Oznámenie začiatku a ukončenia výkonu odstraňovania azbestu

Oznámenie orgánu verejného zdravotníctva podľa § 41 ods. 16 zákona č. 355/2007 Z. z.     
(nasleduje po kladnom posúdení návrhu na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb orgánom verejného zdravotníctva)

Oznámenie začiatku a ukončenia výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe podľa § 3 NV SR č. 253/2006 Z. z.: 

  1. obchodné meno, miesto podnikania (fyzická osoba – podnikateľ), 
  2. obchodné meno, právna forma, sídlo (právnická osoba),
  3. identifikačné číslo (IČO),
  4. adresa konkrétnej stavby,
  5. dátum začatia výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe
  6. dátum ukončenia výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe.