Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, Zvolen v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti v pracovných dňoch v čase:

Podateľňa
045/5552351
zv.podatelana@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
045/5552354
zv.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
045/5552357
zv.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
045/5552355
zv.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
045/5552356
zv.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie
045/5552358
zv.epid@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu
045/5552317
zv.pz@uvzsr.sk