Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 12. kalendárny týždeň 2024

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 1493 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť    1960,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 110 ochorení. Oproti minulému týždňu (11. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO vyššia o 22,8%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (5705,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 48 osôb, čo predstavuje 3,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 9 pneumónií, 15 otitíd a 24 sinusitíd.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 1227 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2007,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 80 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 31,4%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (4706,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 1,2% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 1 pneumóniu, 8  otitíd a 6 sinusitíd.

V okrese Levoča bolo hlásených 470 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1684,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných  (CHPO) bolo  hlásených 29 ochorení. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 11,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (6532,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 0,9% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 4 sinusitídy.

V 12. kalendárnom týždni roku 2024 bol hlásený 1 potvrdený prípad ochorenia COVID-19 v okrese Poprad a 1 potvrdený prípad ochorenia COVID-19 v okrese Levoča.

Mgr. Lenka Lineková
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade