Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 

Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 5 ods. 4 písm. o)  a § 41 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

Žiadateľ je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba:

 1. obchodné meno, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa 
 2. obchodné meno, právna forma, sídlo, ak ide o právnickú osobu
 3. identifikačné číslo (IČO) 
 4. meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a doklad o jej ukončenom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní,
 5. doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 
  • zamestnancov 

  • osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, 

   ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín  (podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

   Poznámka: Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktoré uskutočňujú akreditovaný vzdelávací program je uvedený na www.minedu.sk - Celoživotné vzdelávanie - Akreditácie - Zoznam platných akreditovaných vzdelávacích programov - vyhľadávanie. 

 6. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f zákona č. 355/2007 Z. z.
  • zamestnancov 
  • osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

   Poznámka: Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci je uvedený v  § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.
    

   Náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené v § 30f ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.: evidenčné číslo, údaje o zamestnávateľovi, a to obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa; údaje o zamestnancovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, pracovné zaradenie, posudzovanú prácu, faktory práce a pracovného prostredia a kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, záver posudku. 

   Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené v prílohe č.3c zákona č. 355/2007 Z. z.  

 7. doklad o zabezpečení merania azbestu podľa § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou na účel kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 355/2007 Z. z.

  Poznámka: Zoznam odborne spôsobilých osôb na meranie a odber vzoriek azbestu je uverejnený v Registri odborne spôsobilých osôb. Meranie vláknitých prachov, vrátane azbestu vykonáva RÚVZ Nitra. Odbery vzoriek vykonávajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v sídle kraja: RÚVZ Bratislava, RÚVZ Nitra, RÚVZ Žilina, RÚVZ Banská Bystrica, RÚVZ Košice.  
   
 8. doklad o zneškodňovaní nebezpečného odpadu s obsahom azbestu 
   
 9. správny poplatok 
   
 10. dokumentácia s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá musí obsahovať okrem ochranných opatrení na zníženie expozície aj údaje o technickom vybavení: 
   
  1. Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní): 
   • odsávacie zariadenie s elektrickou pohonnou jednotkou a s HEPA filtrom so záchytnosťou minimálne 99,99% a predfiltrom, s výkonom zabezpečujúcim minimálne 5-násobnú výmenu vzduchu v kontrolovanom pásme pri kontinuálnom vytvorení podtlaku v rozmedzí 20 - 50 Pa počas sanačných prác a jednu hodinu po skončení prác. Počas prestávok dlhších ako jedna hodina je vytvorenie podtlaku minimálne 10 Pa,
   • zariadenie na kontinuálne meranie a zaznamenávanie podtlaku v kontrolovanom pásme počas celej doby zriadenia kontrolovaného pásma,
   • technické zariadenie na vzduchotesné oddelenie pracovného priestoru (kontrolovaného pásma) s použitím materiálov odolných proti nasávacej sile podtlaku do 50 Pa s otvormi na privádzanie čistého vzduchu, ktoré sa pri vyrovnaní tlaku automaticky uzatvoria, 
   • optický, alebo zvukový signalizátor poklesu podtlaku pod 20 Pa, 
   • trojkomorový systém vstupu a výstupu z kontrolovaného pásma s regulovaným vstupom a výstupom v poslednej komore smerom von z kontrolovaného pásma (s obmedzovačom otvorenia dverí a svetelnou signalizáciou), 
   • priemyselný vysávač s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99 %,
   • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest,
   • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov),
   • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien v objektoch s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov).

    Poznámka:  Toto  technické vybavenie umožňuje odstraňovať azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo  stavieb aj v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov a v interiéroch budov - v uzatvorených priestoroch do 10 m3.
     
  2. Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb len v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom (napr. odstraňovanie zo striech), je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní): 
   • priemyselný vysávač prachu s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99 %,
   • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest,
   • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov),
   • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien v objektoch s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov).
     
  3. Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest len v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača (napr. odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na bývanie) je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní): 
   • priemyselný vysávač prachu s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99% a prietokom vzduchu minimálne 100 m3/h,
   • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest,
   • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov), 
   • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien vo vnútornom priestore s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov), 
   • technické zariadenie na vzduchotesné oddelenie pracovného priestoru s použitím materiálov odolných proti nasávacej sile podtlaku do 10 Pa a hermeticky uzatvárateľným otvorom pre vývod sacej hadice vysávača. 

    Použitie deklarovaného technického vybavenia (body A, B, C) musí byť súčasťou plánu práce, ktorý je potrebné predložiť pred začiatkom prác v konkrétnej stavbe príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (podľa § 41 ods. 14 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.) a bude kontrolovaný v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. 

Žiadateľ je fyzická osoba alebo založená právnická osoba (nie je ešte zapísaná do obchodného registra) (podľa § 41 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.):

 1. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu (fyzická osoba),
 2. obchodné meno, právna forma, sídlo (právnická osoba),  
 3. dokumentácia 
  1. dokumentácia s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s údajmi o technickom vybavení,
  2. vyhlásenie o zabezpečení osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s ukončeným stredoškolským vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním,
  3. vyhlásenie o zabezpečení absolvovania odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb budúcich zamestnancov a osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
  4. vyhlásenie o zabezpečení posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu budúcich zamestnancov a osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
  5. vyhlásenie o zabezpečení merania azbestu vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou,
  6. vyhlásenie o zabezpečení zneškodňovania nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
 4. správny poplatok.

Fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR vydal oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, môže začať vykonávať túto činnosť až po získaní živnostenského oprávnenia (§ 41 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) a po predložení nasledovných dokladov Úradu verejného zdravotníctva SR do 30 dní od jeho získania:  

 1. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
 2. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
 3. meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a doklad o jej ukončenom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní,
 4. doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 5. lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 6. doklad o
  1. zabezpečení merania azbestu vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou,
  2. zneškodňovaní nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
  3. zaplatení správneho poplatku.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje,
že fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá nepredložila Úradu verejného zdravotníctva SR v určenej 30-dňovej lehote po získaní živnostenského oprávnenia doklady uvedené v bodoch 6.1 – 6.6, (§ 41 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) sa dopustí správneho deliktu podľa § 57 ods. 29 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.