Doplnkové informácie

História hygienickej služby

História hygienickej služby na území dnešných okresov Zvolen, Detva a Krupina

Zákonom č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, ktorý schválilo Národné zhromaždenie Československej republiky dňa 28. marca 1952 boli vytvorené podmienky pre vznik hygienickej služby na území Československej republiky.

Okresná hygienicko-epidemiologická stanica (OHES) vo Zvolene bola založená v roku 1953. Prvým okresným hygienikom bol MUDr. Gustáv Sklenka. V tom období na OHES vo Zvolene okrem MUDr. Sklenku pracovali dvaja strední zdravotní pracovníci tzv. sanitárni pracovníci, Jozef Liškay a Marcela Danišová (na protiepidemickom oddelení). Prvou vedúcou protiepidemického oddelenia bola MUDr. Zuzana Kováčová-Lukšová (1932 – 2004), ktorá neskôr pracovala na OHES v Martine. V päťdesiatych rokoch bolo vytvorené pracovisko hygienickej služby aj v okrese Krupina s dvomi sanitárnymi pracovníkmi a s jedným dezinfektorom. Pri územnej reorganizácii Československej republiky v roku 1960 bol okres Krupina zrušený a pracovisko OHES Krupina bolo pričlenené k OHES Zvolen.

V päťdesiatych rokoch bolo vo Zvolene zriadené aj detašované pracovisko Krajskej hygienicko-epidemiologickej stanice (KHES) v Banskej Bystrici. Pracovisko bolo umiestnené v budove na Bystrickom rade (tento objekt pôvodne za 1. republiky slúžil ako verejný dom u Beliakov, v súčasnosti je pôvodná budova čiastočne zbúraná). KHES Banská Bystrica mala v týchto priestoroch laboratórium hygieny výživy a neskôr údajne laboratórne zložky oddelenia dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

OHES Zvolen bola po svojom vzniku umiestnená v priestoroch ordinácie praktického lekára MUDr. Gustáva Sklenku. V roku 1960 sa OHES presťahovala vo Zvolene na terajšiu Študentskú ulicu 28 do bývalého hotela, ktorý predtým slúžil ako verejný dom. Ako dopravné prostriedky boli využívané dva bicykle a dve sanitky. V roku 1962 nastúpili na OHES vo Zvolene prví absolventi Lekárskej fakulty hygienickej z Karlovej univerzity v Prahe, hygienická služba vo Zvolene sa posilnila personálne.

Postupne sa začali vytvárať odborné oddelenia:

 • oddelenie hygieny výživy - vedúci oddelenia MUDr. Vojtech Bóna,
 • oddelenie hygieny práce - vedúci oddelenia MUDr. Elena Krajčíková,
 • oddelenie všeobecnej a komunálnej hygieny - vedúci oddelenia Ing. Július Bargár, bývalý inšpektor bezpečnosti práce,
 • oddelenie hygieny detí a dorastu – vedúca oddelenia MUDr. Stanislava Bónová,
 • protiepidemické oddelenie – vedúca oddelenia MUDr. Zuzana Kováčová - Lukšová, neskôr na oddelenie nastúpila MUDr. Jana Ráczová a MUDr. Anna Krinovičová.

V roku 1966 sa hygienicko – epidemiologické stanice premenovali na hygienické stanice. Okresná hygienická stanica (OHS) vo Zvolene bola od svojho vzniku tvorená ako hygienická stanica II. stupňa s tromi odbormi:

 • hygienický
 • epidemiologický
 • mikrobiologický

Keďže úlohy a požiadavky kladené na hygienickú službu sa neustále rozširovali, bolo potrebné vytvárať resp. zlepšovať priestorové a materiálne podmienky a posilňovať personálne obsadenie. V pôvodnej budove na Študentskej ulici vo Zvolene sa v podkroví adaptovali priestory pre oddelenie hygieny práce a chorôb z povolania. Na prízemí budovy sa zriadilo v roku 1976 laboratórium životného prostredia - oddelenie chemických analýz, kde sa vyšetrovala mikrobiológia a chémia vôd. Postupne sa zaviedlo vyšetrovanie biologickej a energetickej hodnoty stravy. Vedúcou oddelenia chemických analýz sa stala Ing. Eva Lepiešová, vedúcim oddelenia mikrobiológie životného prostredia bol Mgr. Ladislav Chmelík. Bolo zriadené tiež právno-dokumentačné oddelenie, vedúcim bol JUDr. Ján Doboš. V roku 1976 sa odbor epidemiológie sa presťahoval do adaptovaných priestorov po KHS Banská Bystrica, na ulicu Bystrický rad. V roku 1987 sa odbor epidemiológie opäť sťahoval do priestorov vo Zvolene – Sekieri.

S účinnosťou od 1. januára 1992 zanikol rozdelením Okresný ústav národného zdravia Zvolen a bola vytvorená štátna rozpočtová organizácia Ústav hygieny a epidemiológie Zvolen, Študentská 28 (predtým Okresná hygienická stanica).

V septembri roku 1994 sa oddelenia hygienického odboru, odbor epidemiológie a oddelenie hospodársko technických činností presťahovali do budovy, ktorá sa nachádza v areáli bývalých Jegorovových kasární, Nádvorná ul. č. 12, Zvolen. V budove na Študentskej ulici ulici ostali laboratórne zložky - oddelenie chemických analýz a oddelenie mikrobiológie životného prostredia. Laboratóriá boli v roku 2000 zrušené. V budove na Študentskej ulici 28 zostalo len oddelenie podpory zdravia. V roku 2007 bolo oddelenie podpory zdravia presťahované k ostatným oddeleniam, do priestorov na Nádvornej ulici 12. Pôvodná budova Okresnej hygienicko-epidemiologickej stanice vo Zvolene na dnešnej Študentskej ulici 28 bola koncom roku 2007 prevedená laboratóriám Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Bratislava.

1. apríla 1962 bolo vytvorené na OHES Zvolen aj oddelenie klinickej mikrobiológie.
Vedením oddelenia bola poverená MUDr. Zuzana Kováčová (Lukšová), vedúca protiepidemického oddelenia.
Prvými laborantkami na oddelení mikrobiológie boli Alžbeta Stolárová, Jana Obstová a Valéria Nemcová. V jeseni v roku 1962 nastúpil MUDr. Rudolf Janičina, neskorší dlhoročný vedúci oddelenia klinickej mikrobiológie. Oddelenie klinickej mikrobiológie sídlilo pôvodne v priestoroch OHES Zvolen na Študentskej ulici 28. V roku 1980 sa oddelenie presťahovalo do budovy na ulici Ľ. Štúra vo Zvolene.
Oddelenie klinickej mikrobiológie sa pri rozdelení Okresného ústavu národného zdravia Zvolen pričlenilo k Nemocnici s poliklinikou vo Zvolene. 14. februára 2003 sa oddelenie klinickej mikrobiológie z priestorov na ulici Ľ. Štúra presťahovalo do priestorov Nemocnice s poliklinikou vo Zvolene.

V histórii hygienickej služby v dnešnej spádovej oblasti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene sa vystriedali nasledovní riaditelia, resp. okresní hygienici:

 • MUDr. Gustáv Sklenka († 1972) bol vo funkcii okresného hygienika a riaditeľa OHS v rokoch 1953 až 1969.
 • MUDr. Vojtech Bóna († 2010), (1969 - 1989);
 • MUDr. Ivan Galvánek (1990);
 • MUDr. Eva Čunderlíková (1991 - 1994);
 • Ing. Katarína Kramárová (1995 - 1998);
 • MUDr. Eva Čunderlíková (1998 - 2006);
 • MUDr. Viktor Kosmovský (od 1. 1. 2007 - doteraz).

Medzi prvých plne kvalifikovaných stredných odborných pracovníkov v hygienickej službe vo Zvolene patrili asistentky: Eva Mistríková, Emília Kollárová, Anna Schwartzová, Brigita Marušková, Mária Simčisková.

Podpora zdravia - Program CINDI Pôvodne bolo oddelenie zdravotnej výchovy organizačnou zložkou Okresného ústavu národného zdravia (OÚNZ) vo Zvolene. Po rozdelení OÚNZ vykonávalo oddelenie zdravotnej výchovy svoju činnosť ešte do roku 1993.

V roku 1993 sa začal v regióne Zvolen realizovať „Celospoločenský integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám – CINDI“. Realizátormi programu, podobne ako v iných okresoch na Slovensku sa stali Ústavy hygieny a epidemiológie. Odbor podpory zdravia bol zriadený v roku 1995 s oddeleniami výchovy ku zdraviu a zdravotníckej informatiky a štatistiky. Po organizačných zmenách bol v roku 2008 odbor zrušený, bolo vytvorené oddelenie podpory zdravia s úsekom zdravotníckej informatiky a štatistiky a pracovnou skupinou podpory zdravia. V roku 2011 po ďalších organizačných zmenách bolo oddelenie zrušené. Zdravotnícka informatika a štatistika bola začlenená do osobného úradu a podpora zdravia na oddelenie hygieny detí a mládeže 3.5.1995 bola oficiálne otvorená Poradňa zdravia v Štátnom zdravotnom ústave vo Zvolene. Jej činnosť bola a je zameraná na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení.

Popri základnej poradni zdravia boli neskôr vytvorené i nadstavbové odborné poradne – Poradňa zdravej výživy, Poradňa pre odvykanie od fajčenie, Poradňa pohybovej aktivity, Poradňa pre dojčiace matky „Klub matiek“, Poradňa podpory psychického zdravia. Väčšina poradní ukončila neskôr svoju činnosť predovšetkým z personálnych dôvodov – nedostatku lekárov a odborných pracovníkov špecializovaných na odborné činnosti.

Mimoriadna činnosť:

Okresná hygienická stanica (OHS) Zvolen sa vo svojej práci podobne ako iné OHS zameriavala na vykonávanie preventívnych a represívnych opatrení pri výskyte nákazlivých chorôb:

 • Likvidácia epidémie škvrnitého týfu – v zimnom období na prelome rokov 1961 – 1962 v rómskych osadách v obciach Sucháň a Senohrad.
 • Likvidácia epidémie vírusovej hepatitídy typu A – v roku 1962 v meste Zvolen a v priľahlých obciach.
 • Likvidácie endemickej oblasti brušného týfu v Detve – v roku 1971 sa po objavení bacilonosiča podarilo zlikvidovať endemickú oblasť brušného týfu. Bacilonosič býval v školskom objekte a splašky z jeho domácnosti presakovali do školskej studne, ktorá bola v dávnej minulosti vybudovaná v suteréne.
 • Likvidácia staphylococovej enterotoxikózy – v roku 1975 v kúpeľoch Dudince ochorelo 220 pacientov po konzumácii mäsovej nátierky z teľacieho a bravčového mäsa. Pri jej príprave neboli dodržané správne technologické postupy.
 • Vybraní pracovníci OHS Zvolen sa podieľali pri vykonávaní protiepidemických opatrení a na likvidácii epidémie cholery v okrese Trebišov a Michalovce v roku 1970.

Výskumné úlohy v minulosti

Niektorí vedúci oddelení OHS Zvolen sa už v 70-tych rokoch minulého storočia podieľali na plnení výskumných úloh:

 • diferencované stravovanie v drevospracujúcom priemysle, konkrétne v závode Bučina Zvolen;
 • sledovanie vplyvu vitamínu C na práceschopnosť, úrazovosť a produktivitu práce v závode PPS Detva;
 • sledovanie výskytu fajčenia u študujúceho a pracujúceho dorastu.

Humorné situácie

Sanitárna pracovníčka do inšpekčného záznamu školskej stravovne uviedla, že lekárnička nie je vybavená lekárom.

Na spoločenskom posedení mal funkcionár prejav, ktorý prečítal a na záver bez čítania povedal: „So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy viac“.

Pri BHD v základnej škole sa prváčka sťažovala na bolesti v krku, preto pani doktorka vykonávajúca kontrolu školského zariadenia ju požiadala, aby otvorila ústa a povedala „A“ . Dievčatko sa opýtalo malé a alebo veľké A.

Preklepy: okrasný hygienik, kravský hygienik

Niektoré informácie možno nie sú úplne presné, no po viac než 60 rokoch, kedy mnohí pamätníci už nie sú medzi nami, sú získané historické fragmenty iste veľmi cenné.

Prvý riaditeľ OHS Zvolen MUDr. Gustáv Sklenka a MUDr. Elena Krajčíková (pracovala aj na KHS v Banskej Bystrici).

Prvý riaditeľ OHS Zvolen MUDr. Gustáv Sklenka a MUDr. Elena Krajčíková (pracovala aj na KHS v Banskej Bystrici).