Chcem odstraňovať azbest zo stavieb (postup):

 1. Na získanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb je potrebné podať žiadosť o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
  Bližšie informácie k podmienkam vydania oprávnenia, k spôsobu podania žiadosti, k správnym poplatkom, k rozhodnutiu sú uvedené tu:
  https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ks_340859-10  
   

  Po vydaní oprávnenia, Úrad verejného zdravotníctva SR zapíše oprávnený subjekt do zoznamu fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb: 
  https://www.uvzsr.sk/web/uvz/zoznam-fyzickych-osob-podnikatelov-a-pravnickych-osob-ktorym-bolo-vydane-odobrate-alebo-zmenene-opravnenie-na-odstranovanie-azbestu-alebo-materialov-obsahujucich-azbest-zo-stavieb 

 2. Zapísať si viazanú živnosť
  Následne po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenia si oprávnený subjekt zapíše do živnostenského registra viazanú živnosť Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (položka 93 prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)). 
  Teraz môže podnikateľský subjekt začať vykonávať činnosť. 
   
 3. Pred každým odstraňovaním azbestu z konkrétnej stavby
  je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená na odstraňovanie azbestu zo stavieb je podľa § 41 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. povinná pred začiatkom výkonu práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb na posúdenie (podľa § 13 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z.) a zdržať sa výkonu práce do času posúdenia navrhovanej činnosti.

  Náležitosti žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na odstraňovanie azbestu zo stavieb sú uvedené tu:https://www.uvzsr.sk/web/uvz/%C5%BDiados%C5%A5-o-vydanie-rozhodnutia-k-n%C3%A1vrhu-na-odstra%C5%88ovanie-azbestu-a-materi%C3%A1lov-obsahuj%C3%BAcich-azbest-zo-stavieb 

  Prevádzkový poriadok pri práci s expozíciou azbestu je uvedený tu:https://www.uvzsr.sk/documents/41637/43974/14_vzor_Prevadzkovy_poriadok_azbest.pdf/df963c04-b3aa-c7d3-33b0-4ff142849b15?t=1667859604452 

  Bližšie informácie k podmienkam vydania rozhodnutia, k spôsobu podania žiadosti, k správnym poplatkom, k rozhodnutiu sú uvedené tu:
  https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ks_340859 
   
 4. Okrem predloženia návrhu na odstraňovanie azbestu zo stavieb na posúdenie, je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená na odstraňovanie azbestu zo stavieb, podľa § 41 ods. 16 zákona č. 355/2007 Z. z.  povinná oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu  na konkrétnej stavbe. 

  Náležitosti oznámenia začiatku a ukončenia výkonu odstraňovania azbestu zo stavieb nájdete tu:
  https://www.uvzsr.sk/web/uvz/oznamenie-zaciatku-a-ukoncenia-vykonu-odstranovania-azbestu