Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 13. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 13. kalendárny týždeň 2024

V 13. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 1098 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1441,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 44 ochorení. Oproti minulému týždňu (12. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO nižšia o 26,5%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (5967,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb, čo predstavuje 1,3% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 1 pneumóniu, 2 otitídy a 11 sinusitíd.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 440 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 719,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 14 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 64,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (2234,4/100 000). Komplikácie ARO v tomto týždni neboli hlásené.

V okrese Levoča bolo hlásených 184 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 959,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné  (CHPO) bolo  hlásené 1 ochorenie. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 43%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (4282,5/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 5,4% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 3 otitídy a 7 sinusitíd.

V 13. kalendárnom týždni roku 2024 nebol hlásený potvrdený prípad ochorenia COVID-19 v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča.

PhDr. Dominika Ružinská
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade