Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 4. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 4. kalendárny týždeň 2024

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 1491 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3285,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 314 ochorení. Oproti minulému týždňu (3. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO vyššia o 8,6%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (9420,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 47 osôb, čo predstavuje 3,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 16 pneumónií, 19 otitíd a 12 sinusitíd.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1318 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3906,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 107 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 35,7%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (11139,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 59 osôb, čo predstavuje 4,5% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 4 pneumónie, 15 otitíd a 40 sinusitíd.

V okrese Levoča bolo hlásených 277 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1858,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných  (CHPO) bolo  hlásených 51 ochorení. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 39,2%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14 - ročných (4527,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 1,4% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 1 pneumóniu, 1 otitídu a 2 sinusitídy.

Prerušenie vyučovacieho procesu bolo v 2 ZŠ v okrese Poprad a v 1 ZŠ v okrese Levoča.
V 4. kalendárnom týždni roku 2024 bolo hlásených 4 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, z toho 2 prípady v okrese Poprad a 2 prípady v okrese Levoča.


Mgr. Lenka Lineková
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade