Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 7. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 7. kalendárny týždeň 2024

V 7. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 1276 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť    2905,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 345 ochorení. Oproti minulému týždňu (6. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO nižšia o 14,62%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (11963,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 22 osôb, čo predstavuje 1,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 3 pneumónie, 10 otitíd a 9 sinusitíd.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1014 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2817,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 94 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 10,02%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (9216,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 24 osôb, čo predstavuje 2,4% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 13 pneumónií, 6  otitíd a 5 sinusitíd.

V okrese Levoča bolo hlásených 610 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3348,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných  (CHPO) bolo  hlásených 77 ochorení. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 2,04%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (10949,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 17 osôb, čo predstavuje 2,8% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 3 pneumónie a 14 sinusitíd.

Prerušenie vyučovacieho procesu bolo v 1 MŠ a 1 ZŠ v okrese Poprad a v 1 MŠ v okrese Kežmarok. 
V 7. kalendárnom týždni roku 2024 boli hlásené 3 potvrdené prípady ochorenia COVID-19, všetky boli hlásené v okrese Poprad.

PhDr. Dominika Ružinská
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade