Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 3. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 3. kalendárny týždeň 2024

V 3. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 1284 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3024,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 149 ochorení. Oproti minulému týždňu (2. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO vyššia o 9,4%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (7864,7/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 24 osôb, čo predstavuje 1,9% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 5 pneumónií, 11 otitíd a 8 sinusitíd.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 971 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2877,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 106 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 7,3%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (7014,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 21 osôb, čo predstavuje 2,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 1 pneumóniu, 12 otitíd a 8 sinusitíd.

V okrese Levoča bolo hlásených 405 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 3056,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných  (CHPO) bolo  hlásených 29 ochorení. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 43,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (9069,5/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný.

Prerušenie vyučovacieho procesu bolo v 1 MŠ a 2 ZŠ v okrese Poprad a v 1 ZŠ v okrese Kežmarok
V 3. kalendárnom týždni roku 2024 bolo hlásených 11 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, z toho 5 prípadov v okrese Poprad, 3 prípady v okrese Kežmarok a 3 prípady v okrese Levoča.

Mgr. Lenka Lineková
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade