Zoznam - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Aktívny filter

Zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb