Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (RÚVZ ZV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Zvolen, Detva a Krupina. 

RÚVZ Zvolen je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorá je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 16. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 16. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 16. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na AROo 8,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 699 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 784,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 52 ochorení (chorobnosť 132,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 7,4% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 7409,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

V 16. kalendárnom týždni sa v okrese Zvolen komplikácie ARO a CHPO nevyskytli.

Ochorenia hlásilo 57% praktických lekárov pre deti a dorast a 60% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 16. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 16. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 38,8% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 289 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2 676,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolohlásených 16 ochorení (chorobnosť 148,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 5,5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí(chorobnosť9 731,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 16 osôb, čo predstavuje 5,5% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 9 sinusitíd (zápal prínosových dutín), 4 otitídy (zápal stredného ucha) a 3 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 40% praktických lekárov pre deti a dorast a 33% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 16. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 16. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 2,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 62 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 532,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 7 ochorení (chorobnosť 60,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 11,3% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine20-59 ročných osôb (chorobnosť 638,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 4,8% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1 sinusitída (zápal prínosových dutín) a 2 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 67% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.