Svetový deň vody 22. marca 2023 na RÚVZ Poprad

Aj v tomto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade chcú svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na otázky týkajúce sa kvality vody. Záujemcovia z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča tak môžu využiť 22. marca 2023 (streda) konzultačné služby na RÚVZ v Poprade v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod, kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej významu pre život a zdravie. Uvedené informácie je možné získať aj na telefónom čísle 052/4180761 alebo prostredníctvom informačných emailov pp.gallovic@uvzsr.sk a pp.hzp@uvzsr.sk. V prípade záujmu budú môcť obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach s objemom od 0,2 l až 0,5 l.

Cieľom bližšie spoznať postoje obyvateľov Slovenska a získať informácie o tom, ako vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov bol vytvorený v rámci aktivít Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Dotazník s názvom „Mám rád vodu“. Dotazník obsahuje pár krátkych otázok a zaberie približne 7 a viac minút, v závislosti od rozsahu vašich odpovedí. Vami poskytnuté údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou. Tento dotazník je určený pre širokú verejnosť a je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje.