Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 38. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 38. kalendárny týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 531 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1648,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 26 ochorení. Oproti minulému týždňu (37. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 37,91%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (8534,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 0,9% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 2 otitídy a 3 sinusitídy.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 790 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2701,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobné (CHPO) bolo hlásené 1 ochorenie. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 36,05 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (7839,1/100 000). Komplikácie neboli hlásené.

V okrese Levoča bolo hlásených 302 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2025,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) bolo  hlásených 13  ochorení. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 263,84 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (5972,6/100 000). Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 38. kalendárnom týždni roku 2023 bol hlásený 1 potvrdený prípad ochorenia COVID-19 v okrese Kežmarok.

PhDr. Dominika Ružinská
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade