Útvary

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie.

Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmet činnosti epidemiológie infekčných ochorení je aj proces šírenia nákazy. Epidemiológia sa podľa predmetu záujmu rozdeľuje na epidemiológiu prenosných ochorení vrátane nemocničných nákaz, zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou a epidemiológiu neprenosných, najmä chronických ochorení.

Odbor epidemiológie plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a v tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďalšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku.

Činnosť oddelenia hygieny detí a mládeže vychádza z platnej legislatívy a koncepcie odboru hygieny detí a mládeže. Je zameraná na ochranu, podporu a rozvoj zdravia detí a mládeže. Zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky a podporu zdravého životného štýlu detí a mládeže.
Ochrana zdravia detí a mládeže je premietnutá do výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v zariadeniach, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže vrátane vysokoškolákov a prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť o deti do šesť rokov veku alebo výchovy a mimoškolského vzdelávania detí, mládeže a nad zotavovacími podujatiami.
Podpora a rozvoj zdravia detí a mládeže sú premietnuté do riešenia cielených programov a projektov zameraných na deti a mládež a zdravotno–výchovných aktivít pre deti, pedagógov a ostatných zamestnancov zariadení pre deti a mládež.

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je zlepšenie verejného zdravia na základe odborného zdravotníckeho usmerňovania právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.
Základnou náplňou činnosti hygieny životného prostredia a zdravia je posudzovať a kontrolovať hygienické požiadavky pri územnom plánovaní, pri úprave pitnej vody a zásobovaní obyvateľstva zdravotne bezchybnou pitnou vodou, pri  prevádzke prírodných a umelých kúpalísk, pri posudzovaní niektorých návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky, vykonávať štátny zdravotný dozor v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v rekreačných,  telovýchovno-športových, kultúrnych a ubytovacích zariadeniach,  v prevádzkach pohrebníctiev, ďalej zabezpečovať monitoring kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov a kvality vody na kúpanie.
Pracovníci oddelenia poskytujú verejnosti špecializovanú poradenskú činnosť najmä v okruhoch: pitná voda a zdravie ľudí,  voda na kúpanie a  zdravotné riziká spojené s využívaním vôd na kúpanie, zdravotné riziká v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v oblasti ochrany pred hlukom v obytnom a inom chránenom území a riešia tiež  sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb, ktorých predmet spadá do náplne odboru.
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene má pôsobnosť v spádovom území Zvolen, Detva a Krupina.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania  a vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach. Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Odbor preventívneho pracovného lekárstva je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav zamestnancov a dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok.  

Náplň činnosti odboru / oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie RÚVZ 

  1. plní úlohy štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci, 
  2. vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti pri posudzovaní a vyhodnocovaní návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na zdravie, 
  3. nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podmienených prácou, 
  4. vykonáva štátny zdravotný dozor na pracoviskách, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie zistených  nedostatkov, 
  5. vedie register rizikových prác,  
  6. prešetruje pracovné podmienky a spôsob práce fyzických osôb pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania, 
  7. plní úlohy pri ohrození verejného zdravia, 
  8. vykonáva odborné poradenstvo  v oblasti ochrany zdravia pri práci pre zamestnávateľov, zamestnancov a zástupcov zamestnancov.

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Osobný úrad Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.

Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce. Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu.