Odborná spôsobilosť a registre

Na centrálnom portáli ÚVZ nájdete úvodné informácie o odbornej spôsobilosti:

 • Čo je to odborná spôsobilosť
 • Činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť
 • Kto môže získať odbornú spôsobilosť
 • Legislatívny rámec odbornej spôsobilosti
 • Spôsob získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Viac informácií na webe ÚVZ SR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti:

 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii alebo umiestnení na trh potravín, pokrmov alebo nápojov,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách,

Žiadosť o vykonanie skúšky

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť RÚVZ Zvolen:

 • osobne alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen,
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb: (link doplniť po spustení).

Vzor žiadosti

Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte Informovanie o spracúvaní osobných údajov „Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti“ RÚVZ (pdf, 200 kB)​​​.

K žiadosti je potrebné doložiť "Súhlas so spracúvaním osobných údajov" (pdf, 187 kB).

Formuláre žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti pre listinné podanie na RÚVZ ZV na činnosti:

Formuláre v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti pozývaní na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti osobitne oficiálnou pozvánkou.

V prípade potreby je možné nás kontaktovať mailom na zv.podatelna@uvzsr.sk alebo telefonicky na č. 045/555 23 51.

Študijný materiál:

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen v termínoch uvedených na stránke Termíny skúšok. Príslušný orgán verejného zdravia zašle pozvánku na najbližší voľný termín skúšky.

Poplatky

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá sa z dvoch častí - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €.

Opravná skúška

Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať  najneskôr do 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.

Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (pdf, 374 kB)

Podmienky získania osvedčenia

V prípade požadovanej skúšky je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podmienené úspešne vykonanou skúškou pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo na základe dokladov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej príprave.
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podrobnejšie informácie sú v položke menu Skúška.

Výsledok konania a platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré obsahuje:

 • evidenčné číslo osvedčenia,
 • meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba,
 • meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne,
 • druh odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Spôsob vydania osvedčenia

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk . V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Duplikát osvedčenia 

Duplikát vydáva RÚVZ ZV na základe žiadosti o vydanie duplikátu.  Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku vo výške 10,00 €. Vydaný duplikát Vám bude doručený do 30 dní.  Duplikát Vám bude zaslaný do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el. schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

RÚVZ Zvolen zaznamená údaje o odborne spôsobilej osobe do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad verejného zdravotníctva a je verejne prístupný na jeho webovom sídle.

Register odborne spôsobilých osôb obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

Register odborne spôsobilých osôb slúži na účel informovania verejnosti o odborne spôsobilých osobách.
odkaz na centrálny register

Centrálny register odborne spôsobilých osôb