Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 5. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 5. kalendárny týždeň 2024

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 1457 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2690,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 301 ochorení. Oproti minulému týždňu (4. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO nižšia o 18,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (7010,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 0,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 2 pneumónie a 1 otitídu.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 950 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2815,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 127 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 27,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (6188,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 0,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 1 pneumóniu a 1  otitídu.

V okrese Levoča bolo hlásených 443 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2431,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných  (CHPO) bolo  hlásených 73 ochorení. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 30,8%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (11115,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 1,1% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 2 otitídy a 3 sinusitídy.

Prerušenie vyučovacieho procesu bolo v 3 MŠ v okrese Poprad a v 2 MŠ v okrese Kežmarok.

Hlásený bol 1 potvrdený prípad SARI u 52 – ročného muža v okrese Poprad.

V 5. kalendárnom týždni roku 2024 bolo hlásených 5 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, z toho 2 prípady v okrese Poprad, 1 prípad v okrese Kežmarok a 2 prípady v okrese Levoča.


PhDr. Dominika Ružinská
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade