Všeobecné poradenstvo

Zmyslom základnej poradne je cielene a aktívne vyhľadávať a stanovovať riziká srdcovo-cievnych, nádorových, metabolických a iných chronických neinfekčných chorôb, zrozumiteľnou formou sprostredkovať klientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi informácie o zásadách zdravého životného štýlu a motivovať ho k pozitívnej zmene pri predchádzaní najzávažnejších chronických neprenosných chorôb.

Základné poradenstvo poskytuje všetkých 36 poradenských centier na Slovensku.
Osobný rizikový profil je stanovovaný prostredníctvom:

 • vyšetrenia vybraných parametrov z kvapky kapilárnej krvi odobratej z prsta (celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukóza, triglyceridy),
 • merania krvného tlaku a pulzu,
 • antropometrických meraní, určením BMI, percenta tuku v tele a hodnotenia rizika, abdominálnej obezity,
 • hodnotenia údajov z vypĺňaného dotazníka zameraného na rizikové faktory týkajúce sa životného štýlu a spôsobu práce,
 • stanovenia rizika vzniku kardiovaskulárnych a iných chronických neinfekčných ochorení,
 • komplexného zhodnotenia všetkých ukazovateľov a konzultáciou o možnosti zmeny životného štýlu klienta.

V rámci úvodného vyšetrenia sa u klienta zisťuje:

 • rodinná anamnéza,
 • osobná anamnéza,
 • úroveň psychickej pohody,
 • stravovacie zvyklosti,
 • úroveň pohybovej aktivity.

Po zhodnotení vyšetrení a osobného rizikového skóre sú klientovi poskytnuté personalizované odporúčania k optimálnym a primeraným zmenám v spôsobe života formou komplexného individuálneho poradenstva s následnými kontrolnými návštevami základnej poradne, alebo je mu odporúčané konkrétne špecializované poradenstvo.

V prípade potreby sa klientovi odporučí návšteva jeho všeobecného lekára.

Pri všetkých vyšetreniach, poradenských a konzultačných činnostiach sa záväzne dodržiavajú štandardné metódy a postupy, ako i aktuálne odborné odporúčania medzinárodných a slovenských odborných lekárskych spoločností pre primárnu prevenciu chronických neinfekčných chorôb.

Do poradne sú klienti zvyčajne objednaní dopredu na určitý deň a čas. Na všeobecné poradenstvo, kde budú klientovi analyzované biochemické parametre, je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

 • na odber krvi je potrebné prísť nalačno (aspoň 12 hodín, deti 6 hodín),
 • dovolené je piť dostatok vody alebo nesladeného čaju,
 • ak klient užíva lieky, musí ich zapiť čistou vodou,
 • večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí, mastných ťažkých jedál a alkoholu,
 • 30 minút pred vyšetrením nefajčiť, nepiť kávu, ani minerálku.

Pred meraním krvného tlaku by mal klient vylúčiť okrem uvedeného:

 • ťažkú fyzickú prácu 1 hodinu pred meraním,  
 • užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú krvný tlak minimálne 1 hodinu pred meraním,
 • vyprázdniť močový mechúr.