Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia, všeobecne nazývané ako tzv. poradne zdravia, poskytujú svoje služby všetkým klientom so záujmom o starostlivosť o svoje zdravie.

Činnosť poradenských centier nie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, avšak služby poskytované klientovi sú bezplatné.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a rozvíjanie schopnosti vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb. Poradne zdravia sa zameriavajú najmä na prevenciu:

  • srdcovo-cievnych ochorení (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda),
  • ochorení látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov),
  • nádorových ochorení.

Keďže poradenské centrá ochrany a podpory zdravia sú zamerané na prevenciu, klientmi by mali byť predovšetkým ľudia mladšieho a stredného veku. Poradenstvo je dostupné pre osoby staršie ako 18 rokov.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a následného stanovenia osobného rizikového skóre.

Základom účinného predchádzania chronickým neinfekčným (tzv. civilizačným) chorobám je vylúčenie zdravotných rizík, ako sú:

  • nesprávna výživa,
  • prejedanie sa,
  • nedostatočná fyzická aktivita,
  • fajčenie tabaku,
  • nadmerné užívanie alkoholu,
  • zneužívanie liečiv a nelegálnych drog,
  • neprimeraný spôsob zvládania nahromadeného stresu.