Žiadosť o vydanie rozhodnutia k návrhu na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Náležitosti žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na odstraňovanie azbestu

Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 písm. j) (a § 3 NV SR č. 253/2006 Z. z.) 

Návrh na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb: 

 1. obchodné meno, miesto podnikania (fyzická osoba – podnikateľ), 
 2. obchodné meno, právna forma, sídlo (právnická osoba),
 3. identifikačné číslo (IČO),
 4. meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
 5. dokumentácia 
  1. opis činnosti s konkretizovaním druhu a rozsahu činnosti, 
  2. druh a množstvo azbestu v materiáloch, s ktorými sa bude manipulovať (§ 3 ods. 1 písm. c) NV SR č. 253/2006 Z. z.),
  3. opis a umiestnenie pracoviska (§ 3 NV SR č. 253/2006 Z. z.), 
  4. prevádzkový poriadok (§ 41 ods. 14 zákona č. 355/2007 Z. z.), ktorý obsahuje
   1. posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika1) s expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest (§ 2 NV SR č. 253/2006 Z. z.) vypracovaný pracovnou zdravotnou službou,
   2. bezpečné pracovné postupy a technické vybavenie pre činnosť v posudzovaných priestoroch,
   3. opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov,
   4. lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov, ktorí budú odstraňovať azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavieb (§ 41 ods. 14 zákona č. 355/2007 Z. z., § 11 ods. 2 NV SR č. 253/2006 Z. z.),
   5. používané osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsob ich dekontaminácie,
   6. zneškodňovanie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
   7. plán práce (§ 5, 8, 11 a 12 NV SR č. 253/2006 Z. z.),
  5. doklady o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb všetkých zamestnancov, ktorí budú odstraňovať azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavieb a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb alebo ich aktualizačnej odbornej prípravy (§ 41 ods. 14 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.),
  6. počet zamestnancov exponovaných prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest
 6. správny poplatok.