Doklad o zabezpečení merania azbestu k vydaniu oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb – informácia

Informácia

pre fyzické osoby – podnikateľov,  právnické osoby a fyzické osoby, ktoré žiadajú Úrad verejného zdravotníctva SR o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 zákona č. 355/2007 Z. z.  

Dňom 24.10.2023 Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov pri RÚVZ so sídlom v Nitre obnovuje akreditovanú činnosť na odber a vyhodnotenie vzoriek anorganických vláknitých častíc v pracovnom ovzduší, vo vnútornom ovzduší budov a v pevnom materiáli.
Z tohto dôvodu Úrad verejného zdravotníctva SR oznamuje, že od 24.10.2023 je opäť potrebné k vydaniu oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb predložiť doklad o zabezpečení merania azbestu (podľa § 41 ods. 3 písm. e) prvého bodu zákona č. 355/2007 Z. z.), nie čestné vyhlásenie. 

Z dôvodu poruchy elektrónového mikroskopu v Národnom referenčnom centre pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Nitre“) sa nevykonávali analýzy vzoriek ovzdušia a materiálu pre ukazovatele anorganických vláknitých častíc (azbest). V tejto súvislosti RÚVZ so sídlom v Nitre dočasne od 01.03.2023 nevydával potvrdenia o zabezpečení merania azbestu pre žiadateľov o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Z tohto dôvodu Úrad verejného zdravotníctva SR oznámil, že doklad o zabezpečení merania azbestu (podľa § 41 ods. 3 písm. e) prvého bodu zákona č. 355/2007 Z. z.) k vydaniu oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb bolo možné dočasne nahradiť čestným vyhlásením.

Požiadavky na vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sú stanovené v § 41 ods. 2  a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).
Súčasťou žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je doklad o zabezpečení merania azbestu podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z. z. (podľa § 41 ods. 3 písm. e) prvého bodu zákona č. 355/2007 Z. z.). 

V Bratislave, 24.10.2023
Pripravil: Odbor preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR