Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 35. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 35. kalendárny týždeň 2023

V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 174 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 742,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobné (CHPO) neboli hlásené žiadne ochorenia. Oproti minulému týždňu (34. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO nižšia o 2,36 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (5175,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,6 % zo všetkých ARO. Komplikácia predstavovala pneumóniu.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 246 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1215,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobné (CHPO) bolo hlásené 1 ochorenie. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 91,80 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (6851,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 28 osôb, čo predstavuje 11,4 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (6), otitídy (16) a sinusitídy (6). 

V okrese Levoča bolo hlásených 10 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 120,7 /100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) bolo 1 ochorenie. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 68 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 20 až 59 - ročných (175,0/100 000). Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 35. kalendárnom týždni roku 2023 neboli hlásené v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča žiadne potvrdené prípady ochorenia COVID-19.

PhDr. Dominika Ružinská
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade