Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 11. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 11. kalendárny týždeň 2024

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 1238 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť    1596,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 44 ochorení. Oproti minulému týždňu (10. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO nižšia o 11,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (5416,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 23 osôb, čo predstavuje 1,9% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 5 pneumónií, 9 otitíd a 9 sinusitíd.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 967 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1527,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 38 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 13,2%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14 - ročných (3084,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 17 osôb, čo predstavuje 1,8% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 2 pneumónie, 9  otitíd a 6 sinusitíd.

V okrese Levoča bolo hlásených 370 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1515,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobných  (CHPO) bolo  hlásených 10 ochorení. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 5,5%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (6290,6/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 2,4% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 1 pneumóniu a 8 sinusitíd.

V 11. kalendárnom týždni roku 2024 nebol hlásený žiadny potvrdený prípad ochorenia COVID-19 v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča.

Mgr. Lenka Lineková
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade