Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (RÚVZ ZV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Zvolen, Detva a Krupina. 

RÚVZ Zvolen je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorá je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 17. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 17. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 17. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 17,2% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 788 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2092/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 62 ochorení (chorobnosť 164,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 7,8% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 8808,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 1,6 % z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 11 sinusitíd (zápal prínosových dutín), 1 otitída (zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 64% praktických lekárov pre deti a dorast a 53% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Neevidujeme laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19 PCR testom.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

SARI nebolo hlásené.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 17. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 17. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 29,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 116 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1879,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO neboli hlásenéžiadne ochorenia.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 11162/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 11osôb, čo predstavuje 9,5% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 4 sinusitídy (zápal prínosových dutín), 6 otitíd (zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 20% praktických lekárov pre deti a dorast a 20% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Neevidujeme laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19 PCR testom.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

SARI nebolo hlásené.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 17. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 17. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 129% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 142 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1218,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO neboli hlásené žiadne ochorenia.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 3122,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 6,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 4 sinusitídy (zápal prínosových dutín), 1 otitída (zápal stredného ucha) a 4 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 50% praktických lekárov pre deti a dorast a 56% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Neevidujeme laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19 PCR testom.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

SARI nebolo hlásené.