Útvary

Úsek regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu zabezpečuje v celom rozsahu práce pre regionálneho hygienika – generálneho tajomníka služobného úradu. Zamestnankyňa kancelárie regionálnej hygieničky plní tieto úlohy:

  • administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónneho styku,

  • organizačné zabezpečenie zasadania rokovaní a návštev regionálneho hygienika,

Kancelária regionálnej hygieničky zabezpečuje centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty, ktorú spracováva v elektronickej forme. Zabezpečuje práce ústrednej spisovne a registratúry, vedie centrálnu registratúru úradu. Zodpovedá za správnu a včasnú manipuláciu so záznamami v zamestnávateľskom subjekte a za archiváciu písomností, ich uskladnenie, spracovanie, vyradenie za kanceláriu regionálnej hygieničky.  

Prideľuje úradnú poštu  príslušným oddeleniam.

Referát právny, sťažností a petície

Metodicky riadi a koordinuje právnu výchovu, zabezpečuje jednotný výklad právnych predpisov, zabezpečuje právnu pomoc v právnych veciach, zvyšovanie právneho vedomia zamestnancov úradu a vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonnosti pri plnení úloh úradu so zameraním na právnu prevenciu, poskytovanie konzultácií odborným oddeleniam úradu pri aplikácií právnych noriem dotýkajúcich sa oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. Zúčastňuje sa jednaní o uložení pokút za nesplnenie uložených opatrení v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, zastupuje úrad v konaní pred súdom. Spolupracuje pri riešení priestupkov s jednotlivými oddeleniami. Zabezpečuje, usmerňuje a koordinuje prípravu a vypracovanie vnútorných organizačných a riadiacich aktov úradu, vedie kompletnú evidenciu o všeobecne záväzných právnych predpisoch, rezortných predpisoch, riadiacich a organizačných  normách a individuálnych aktov riadenia úradu, z právneho hľadiska posudzuje návrhy zmlúv voči iným právnym subjektom. Zastupuje úrad v konaniach pred inými štátnymi orgánmi.

Spolupracuje pri legislatívnych procesoch na základe usmernení ÚVZ SR.

 Prešetruje a odstupuje na prešetrenie v rámci vecnej príslušnosti sťažnosti, oznámenia, podnety a petície prijaté úradom a kontroluje ich vybavovanie. Centrálne vedie evidenciu sťažnostnej, petičnej a priestupkovej agendy. Ďalej zabezpečuje a vybavuje agendu spojenú so  sprístupňovaním informácií podľa zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Spolupracuje pri vypracúvaní vnútroorganizačných noriem a vnútroorganizačných smerníc. Tieto činnosti sú vykonávané odborným zamestnancom. V prípade neprítomnosti tohto zamestnanca, činnosť referátu zabezpečuje v plnom rozsahu regionálny hygienik.

Referát vnútornej  kontroly.

Predmetom činnosti je koordinovanie a organizovanie kontrolných akcií, ich príprava a analýza vrátane spracovania plánu kontroly, kontrolná činnosť. Vykonáva vnútornú  kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a vnútornou organizačnou smernicou. Vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov a predpisov platných pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.

Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce.  Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu.

THČ sa zaoberá kompletným zabezpečovaním ekonomických agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Humennom priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Hygiena životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Oddelenie  hygieny životného prostredia a zdravia je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Humennom priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania  a vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach. Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov   je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Humennom priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Hygiena detí a mládeže je odbor zameraný na preventívnu starostlivosť v detskom a dorastovom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie. Hygieny detí a mládeže sa špecializuje aj na riešenie úloh (v rámci celého Slovenska) problematiky školského stravovania a vysokoškolských zariadení. Plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva, spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia, zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom:

  • starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky,
  • podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže,
  • výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Oddelenie  hygieny detí a mládeže je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Humennom priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Preventívne pracovné lekárstvo je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav zamestnancov a dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok.  

Odbor hygieny preventívneho pracovného lekárstva je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Humennom priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie. 

Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmet činnosti epidemiológie infekčných ochorení je aj proces šírenia nákazy. Epidemiológia sa podľa predmetu záujmu rozdeľuje na epidemiológiu prenosných ochorení vrátane nemocničných nákaz, zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou a epidemiológiu neprenosných, najmä chronických ochorení.

Odbor epidemiológie plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a v tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďalšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku.

Podpora zdravia a výchova ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva a cieľom je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je v organizačnej štruktúre pri RÚVZ so sídlom v Humennom priamo začlenené pod regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu.