Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len „RÚVZ“) a poskytovanie informácií RÚVZ sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Text zákona je prístupný na internete na adrese https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20230101.html 

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZ bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.

Ako podať žiadosť:

 • písomne: poštou na adrese:
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene,
  Nádvorná 3366/12,
 • telefonicky na telefónnom čísle: 045/555 23 51
 • elektronickou poštou: na e-mailovej adrese zv.ruvz@uvzsr.sk
 • osobným podaním v podateľni úradu na adrese:
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene,
  Nádvorná 3366/12,

Žiadosť musí obsahovať nasledovné:

 • určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

Ak RÚVZ poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

O odvolaní proti rozhodnutiu RÚVZ, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený Úrad verejného zdravotníctva SR.

Odvolací orgán (Úrad verejného zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania RÚVZ. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Úkon Cena
Informácia poskytnutá elektronickou poštou Zdarma
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej 0,10 €
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej 0,16 €
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej 0,13 €
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej 0,20 €
1 ks CD-R 0,35 €
1 ks DVD+R 0,36 €
poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty
obálka C6 - 16 x 11,5 cm 0,01 €
obálka C5 - 23 x 16 cm 0,03 €
obálka C4 - 32 x 23 cm 0,07 €
obálka B4 - 35 x 25 cm 0,04 €
informácia poskytnutá faxom podľa cenníka telefonického operátora

Poznámka: Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,99 €, úrad nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov. Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 1,99 €, je možné uhradiť len v hotovosti v pokladni Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen.