Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2009 úloha B.9 - zefektívniť výkon kolzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok: 07:00 - 15:00

Osobne na adrese:

Budova RÚVZ so sídlom v Humennom - Ul. 26. novembra 1507/2, 066 18 Humenné,

Telefonicky, alebo e-mailom:

Sekretariát - tel.: 057/775 2794, 0905508659,

e-mail: hn.sekretariat@uvzsr.sk 

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia:

Ing. Peter Čurlej, tel.: 057/775 2794, 0907573635,

e-mail: hn.curlej@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov:

MVDr. Martin Makara, tel.: 057/775 2794, 0918590048,

e-mail: hn.makara@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže:

PhDr. Jana Belcáková, tel.: 057/775 2794, 0917610625,

e-mail: hn.belcakova@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:

Ing. Vladimír Dzan. tel.: 057/775 2794, 0917608554,

e-mail: hn.dzan@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie:

Mgr. Lenka Lesňáková, tel.: 057/775 2607, 0908440174,

e-mail: hn.lesnakova@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu:

Mgr. Zlatica Kožinová, tel.: 057/788 0540,

e-mail: hn.poradna@uvzsr.sk

Milena Lobová

Osobný úrad a THČ:

Mgr. Mária Halušková, tel.: 057/775 2794, 0905508659, 

e-mail: hn.osobnyurad@uvzsr.sk