Odborná spôsobilosť a registre

Úvodné informácie o odbornej spôsobilosti

Na centrálnom portáli ÚVZ nájdete úvodné informácie o odbornej spôsobilosti:
•    Čo je to odborná spôsobilosť
•    Činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť
•    Kto môže získať odbornú spôsobilosť
•    Legislatívny rámec odbornej spôsobilosti
•    Spôsob získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Viac informácií

Odborné spôsobilosti v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v HE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti:


•    vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
•    vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
•    vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
•    epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov.
 

Skúška odbornej spôsobilosti

Žiadosť o vykonanie skúšky 
Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť RÚVZ so sídlom v Humennom najneskôr 7 dní pred konaním skúšky:


•    osobne alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné,
•    elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
•    elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb
Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 200 kB)
K žiadosti je potrebné doložiť "Súhlas so spracúvaním osobných údajov" (pdf, 206 kB).


Vzor žiadosti
Formuláre žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti pre listinné podanie na RÚVZ so sídlom v Humennom na činnosti:


•    vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

     vzor žiadosti (pdf, 227 kB),

•    vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

      vzor žiadosti (pdf, 224 kB),

•    vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody

      vzor žiadosti (pdf, 227 kB),

•    epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov 

      vzor žiadosti (pdf, 232 kB).


Formuláre v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.


Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti pozývaní na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti osobitne oficiálnou pozvánkou.


V prípade potreby je možné nás kontaktovať mailom na hn.sekretariat@uvzsr.sk alebo telefonicky na č. 057 / 775 2794.
Študijný materiál je uverejnený na centrálnom portáli ÚVZ SR.


Termíny skúšok odbornej spôsobilosti
Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné v termínoch uvedených na stránke Termíny skúšok.


Poplatky
Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá  sa z dvoch častí - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €.


Opravná skúška
Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať najneskôr do 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Podmienky získania osvedčenia
V prípade požadovanej skúšky je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podmienené úspešne vykonanou skúškou pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, alebo na základe dokladov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej príprave.
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podrobnejšie informácie sú v položke menu Skúška.
Výsledok konania a platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti


Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré obsahuje:
•    evidenčné číslo osvedčenia,
•    meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba,
•    meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne,
•    druh odbornej spôsobilosti.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.


Spôsob vydania osvedčenia
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej  schránky žiadateľa na www.slovensko.sk . V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, alebo listinného podania, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.


Duplikát osvedčenia 
Duplikát vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom na základe žiadosti o vydanie duplikátu. 
Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku vo výške 10,00 €. Vydaný duplikát Vám bude doručený do 30 dní. 
Duplikát Vám bude zaslaný do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el. schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Register odborne spôsobilých osôb

RÚVZ so sdílom v Humennom zaznamená údaje o odborne spôsobilej osobe do registra odborne spôsobilých osôôb, ktorý vedie úrad verejného zdravotníctva a je verejne dostupný na webovom sídle.

Register odborne spôsobilých osôb obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

Register odborne spôsobilých osôb slúži na účel informovania verejnosti o odborne spôsobilých osobách.

Centrálny register odborne spôsobilých osôb

Elektronické služby odbornej spôsobilosti