Útvary

Sekretariát hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu zabezpečuje:

 • organizovanie pracovného programu hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu,
 • evidenciu a kontrolu úloh termínovaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
 • vedie protokol spisov hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu,

organizuje:

 • úlohy vyplývajúce z postavenia hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu, výjazdové rokovania hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu v regiónoch,
 • organizuje služobné cesty hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu v SR a vedie evidenciu a hlásenia služobných ciest pre MZ SR,
 • zabezpečuje prípravu rokovaní a porád vedúcich odborov ÚVZ SR na úrovni hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu a vedie evidenciu záznamov z pracovných porád vedenia ÚVZ SR,
 • zabezpečuje účasť hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu na gremiálnych poradách ministra zdravotníctva SR a vedie evidenciu záznamov z gremiálnych porád ministra zdravotníctva SR,
 • zabezpečuje a nahlasuje účasť odborných pracovníkov ÚVZ SR k materiálom prerokovávaným na gremiálnych poradách MZ SR, rokovaniach vlády SR, Hospodárskej a sociálnej rady SR,
 • koordinuje prípravu a konzultáciu materiálov z úseku hygieny životného prostredia, preventívneho lekárstva, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, ochrany zdravia pred žiarením, epidemiológie, lekárskej mikrobiológie a podpory zdravia podľa požiadaviek hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu,
 • zabezpečuje plnenia operatívnych úloh Ministerstva zdravotníctva SR – červené, modré prúžky predkladané na rokovanie vlády SR, Hospodárskej a sociálnej rady SR, RÚVZ v SR, spolupracujúcich inštitúcií (napr. ŠUKL, NCZI a iné),
 • evidenciu elektronických podaní doručených na e-mailovú adresu uvzsr@uvzsr.sk do správy registratúry ÚVZ SR.

Osobný úrad Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.

Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce. Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu. Spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, predovšetkým s MZ SR a MPSVaR SR.

Odbor legislatívy a práva  v oblasti legislatívnej agendy najmä:

 1. pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva v spolupráci s odbornými útvarmi ÚVZ SR,
 2. zabezpečuje vnútrorezortné pripomienkové konanie k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva,
 3. zabezpečuje proces schvaľovania návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti verejného zdravotníctva, v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR ktorý v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR a Sekciou legislatívno-právnou ministerstva zdravotníctva zahŕňa medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie poradných orgánov vlády SR, rokovanie vlády SR a Národnej rady Slovenskej republiky vrátane korektúry návrhu právneho predpisu v Zbierke zákonov,
 4. pripomienkuje v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania legislatívne a nelegislatívne materiály vypracovanými jednotlivými rezortmi,
 5. vypracúva stanoviská ÚVZ SR pre ministra zdravotníctva na rokovanie vlády SR a poradných orgánov vlády SR k legislatívnym a nelegislatívnym materiálom vypracovanými jednotlivými rezortmi,
 6. zabezpečuje úlohy z hľadiska podávania informácii o postupe odstraňovania transpozičného deficitu,
 7. zabezpečuje úlohy spojené s podávaním vyjadrení k žalobám EK proti členským štátom EÚ v spolupráci s príslušným odborným útvarom.

Odbor legislatívy a práva v oblasti právnej agendy najmä:

 1. vydáva rozhodnutia ÚVZ SR o odvolaniach v druhostupňovom správnom konaní,
 2. zastupuje ÚVZ SR v súdnych konaniach,
 3. zastupuje ÚVZ SR pred orgánmi činnými v trestnom konaní,
 4. vydáva záväzné stanoviská ÚVZ SR proti námietkam záväzných stanovísk vydaných RÚVZ v SR,
 5. vypracúva alebo pripomienkuje návrhy zmlúv ÚVZ SR, vedie register zmlúv na ÚVZ SR a zabezpečuje zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR.

Kanceláriu hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu riadi a za jej činnosť zodpovedá vedúci kancelárie.

Kancelária hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu je osobitný integrujúci útvar ÚVZ SR, ktorého hlavnou náplňou je plnenie úloh ÚVZ SR vo vzťahu k ministerstvu zdravotníctva, k vláde SR a jej orgánom.

Kancelária hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu najmä:

 • posudzuje vecnú stránku dokumentov a v úzkej súčinnosti s hlavným hygienikom SR a generálneho tajomníka služobného úradu rozhoduje o spôsobe ich vybavenia,
 • posudzuje všetky výstupné dokumenty po obsahovej a formálnej stránke pred podpisom HH SR a VSÚ
 • vykonáva kontrolu a plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na úseku verejného zdravotníctva a v súčinnosti s odbornými útvarmi úradu vypracováva odpočet PVV SR rozpracovaného na podmienky verejného zdravotníctva,
 • zabezpečuje a vykonáva kontrolu plnenia vyhlásených hlavných úloh ministerstva zdravotníctva a legislatívnych úloh,
 • vedie evidenciu materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR za ÚVZ SR
 • vedie evidenciu uznesení vlády SR
 • vykonáva rozpis uznesení vlády SR na jednotlivé útvary ÚVZ SR a časovú a vecnú kontrolu ich plnenia
 • vedie archiváciu spisov HH SR a GTSÚ ÚVZ SR
 • vedie evidenciu záznamov z gremiálnych porád ministra zdravotníctva SR
 • spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi ÚVZ SR

Kancelária hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu plní najmä tieto úlohy:

 • zodpovedá za vedenie metodických pokynov a opatrení hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu,
 • zúčastňuje sa na operatívnych poradách HH SR a GTSÚ, vyhotovuje záznamy a kontroluje plnenie úloh z nich vyplývajúcich
 • koordinuje vypracovávanie materiálov odbornými útvarmi ÚVZ SR na rokovanie gremiálnej porady ministra zdravotníctva SR a vlády SR
 • zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplynuli z uznesení gremiálnych porád ministra zdravotníctva SR.
 • zabezpečuje hlásenia o plnení úloh z uznesení vlády SR
 • spracúva a sumarizuje:
  1. materiály z odborných organizačných útvarov ÚVZ SR,
  2. informačné a odborné podklady pre potreby hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu.

