Platnosť oprávnení na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR

Oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR na dobu neurčitú (§ 41 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Oprávnenia, ktoré boli vydané Úradom verejného zdravotníctva SR od 1.6.2006 podľa § 10 ods. 7 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a po jeho zrušení od 1.9.2007 vydané podľa § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. (na určitú dobu 5 rokov), platia na dobu neurčitú a to na základe priamej aplikácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (čl. 11).

Dňom 1.6.2010 Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov na dobu neurčitú (podľa čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).