Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3525/3, Poprad v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

Stránkové dni
Pondelok  a Streda
13:00 - 15:00

Osobne na adrese:
Budova RÚVZ – Zdravotnícka 3525/3, Poprad

Telefonicky alebo e-mailom:
Informátor, spojovateľ - tel.: +421524180717
e-mail: pp.podatelna@uvzsr.sk

Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť sa na príslušnom oddelení poskytujú na základe telefonického objednania vopred.

 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
pp.hzp@uvzsr.sk
MVDr. Martina Moravčíková, +421524180728pp.moravcikova@uvzsr.sk
Mgr. Ľubomíra Tomášová, +421524180728pp.tomasova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
pp.hv@uvzsr.sk
Mgr. Mária Václavová, +421524180723pp.vaclavova@uvzsr.sk
Mgr. Katarína Dunajová Jurčová, +421524180725pp.jurcova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže a výchovy k zdraviu
pp.hdm@uvzsr.sk
Mgr. Ľubica Sládečková, +421524180746pp.sladeckova@uvzsr.sk
Mgr. Petra Oravcová, +421524180732pp.oravcova@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
pp.ppl@uvzsr.sk
Mgr. Adriana Augustínová, +421524180733pp.augustinova@uvzsr.sk
Mgr. Denisa Gondkovská, +421524180719pp.gondkovska@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie
pp.epi@uvzsr.sk
MUDr. Mária Pompová, +421524180738pp.pompova@uvzsr.sk
Mgr. Katarína Vaščurová, +421524180752pp.vascurova@uvzsr.sk

Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami
pp.nrc@uvzsr.sk
Mgr. Ing. Milada Syčová, MPH, +421524180713pp.sycova@uvzsr.sk
Mgr. Karolína Rimbalová, +421524180713pp.rimbalova@uvzsr.sk

Národné referenčné laboratórium pre mykológiu životného prostredia
pp.nrcmyk@uvzsr.sk
Ing. Dagmar Hybenová, +421524180739pp.hybenova@uvzsr.sk

Špecializované laboratórium 1 chemických analýz
pp.slcha@uvzsr.sk
Ing. Rastislav Rosipal, +421524180748pp.rosipal@uvzsr.sk

Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz
pp.slma@uvzsr.sk
RNDr. Denisa Pilková, MPH, +421524180741pp.pilkova@uvzsr.sk

Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí
pp.hluk@uvzsr.sk
Ing. Jana Ambrózová, +421524180745pp.ambrozova@uvzsr.sk