Kancelária hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu ďalej plní úlohy podľa pokynov hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu.

Referát verejného obstarávania zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • určenie postupov organizačných jednotiek úradu pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na poskytnutie služieb, na uskutočnenie stavebných prác
 • realizáciu postupov verejného obstarávania tovarov, služieb, prác a výkonov pre úrad
 • spracovanie dokumentov a korešpondencie súvisiacej s realizáciou verejného obstarávania
 • analytickú a štatistickú činnosť
 • sledovanie priehľadnosti verejného obstarávania a dodržiavanie pravidiel nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami
 • spracovanie informácii o uskutočnených nadlimitných metódach verejného obstarávania za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj o pripravovaných nadlimitných metódach verejného obstarávania v sledovanom roku
 • plnenie povinností  verejného obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie podľa platnej legislatívy
 • spoluprácu pri kontrole s inými kontrolnými orgánmi

 • definuje architektonické princípy a modely informačných systémov ÚVZ SR a RÚVZ  a ich pravidelnú aktualizáciu,
 • pripravuje stanoviská a pripomienkuje materiály týkajúce sa informatizácie a elektronizácie ÚVZ SR a RÚVZ,
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu Koncepcie rozvoja informačných technológií ÚVZ SR a koordináciu pri tvorbe a aktualizácii rozvoja informačných technológií RÚVZ,
 • zabezpečuje účasť na implementácii IT architektúry v súlade s business požiadavkami na informačné systémy ÚVZ SR,
 • zodpovedá za zabezpečenie medzinárodnej interoperability a vyhodnocovanie dopadov na architektúru informačných systémov ÚVZ SR,
 • zodpovedá za návrh architektonickej vízie a stratégie pre rozvoj informačných systémov ÚVZ SR,
 • poskytuje poradenstvo pri riadení a rozvoji informačných systémov ÚVZ SR,
 • vypracováva analýzy z pohľadu architektúry informačných systémov ÚVZ SR,
 • pripomienkuje dopadové analýzy z hľadiska architektúry informačných systémov ÚVZ SR,
 • poskytuje súčinnosť a poradenstvo pri vypracovaní integračnej dokumentácie informačných systémov ÚVZ SR,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného hygienika.

Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení na úseku krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie zodpovedá za:

 • koncepčnúsystémovú činnosť pri koordinácii opatrení hospodárskej mobilizácie stanovených v rozhodnutí MZ SR o určení ÚVZ SR ako subjektu hospodárskej mobilizácie,
 • priebežné vedenie a aktualizáciu krízového plánupredpísanej dokumentácie v subjekte hospodárskej mobilizácie,
 • evidenciu a hospodárenie s majetkom zakúpenýmprideleného limitu prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu,
 • účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
 • priebežnú aktualizáciu, úplnosť a správnosť údajovúdajových dokumentoch jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
 • prípravu rokovaní krízového štábu ÚVZ SR a vedenie samostatnej písomnej agendy krízového štábu, vykonáva funkciu tajomníka krízového štábu ÚVZ SR,
 • funkčnosť systému vzájomnej komunikácieinformovanosti medzi ÚVZ SR a určenými subjektmi hospodárskej mobilizácie v rezorte zdravotníctva o plnení hygienických a protiepidemických opatrení,
 • úplnosť a správnosť vedenia odbornej spisovej agendy v súlade s platným registratúrnym poriadkom pre oblasť krízového riadenia,
 • organizáciu vyrozumenia v súlade so smernicou ministerstva zdravotníctva na vykonanie vyrozumenia rezortu zdravotníctvavypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území SR.

Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení v rámci prípravy osôb na civilnú ochranu zodpovedá za:

 • organizovanie a vykonávanie prípravy zamestnancov na plnenie úloh a opatrení CO,
 • účelné a hospodárne využitie materiálu CO a jeho riadnu inventarizáciu,
 • organizovanie evakuácie,
 • organizovanie záchranných prác,
 • organizovanie jednotiek CO,
 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh vydaných v zameraní činnosti CO od Okresného úradu Bratislava na príslušný kalendárny rok,
 • plánovanie úloh CO v ÚVZ SR,
 • organizáciu vyrozumenia a varovania zamestnancov pri vzniku mimoriadnej udalosti alebo vyhlásení mimoriadnej situácie,
 • spracovanie plánu evakuácie a plánu ukrytia zamestnancov ÚVZ SR,
 • prípravu štábu CO na plnenie úloh podľa osobitných predpisovnariadení, metodické riadenie a zabezpečenie prípravy CO v rámci objektu a vedenie predpísanej dokumentácie spojenej s touto činnosťou.

Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení ďalej najmä:

 • pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva súvisiacemimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou, v spolupráci s odbornými útvarmi ÚVZ SR,
 • zabezpečuje vnútrorezortné pripomienkové konanie k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva súvisiacejmimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou a vyhodnocuje pripomienky z vnútrorezortného pripomienkového konania,
 • zabezpečuje proces schvaľovania návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti verejného zdravotníctva súvisiacehomimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou, v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR, ktorý v spolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR a Sekciou legislatívno-právnou ministerstva zdravotníctva zahŕňa medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie poradných orgánov vlády SR, rokovanie vlády SR a Národnej rady Slovenskej republiky vrátane korektúry návrhu právneho predpisu v Zbierke zákonov,
 • pripomienkujespolupráci s príslušným odborným útvarom ÚVZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania legislatívne a nelegislatívne materiály súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou, vypracovanými jednotlivými rezortmi,
 • vypracúva stanoviská ÚVZ SR (prúžok) pre ministra zdravotníctva na rokovanie vlády SRporadných orgánov vlády SR k legislatívnym a nelegislatívnym materiálom súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou vypracovanými jednotlivými rezortmi,
 • zabezpečuje úlohy spojenépodávaním vyjadrení k žalobám EK proti členským štátom EÚ v spolupráci s príslušným odborným útvarom, v otázke legislatívy súvisiacej s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 • zabezpečuje pripravenosť mimoriadnej legislatívy súvisiacejmimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR na budúce mimoriadne udalosti.

Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení najmä:

 • vydáva opatrenia pri ohrození verejného zdraviaopatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (nefarmakologické opatrenia) ÚVZ SR súvisiace s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 • usmerňuje odborné útvary ÚVZ SR a RÚVZ výkladom nefarmakologických opatrení ÚVZ SR súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavomvojnou v SR,
 • poskytuje RÚVZ poradenstvo pri vydávaní nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavomvojnou v SR samotnými RÚVZ,
 • vypracúva analýzy nedostatkov RÚVZ pri vydávaní nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavomvojnou v SR a o týchto nedostatkoch informuje RÚVZ,
 • zastupuje ÚVZ SR v súdnych konaniach súvisiacichpandemickou legislatívou a nefarmakologickými opatreniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 • zastupuje ÚVZ SR pred orgánmi činnýmitrestnom konaní vo veciach súvisiacich s pandemickou legislatívou a nefarmakologickými opatreniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 • zastupuje ÚVZ SR na všetkých úrovniach rokovaní vo veciach súvisiacichpandemickou legislatívou a nefarmakologickými opatreniami súvisiacimi s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR,
 • vykonáva monitoring pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavomvojnou v štátoch Európskej únie a tretích krajinách,  
 • spolupracujepríslušným odborným útvarom ÚVZ SR a konzíliom odborníkov pri príprave a kontrole návrhov nefarmakologických opatrení ÚVZ SR,
 • spolupracuje pri prípravekontrole návrhov nefarmakologických opatrení ÚVZ SR s externými subjektami a ostatnými orgánmi štátnej správy,
 • poskytuje právne poradenstvooblasti pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom, výnimočným stavom, vojnovým stavom a vojnou v SR:
  1. pre odborné útvary ÚVZ SR,
  2. pre RÚVZ v SR,
  3. pre externé subjekty.

Odbor kontroly, dozoru, sťažností a auditu:

 • prijíma, eviduje, vybavuje sťažnosti, petície, podania a oznámenia z podozrenia zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov;
 • prijíma, eviduje, preveruje a vybavuje podnety fyzických osôb o protispoločenskej činnosti,
 • je určenou zodpovednou osobou pri plnení úloh v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vykonáva kontrolnú činnosť na ÚVZ SR a v RÚVZ SR podľa plánu a na príkaz hlavného hygienika v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • vykonáva kontrolnú činnosť na základe sťažností, petícií a podaní;
 • vypracováva analýzy kontrolných opatrení a zistení;
 • plní úlohy, ktoré vyplývajú z uznesení vlády SR, NR SR a výborov v oblasti kontrolnej činnosti na úseku ochrany zdravia;
 • plní prijaté opatrenia z kontrolnej činnosti vonkajšími orgánmi;
 • plní prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaných subjektov.

-

Centrum výskumu a vývoja najmä:

 • vykonáva výskum a vývoj v oblasti verejného zdravotníctva,
 • zabezpečuje aplikáciu vedeckých a výskumných poznatkov do praxe vo verejnom zdravotníctve,
 • realizuje manažment medzinárodných vedecko-výskumných projektov,
 • zabezpečuje odborné a ekonomické analýzy pre podporu aktivít vo verejnom zdravotníctve,
 • vytvára metodické a analytické štúdie pre činnosti vo verejnom zdravotníctve z pohľadu manažmentu ovplyvniteľných rizikových faktorov,
 • spolupracuje s národnými referenčnými centrami v rámci metodickej a publikačnej činnosti.

Odbor rozpočtu a financovania:

 • zabezpečuje a spracováva všetky podklady, súvisiace s tvorbou rozpočtu na príslušný rozpočtový rok
 • spracováva požiadavky odborných útvarov na pridelenie finančných prostriedkov na bežné výdavky
 • spracováva rozpis finančných prostriedkov, pridelených na činnosť ÚVZ SR
 • pravidelne sleduje stav finančných prostriedkov na príjmových a výdavkových účtoch ÚVZ SR, vedených v Štátnej pokladnici Bratislava a na účte, vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., pobočka Bratislava
 • pravidelne sleduje stavčerpania rozpočtu ÚVZ SR
 • zabezpečuje dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny ÚVZ SR
 • na základe výsledkov v čerpaní rozpočtu predkladá návrhy na zmeny prerozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami a podpoložkami
 • zabezpečuje zriaďovanie účtovv Štátnej pokladnici alebo ich rušenie podľa potreby ÚVZ SR
 • vedie komplexnú agendu účtovníctva a výkazníctva ÚVZ SR
 • vedie evidenciu hmotného a nehmotného majetku v správe ÚVZ SR
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s vedením pokladne ÚVZ SR
 • zabezpečuje všetky činnosti vo vzťahu k Štátnej pokladnici
 • vypracováva plán investičnej výstavby a plán nákupu strojov a zariadení, na príslušný rozpočtový rok, financovaných z kapitálových výdavkov

Odbor hospodárskej správy:

 • vytvára nevyhnutné materiálovo-technické podmienky pre plynulý chod ÚVZ SR pri dodržiavaní princípu hospodárnosti a efektívnosti
 • predkladá odboru rozpočtu požiadavky na finančné prostriedky
 • zabezpečuje nákup a dodávku materiálu pre ÚVZ SR
 • zabezpečuje a vykonáva hospodársko-technické a administratívne činnosti pre ÚVZ SR
 • vedie evidenciu materiálových zásob v sklade ÚVZ SR
 • zodpovedá za riadne vedenie technickej dokumentácie, zabezpečuje a riadi údržbu a opravu majetku v správe ÚVZ SR
 • zabezpečuje prevádzku energetických zariadení a vykurovacieho systému
 • spracováva agendu spotreby PHM a najazdených kilometrov
 • riadi a organizuje dopravu zamestnancov ÚVZ SR pri plnení úloh
 • zabezpečuje údržbu a obnovu automobilového parku
 • zabezpečuje a riadi prevádzku stravovacieho zariadenia ÚVZ SR
 • zabezpečuje pranie bielizne pre zamestnancov ÚVZ SR u externého dodávateľa
 • zodpovedá za odstránenie nedostatkov, zistených kontrolou BOZP a PO
 • spolupracuje s technikom BOZP a PO
 • riadi činnosť zamestnancov vrátnice, rozmnožovne a upratovačiek ÚVZ SR

-

Náplň činnosti odboru

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.

Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.

Náplň činnosti odboru je určená najmä:

 • zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vykonávacími predpismi v súlade s koncepciou odboru,
 • úlohami, ktoré vyplývajú z koncepčných dokumentov týkajúcich sa verejného zdravia a programov, ktoré schválila vláda SR,
 • záväzkov prijatých na implementáciu politiky európskeho spoločenstva v oblasti environmentálneho zdravia.

V rámci svojich úloh odbor hygieny životného prostredia:

 • zabezpečuje vypracovanie legislatívy a odborných usmernení k problematike pitnej vody, vody na kúpanie, hluku, elektromagnetických polí, vnútorného prostredia budov, výrobkov určených na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu, zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom (soláriá, masáže a rekondičné služby, holičstvá, kaderníctva, pedikúra, manikúra, sauny, tetovanie, pearcing a pod.), telovýchovných zariadení, pohrebníctva,
 • pripravuje metodické a odborné usmernenia pre výkon štátneho zdravotného dozoru v uvedených  oblastiach regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,
 • podieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov Ministerstva zdravotníctva SR a koordinuje iné rezorty pri plnení úloh, vyplývajúcich z prijatých dokumentov,
 • posudzuje materiály predkladané inými orgánmi štátnej správy a samosprávy v súvislosti s riešením problémov environmentálneho zdravia (napr. podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a pod.),
 • vypracúva rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu RÚVZ,
 • vypracúva záväzné stanoviská pre rozhodovacie procesy iných orgánov štátnej správy podľa § 13 ods. 3  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípadoch, keď sa predmet posudzovania dotýka územných obvodov viacerých RÚVZ,
 • posudzuje a vypracúva odborné stanoviská v rámci odvolacích konaní a vybavovania sťažností,
 • zabezpečuje, pripravuje a vypracúva stanoviská pre pracovné skupiny EK vo veciach týkajúcich sa pitnej vody, vody na kúpanie, ortuťovej politiky v Európe, hluku v životnom prostredí, ochrany spotrebiteľa v súvislosti so službami a pod.,
 • navrhuje limity pre jednotlivé polutanty v zložkách a faktoroch životného prostredia (pitná voda, ovzdušie vo vonkajšom i vnútornom prostredí, hluk, vibrácie, elektromagnetické polia, stavebné materiály a pod.) z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie človeka,
 • pripravuje vecné podklady pre predpisy v oblasti environmentálneho zdravia,
 • vykonáva konzultačnú činnosť pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v záujme vytvárania a ochrany životných podmienok priaznivých pre zdravie,
 • vykonáva poradenskú činnosť pre verejnosť k otázkam týkajúcim sa pitnej vody, bývania, škodlivín vo vnútornom i vonkajšom prostredí, hluku, dopravy, rekreácie, služieb a pod.,
 • presadzuje princípy, na ktorých je založený proces trvalo udržateľného rozvoja v prospech zdravia populácie SR,
 • koordinuje aktivity týkajúce sa implementácie NEHAP/CEHAPE (Children´s Environment and Health Action Plan for Europe), Protokolu o vode a zdraví,
 • pripravuje a realizuje projekty zamerané na dosiahnutie cieľov a zámerov medzinárodných environmentálnych programov (ENHIS, biomonitoring a pod.),
 • participuje na projektoch iných rezortov a inštitúcií (MŽP SR, SAŽP) týkajúcich sa problematiky environmentálneho zdravia, najmä v oblasti pitných vôd i vôd na kúpanie,
 • na základe poznatkov získaných z monitorovania environmentálno-zdravotných indikátorov sa podieľa na hodnotení zdravotných rizík vyplývajúcich zo záťaže súvisiacej s vystavením populácie nepriaznivým faktorom životného prostredia,
 • na základe zhodnoteného zdravotného rizika navrhuje zásady a opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík,
 • iniciuje, organizuje a zabezpečuje environmentálno-zdravotné aktivity na národnej úrovni, spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami na projektoch zameraných na problémy životného prostredia a zdravia,
 • navrhuje zásady zdravého spôsobu života a vedie ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie.

SEKRETARIÁT PRE IMPLEMENTÁCIU NEHAP
(NEHAP - National Environment and Health Action Plan / Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR)
Sekretariát NEHAP je výkonná inštitúcia pre riadenie procesov v rámci implementácie NEHAP v Slovenskej republike spolupracujúca s WHO. Ustanovený bol na základe návrhu ministra zdravotníctva SR dňom 15.3.2000 na ÚVZ SR v rámci odboru hygieny životného prostredia. Priamo riadi činnosť národnej riadiacej komisie (steering committee) a medzirezortnej pracovnej skupiny pre implementáciu NEHAP.

 • rozvíja a koordinuje aktivity pre podporu životného prostredia a zdravia,
 • participuje na medzinárodnom projekte ENHIS - "Informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia", koordinovanom WHO – European Centre for Environment and Health, Bonn,
 • monitoruje environmentálne zdravie prostredníctvom stanovených indikátorov v Európskom regióne,
 • zabezpečuje všetky aktivity týkajúce sa implementácie NEHAP/CEHAPE (Akčný plán pre životné prostredie a zdravie) v spolupráci s EK,
 • spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti environmentálneho zdravia,
 • koordinuje aktivity súvisiace s realizáciou ľudského biomonitoringu (HBM) v celoeurópskom meradle,
 • zabezpečuje prepojenie rezortných politík v otázkach environmentálneho zdravia,
 • zúčastňuje sa na aktivitách súvisiacich so zvyšovaním informovanosti verejnosti o otázkach životného prostredia a zdravia.

V oblasti potravín a výživy odbor:

 • riadi a usmerňuje úlohy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva a bezpečnosť potravín, navrhuje a presadzuje hlavné zásady správnej výživy vybraných skupín obyvateľstva, usmerňuje problematiku spoločného stravovania,
 • pripravuje podklady a návrhy stanovísk pre hlavného hygienika na usmerňovanie výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín a na správnu výživu obyvateľstva,
 • pripravuje návrhy právnych predpisov a zabezpečuje vnútrorezortné a medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovaným návrhom, zodpovedá za implementáciu požiadaviek priamo uplatniteľných európskych právnych predpisov v SR,
 • metodicky a odborne usmerňuje a koordinuje pracoviská hygieny výživy RÚVZ v SR pri plnení úloh a programov v oblasti verejného zdravotníctva, najmä pokiaľ ide o hygienu výživy a bezpečnosť potravín,
 • koordinuje organizáciu a výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach, vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín podľa zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa zákona č. 152/1995 Z.z., prijíma opatrenia v oblasti predmetov a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami,
 • koordinuje a vykonáva monitoring faktorov ovplyvňujúcich zdravie prostredníctvom výživy, vykonáva monitoring na úseku hygieny a bezpečnosti potravín, vypracováva limity hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín, hodnotí zdravotné riziká z potravín a z výživy, navrhuje a spolupracuje pri vytváraní preventívnych opatrení zameraných na riziká a ochorenia pochádzajúce z potravín,
 • spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy, ich výkonnými zložkami, vedeckými inštitúciami a ostatnými organizáciami, ktoré pôsobia pri ochrane zdravia obyvateľstva, vrátane ochrany spotrebiteľa, spolupracuje v rámci medzinárodnej spolupráce s ostatnými členskými štátmi v systémoch RASFF (systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá), AAC (systém administratívnej spolupráce)a CPC (sieť na komunikáciu medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa), čiastočne nahradená systémom IMI (informačný systém o vnútornom trhu),
 • zúčastňuje sa zasadnutí pracovných výborov EK, Rady EÚ v oblasti výživy, bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa, pripravuje podkladové materiály pre rokovania COREPER, Radu ministrov zdravotníctva EÚ a iné orgány EÚ v oblasti výživy a bezpečnosti potravín,
 • prijíma oznámenia o umiestnení výživových doplnkov, nových potravín, počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy a potravín na osobitné lekárske účely na trh v SR, vedie register oznámených výživových doplnkov,
 • pripravuje legislatívne návrhy a stanoviská v oblasti výživy, zariadení spoločného stravovania, hygieny potravín a zdravotnej bezpečnosti potravín, najmä pokiaľ ide o kontaminanty v potravinách, rezíduá pesticídov, prídavné látky v potravinách, potravinárske arómy a enzýmy, mikrobiologické kritériá na potraviny, nové potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely, potraviny pre dojčatá a malé deti, výživové doplnky, minerálne a pramenité vody a balenú pitnú vodu pre dojčatá a malé deti a potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením.

Kozmetické výrobky

V oblasti kozmetických výrobkov odbor:

 • riadi, usmerňuje a koordinuje organizáciu a výkon štátneho zdravotného dozoru a dohľadu nad trhom,
 • koordinuje programy a vykonáva monitoring v oblasti bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa,
 • sumarizuje, analyzuje a vyhodnocuje výsledky štátneho zdravotného dozoru a dohľadu nad trhom,
 • je kontaktným bodom a lokálnym správcom pre systémy Safety Gate/RAPEX - systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, CPC, ICSMS (informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom), CPNP (portál na oznámenie kozmetických výrobkov) a kontaktným bodom pre nahlásenie závažných poškodení zdravia spôsobených kozmetickými výrobkami,
 • pripravuje podklady a návrhy pre hlavného hygienika vo veci rozhodovania na úseku kozmetických výrobkov a pripravuje stanoviská v druhostupňovom správnom konaní,
 • komunikuje so zodpovednými osobami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky pri zistení porušenia právnych predpisov a posudzuje vhodnosť prijatých nápravných opatrení
 • spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov pri kontrole zodpovednej osoby, ktorá má sídlo mimo územia Slovenskej republiky,
 • poskytuje potrebnú súčinnosť colným orgánom pri kontrole dovozu kozmetických výrobkov z tretích krajín a na požiadanie colného orgánu vydáva záväzné stanoviská,
 • vydáva na požiadanie fyzických a právnických osôb potvrdenia na vývoz kozmetických výrobkov do krajín mimo územia Európskej únie,
 • poskytuje informačnú činnosť pre fyzické, právnické osoby a spotrebiteľov,
 • pripravuje návrhy právnych predpisov,
 • spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a ostatnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva a ochrany spotrebiteľa.

Prípravky na ochranu rastlín

Pod odbor je začlenené Národné referenčné centrum pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska rezíduí pesticídov v potravinách, ktoré:

 • vypracúva hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok a všetkých prípravkov na ochranu rastlín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1107/2009 vo forme hodnotiacich správ, odborných posudkov a stanovísk,
 • posudzuje riziko vyplývajúce z výskytu rezíduí pesticídov v potravinách a vykonáva odhad dietárnej expozície konzumentov v rámci autorizačného procesu a procesu schvaľovania účinných látok (s  výnimkou hodnotenia rizika pre potreby RASFF),
 • stanovuje podmienky pre bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín,
 • navrhuje opatrenia na zníženie rizika,
 • spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,
 • spolupracuje s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a s Európskou komisiou v oblasti hodnotenia účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok a s ďalšími členskými štátmi EÚ,
 • zastupuje Slovenskú republiku na rokovaniach Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá potraviny a krmivá (SCoPAFF) a pracovnej skupiny pre rezíduá pesticídov v Bruseli, rokovaniach Codex Alimentarius - Codex Committee on Pesticide Residues a pripravuje pozície SR k návrhom nariadení Európskej komisie pre oblasť maximálnych hladín rezíduí pesticídov (ďalej „MRL“),
 • hodnotí žiadosti o zmenu MRL, podané v Slovenskej republike a pripravuje podklady pre EFSA podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 396/2005,
 • spolupracuje s ďalšími odbornými pracoviskami poverenými podľa § 7 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti,
 • podieľa sa na vypracúvaní národného akčného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Radiačná ochrana je samostatný špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá sledovaním a hodnotením účinkov ionizujúceho žiarenia na zdravie pracovníkov, obyvateľov a pacientov, ktorí sa podrobujú lekárskemu ožiareniu, ako aj na jednotlivé zložky životného prostredia a potravinového reťazca. Cieľom činnosti odboru je zabezpečiť efektívnu a účinnú ochranu zdravia pred negatívnymi účinkami ionizujúceho žiarenia, usmerňovať a regulovať vykonávanie ľubovoľnej činnosti vedúcej k ožiareniu, bezpečné používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, plánovanie a vykonávanie zásahov pri mimoriadnych radiačných udalostiach a núdzových radiačných situáciách, pri nálezoch rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu, usmerňovať a kontrolovať vykonávanie ochranných opatrení a preventívnych opatrení na zabezpečenie radiačnej ochrany a na obmedzenie ožiarenia pracovníkov a obyvateľov a informovať verejnosť o možných následkoch ožiarenia, ohrození zdravia a o rizikách spojených s ožiarením ionizujúcim žiarením a o opatreniach na zníženie ožiarenia.

Odbor radiačnej ochrany ďalej zabezpečuje vykonávanie štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrane pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu a pri poskytovaní služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a pri svojej činnosti vychádza z ustanovení slovenských právnych predpisov, európskych smerníc a všeobecne uznávaných medzinárodných usmernení a odporúčaní v oblasti radiačnej ochrany.

Hlavnou úlohou činnosti odboru radiačnej ochrany je zabezpečiť nevyhnutnú ochranu zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, pri plánovanom využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve pri diagnostike a liečbe pacientov v rádiológii, nukleárnej medicíne a v radiačnej onkológii, pri prevádzke jadrovoenergetických zariadení, jadrových zariadení, pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi, pri využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, pôdohospodárstve a veterinárnej medicíne, v školstve, vo vede a výskume a v ďalších oblastiach využívania zdrojov ionizujúceho žiarenia a pri činnostiach v prostredí prírodného ionizujúceho žiarenia, ktoré vyžadujú usmerňovanie. V prípade mimoriadnej radiačnej udalosti a núdzovej radiačnej situácie je úlohou odboru usmerňovať a navrhovať opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia a obmedzenie ožiarenia pracovníkov, obyvateľov a zasahujúcich osôb.

