Informácie o kvalite pitnej vody

RÚVZ so sídlom vo Zvolene vydal rozhodnutie o zákaze dodávky pitnej vody z vodného zdroja pre verejný vodovod a z verejných studní v nasledovných obciach: Selce

Obec Selce: Vyšetrené ukazovatele vzorky pitnej vody nevyhovujú požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodových systémov po stránke mikrobiologickej (Escherichia coli >3 KTJ/100 ml, koliformné baktérie > 3 KTJ/100 ml, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C – 260 KTJ/ml, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C > 300 KTJ/ml)

Koliformné baktérie, Escherichiacoli a enterokoky sú baktérie, ktoré patria fyziologickému osídleniu črevného traktu človeka a vyšších živočíchov. K prenosu nákazy dyzentérie a iných črevných infekcií a gastroenteritíd môže dochádzať infikovanou vodou z takto znečisteného zdroja, do ktorého sa spomenuté baktérie môžu dostať s presakujúcou vodou z hnojísk, záchodov, odpadových vôd atď. Takto mikrobiologicky znečistená voda je pri požití priamym ohrozením zdravia ľudí.

Pri riadnom zdravotnom zabezpečení vody, t.j. pri dôslednej ochrane vodnéhozdroja a pri dezinfekcii, uvedené organizmy neprežívajú.

Vo Zvolene, dňa 9.2.2024