Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (RÚVZ ZV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Zvolen, Detva a Krupina. 

RÚVZ Zvolen je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorá je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 13. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 13. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 13. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 14,2% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 627 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1981,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 90 ochorení (chorobnosť 284,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 14,3% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 8838,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 0,5% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli2sinusitídy (zápal prínosových dutín) a1otitída (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 50% praktických lekárov pre deti a dorast a 47% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Neevidujeme laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19 PCR testom.

Rýchlotestomnebol potvrdený vírus chrípky.

SARI nebolo hlásené.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 13. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 13. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 26,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 96 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2074,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 43,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 2% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 5437,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 8,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásenýc bolo 5 sinusitíd (zápal prínosových dutín), 2 otitídy (zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 20% praktických lekárov pre deti a dorast a 13% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený: 1x MŠ.

Neevidujeme laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19 PCR testom.

Rýchlotestomnebol potvrdený vírus chrípky.

SARI nebolo hlásené.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 13. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 13. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 34,3% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 44 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 566,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 25,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 4,5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 60 a viac ročných osôb (chorobnosť 590,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 11,4% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 2 sinusitídy (zápal prínosových dutín),1otitída (zápal stredného ucha) a 2 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 44% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený: 1x MŠ.

Neevidujeme laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19 PCR testom.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

SARI nebolo hlásené.