Náplňou činnosti odboru radiačnej ochrany je

 • vykonávanie štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu a pri poskytovaní služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,
 • kontrola zabezpečenia ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu a pri poskytovaní služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,
 • sledovanie a hodnotenie vplyvu vykonávaných činností vedúcich k ožiareniu a prevádzky pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia na ožiarenie pracovníkov a obyvateľov,
 • sledovanie dodržiavania limitov ožiarenia pracovníkov a obyvateľov,
 • určovanie autorizovaných limitov ožiarenia na pracoviskách pri využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 • hodnotenie nadexpozícií pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • hodnotenie účinkov ionizujúceho žiarenia na zdravie pracovníkov a obyvateľov,
 • sledovanie, hodnotenie a usmerňovanie ožiarenia pacientov pri vykonávaní vyšetrení a liečby s využitím ionizujúceho žiarenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vykonávaní biomedicínskeho výskumu,
 • vydávanie odborných usmernení, návodov a odporúčaní na zabezpečenie radiačnej ochrany,
 • vydávanie opatrení na zabezpečenie radiačnej ochrany a na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľov,
 • kontrola zaistenia bezpečnosti a ochrany zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 • určovanie požiadaviek na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ožiarením radónom a prírodnými rádionuklidmi na pracoviskách a vo vnútornom ovzduší budov,
 • kontrola plnenia požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu v prostredí s prírodnými zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • usmerňovanie používania spotrebných výrobkov s pridanými rádionuklidmi,
 • vydávanie pokynov na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany,
 • určovanie požiadaviek na nakladanie s rádioaktívnymi látkami, rádioaktívnymi odpadmi, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu,
 • vedenie centrálneho registra dávok pracovníkov v Slovenskej republike,
 • vedenie centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike,
 • vedenie evidencie oznamovaných, registrovaných a povoľovaných činností vedúcich k ožiareniu a poskytovaných služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,
 • vedenie evidencie o prevádzkovateľoch a pracoviskách so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením,
 • vedenie evidencie o prevádzkovateľoch a pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávanie špecializovaných dozimetrických, spektrometrických, rádiometrických a rádiochemických analýz a meraní vzoriek životného prostredia, pracovného prostredia a potravinového reťazca na účely hodnotenia dávkovej záťaže pracovníkov a obyvateľov,
 • vykonávanie monitorovania radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, zber a spracovanie údaje o výsledkoch monitorovania v Slovenskej republike na hodnotenie vplyvu žiarenia na zdravie obyvateľov,
 • zabezpečenie radiačnej ochrany pri záchyte rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu s cieľom zabrániť ich zneužitiu na nelegálnu manipuláciu, vrátane možnosti ich zneužitia na teroristické účely,
 • zabezpečenie pripravenosti a odozvy na vznik núdzových situácií,
 • určovanie referenčných úrovní na optimalizáciu ožiarenia osôb v núdzovej situácii ožiarenia,
 • poskytovanie informácií o možných následkoch ožiarenia a o opatreniach na ich obmedzenie osobám, ktoré boli ožiarené alebo rádioaktívne kontaminované,
 • poskytovanie základných informácií obyvateľom zasiahnutým v núdzovej situácii o aktuálnej radiačnej situácii, rizikách ožiarenia a ohrozenia zdravia spôsobených ožiarením a opatreniach na zníženie ožiarenia, ktoré má obyvateľstvo vykonať v núdzovej situácii,
 • spolupráca s klinikami pracovného lekárstva a toxikológie a inými pracoviskami pracovného lekárstva pri posudzovaní poškodenia zdravia ionizujúcim žiarením.

Odbor radiačnej ochrany sa ďalej podieľa na

 • overovaní odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,
 • činnosti radiačnej monitorovacej siete Slovenskej republiky a monitorovaní radiačnej situácie v životnom prostredí a hodnotení obsahu rádioaktívnych látok v zložkách životného prostredia a v potravinovom reťazci a informovaní inštitúcií Európskej únie o radiačnej situácii v Slovenskej republike,
 • kontrole radiačnej situácie v okolí prevádzkovaných jadrových zariadení a sledovaní ich vplyvu na životné prostredie a obyvateľov,
 • riešení mimoriadnych situácií a vykonávaní opatrení pri strate kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pri náleze rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu,
 • pripravenosti na odozvu na núdzovú situáciu a na hodnotení následkov núdzovej situácie a účinnosti vykonaných ochranných opatrení,
 • informovaní obyvateľov o radiačnej situácii, rizikách spôsobených ožiarením, možných núdzových situáciách a ich možných dôsledkoch na zdravie obyvateľov a na životné prostredie,
 • informovaní obyvateľov o monitorovaní rádioaktívnych látok v pitnej vode,
 • riešení národných programov a medzinárodných programov významných pre radiačnú ochranu,
 • spolupráci v oblasti radiačnej ochrany s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • spolupráci s medzinárodnými inštitúciami v oblasti radiačnej ochrany - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, Vedecký výbor Organizácie spojených národov pre sledovanie účinkov atómového žiarenia na ľudí, Medzinárodná asociácia pre radiačnú ochranu, Združenie európskych dozorných orgánov v oblasti radiačnej ochrany, Svetová zdravotnícka organizácia,
 • zabezpečovaní medzinárodnej spolupráce v oblasti radiačnej ochrany s orgánmi Európskej únie, príslušnými orgánmi a inštitúciami iných členských štátov Európskej únie, vrátane plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a kontroluje plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv.

Odbory radiačnej ochrany sa z hľadiska zabezpečenia plnenia úloh a vykonávania štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany, rozsahu a špecifikácie vykonávanej činnosti členia na

 • oddelenie radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • oddelenie radiačnej ochrany v jadrovo-palivovom cykle a pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi,
 • oddelenie hodnotenia zdravotných rizík ionizujúceho žiarenia a usmerňovania ožiarenia pracovníkov, obyvateľov a pacientov,
 • oddelenie prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 • oddelenie monitorovania, laboratórnych analýz a havarijnej pripravenosti,
 • oddelenie centrálnych registrov, evidencie a informačných systémov v radiačnej ochrane.

Medzinárodná spolupráca

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je styčným miestom na komunikáciu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu v oblasti radiačnej ochrany a spolupracuje s ministerstvami a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi Európskej únie, príslušnými orgánmi a inštitúciami iných členských štátov Európskej únie a zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej únie a medzinárodných organizáciách v oblasti radiačnej ochrany. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ďalej zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti radiačnej ochrany vrátane plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, kontroluje plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre radiačnú ochranu.

