Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (RÚVZ ZV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Zvolen, Detva a Krupina. 

RÚVZ Zvolen je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorá je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 20. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 20. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 20. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 40,8% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 450 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1991,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 47 ochorení (chorobnosť 208,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 10,4% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 7483,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 20 osôb, čo predstavuje 4,4% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 16 sinusitíd (zápal prínosových dutín), 3 otitídy (zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 36% praktických lekárov pre deti a dorast a 33% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 20. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 20. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 27,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 167akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 804,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 7 ochorení (chorobnosť 75,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 4,2% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 6582,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 5,4% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 3 sinusitídy (zápal prínosových dutín), 5 otitíd (zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 40% praktických lekárov pre deti a dorast a 27% lekárov pre dospelých.

Bol potvrdený 1x vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 20. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 20. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 31,4% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 60 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 617,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 30,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných osôb (chorobnosť 691,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 11,7% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 5 sinusitíd (zápal prínosových dutín), 1 otitída (zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 56% lekárov pre dospelých.

Nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme 1x ochoreniena COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.