Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 6. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 6. kalendárny týždeň 2024

V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 1395 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3403,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 336 ochorení. Oproti minulému týždňu (5. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO vyššia o 26,5%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (11738,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 28 osôb, čo predstavuje 2,0% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 3 pneumónie, 17 otitíd a 8 sinusitíd.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 864 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2560,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 141 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 9,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (8942,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 2,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 13 pneumónií, 2  otitídy a 4 sinusitídy.

V okrese Levoča bolo hlásených 453 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3418,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných  (CHPO) bolo  hlásených 87 ochorení. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 40,6%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (16258,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 3,5% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 1 pneumóniu, 3 otitídy a 12 sinusitíd.

Prerušenie vyučovacieho procesu bolo v 2 ZŠ v okrese Poprad, v 1 MŠ a 1 ZŠ v okrese Kežmarok a v 3 MŠ  a 1 ZŠ v okrese Levoča.

V 6. kalendárnom týždni roku 2024 bolo hlásených 6 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, z toho 2 prípady v okrese Poprad a 4 prípady v okrese Levoča.

Mgr. Lenka Lineková
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade