Odborná spôsobilosť a registre

Na centrálnom portáli ÚVZ nájdete úvodné informácie o odbornej spôsobilosti:

 • Čo je to odborná spôsobilosť
 • Činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť
 • Kto môže získať odbornú spôsobilosť
 • Legislatívny rámec odbornej spôsobilosti
 • Spôsob získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Viac informácií

ÚVZ SR zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti:

v oblasti verejného zdravia:

 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie hodnotenie vplyvov na verejné zdravie hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
 • odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
 • prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
 • uznanie zahraničného certifikátu pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre oblasť verejného zdravia

v oblasti radiačnej ochrany:

 • preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti radiačnej ochrany
 • uznanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti experta na radiačnú ochranu
 • uznanie odbornej spôsobilosti získanej v cudzine  

Žiadosť o vykonanie skúšky

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť ÚVZ SR najneskôr 7 dní pred konaním skúšky:

Vzor žiadosti

Formuláre žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti pre listinné podanie na činnosti:

v oblasti verejného zdravia:

v oblasti radiačnej ochrany:

Formuláre v listinnej forme je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti, najneskôr 7 dní pred konaním skúšky, pozvaní na vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti oficiálnou pozvánkou.

V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom na osvedcenia@uvzsr.sk alebo telefonicky na tel. č. 02/49 284 368.

Vyhľadanie akreditovaných vzdelávacích programov v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Študijný materiál je zverejnený na centrálnom portáli ÚVZ.

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava v termínoch uvedených na stránke Termíny skúšok.

Poplatky

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá sa z dvoch častí - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €.

Opravná skúška

Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky môže vykonať opravnú skúšku najneskôr do 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.

Podmienky získania osvedčenia

V prípade požadovanej skúšky je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podmienené úspešne vykonanou skúškou pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo na základe posúdenia dokladov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej príprave.

Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podrobnejšie informácie sú v položke menu Skúška.

Výsledok konania a platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré obsahuje:

 • evidenčné číslo osvedčenia,
 • meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba,
 • meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne,
 • druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Spôsob vydania osvedčenia

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty.

Duplikát osvedčenia

Duplikát vydáva ÚVZ SR na základe žiadosti o vydanie duplikátu.
Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku vo výške 10,00 € pri listinnej žiadosti alebo 5,00 € pri elektronickej žiadosti. Vydaný duplikát Vám bude doručený do 30 dní od prijatia žiadosti.
Duplikát Vám bude zaslaný do Vašej elektronickej schránky. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude zaslaný listinnou formou prostredníctvom Slovenskej pošty.

ÚVZ SR zaznamená údaje o odborne spôsobilej osobe do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad verejného zdravotníctva a je verejne prístupný na jeho webovom sídle.

Register odborne spôsobilých osôb obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

Register odborne spôsobilých osôb slúži na účel informovania verejnosti o odborne spôsobilých osobách.
Odkaz na centrálny register