Služby 

Cenník platených služieb

  • Laboratórne analýzy a merania: RÚVZ so sídlom v Humennom neposkytuje služby v oblasti laboratórnych analýz a meraní. V prípade záujmu o tieto služby si Vás dovoľujeme odkázať na regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v krajskom meste (RÚVZ so sídlom v Prešove), ktorý tieto služby poskytuje.
  • Cenník platených služieb (pdf. 129 kB)
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne. V prípade, že žiadateľ o informácie trvá na ich podaní v listinnej podobe, je toto poskytnutie spoplatnené podľa Sadzobníka úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov. 
  • Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov (.pdf 360 kB)