Pracovníci odborov radiačnej ochrany v rámci medzinárodnej spolupráce

a) s Európskou úniou
sa pravidelne zúčastňujú rokovaní expertných skupín Rady Európskej únie a Európskej komisie s cieľom vzájomnej výmeny poznatkov z hodnotenia úrovne radiačnej ochrany v Európe a zúčastňujú sa na tvorbe legislatívy Európskej únie vo vybraných oblastiach,

b) s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu
ako členovia výborov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, spolupracujú na medzinárodných projektoch a regionálnych projektoch týkajúcich sa radiačnej ochrany, zabezpečujú v Slovenskej republike stáže zahraničných expertov, semináre, workshopy a tréningové kurzy so širokou medzinárodnou účasťou,

c) s Organizáciou spojených národov
zastupujú Slovenskú republiku vo Vedeckom výbore Organizácie spojených národov pre účinky ionizujúceho žiarenia,

d) so Svetovou zdravotníckou organizáciou
plní Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu (24 hodín nepretržite) funkciu Národného ohniskového bodu, ktorý je zriadený na odbore radiačnej ochrany na plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zdravotných predpisov,

g) so Združením európskych dozorných orgánov v oblasti radiačnej ochrany
zastupujú Slovenskú republiku v jej predstavenstve, výboroch a odborných pracovných skupinách.

Pracovníci odborov radiačnej ochrany ďalej spolupracujú v problematike radiačnej ochrany s Agentúrou pre atómovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci Organizácie spojených národov a s členskými štátmi Európskej únie a s inými štátmi Európy a sveta a pravidelne sa zúčastňujú na formálnych bilaterálnych rokovaniach (na základe medzinárodných zmlúv), neformálna spolupráca prebieha so všetkými susednými štátmi, ako aj s ďalšími štátmi (Arménsko, Bulharsko, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Slovinsko, USA). Spolupráca je zameraná na výmenu skúseností v oblasti radiačnej ochrany.

Laboratóriá a pracoviská odboru objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) zabezpečujú kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, biologických a fyzikálnych vlastností životného a pracovného prostredia. Ich úlohou je objektivizovať tie faktory, ktoré môžu mať škodlivý účinok na zdravie a tiež faktory, ktorých prítomnosť v prostredí zdraviu človeka prospieva. Laboratórne analýzy sú súčasťou úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru vo všetkých oblastiach verejného zdravotníctva pri kontrole pitných vôd, vôd na kúpanie, vnútorného prostredia budov, pracovného ovzdušia, pri kontrole potravín a hygieny prevádzky zariadení verejného stravovania, kozmetiky a predmetov bežného používania (PBP), pri kontrole hygieny prevádzky škôl, školských zariadení a športovísk, pri kontrole prevádzok, v ktorých dochádza ku kontaktu s telom, pri sledovaní škodlivín alebo ich metabolitov v biologickom materiáli zamestnancov a bežnej populácie exponovaných chemickým a karcinogénnym látkam. Pracoviská objektivizujú akustické hladiny zvuku, vibrácie, osvetlenie vo viditeľnej oblasti, infračervené a ultrafialové žiarenie, elektromagnetické žiarenie v životnom a pracovnom prostredí a tepelno-vlhkostné podmienky vnútorného a pracovného prostredia. Odborné zameranie činnosti laboratórií vyplýva zo schválených koncepcií vedných odborov vo verejnom zdravotníctve v oblasti chemických analýz, biológie životného prostredia, mikrobiológie životného prostredia a fyzikálnych faktorov. Pracoviská dlhodobo plnia úlohy Programov a projektov verejného zdravotníctva.
Odbor je akreditovaný od roku 2002 Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa EN ISO/IEC 17025 a laboratóriá sa pravidelne zúčastňujú národných a medzinárodných skúšok spôsobilosti.

OOFŽP vykonáva:

V odbore sú zriadené národné referenčné centrá (NRC), ktoré zabezpečujú laboratórne analýzy na najvyššej odbornej úrovni pre potreby ostatných úradov verejného zdravotníctva. Pracovníci NRC pripravujú, overujú a zavádzajú do praxe nové metódy, metodicky usmerňujú ostatné laboratóriá vo verejnom zdravotníctve, organizujú ich externú kontrolu kvality formou medzilaboratórnych porovnávacích testov, vykonávajú expertíznu činnosť pri riešení problémov v oblasti životného a pracovného prostredia. Spolupracujú pri tvorbe legislatívy, najmä z hľadiska jej vecného obsahu a zabezpečujú implementáciu legislatívy Európskej únie (EÚ), pripravujú pripomienky k schvaľovaným slovenským technickým normám a pripravujú podklady pre rozhodovaciu činnosť hlavného hygienika Slovenskej republiky. Podieľajú sa na výchove a vzdelávaní odborných pracovníkov, zabezpečujú poradenskú, konzultačnú, prednáškovú a publikačnú činnosť, kontakty a spoluprácu s domácimi a zahraničnými pracoviskami v svojej problematike. Niektoré NRC sú súčasťou európskych sietí národných referenčných laboratórií.

NRC pre hydrobiológiu
vykonáva biologické analýzy rôznych typov vôd určených na ľudskú spotrebu. Na základe biologických ukazovateľov kontroluje najmä kvalitu pitných, minerálnych a pramenitých vôd, teplých úžitkových vôd a podzemných vôd. Ďalej vykonáva biologické analýzy rôznych typov povrchových vôd, umelých kúpalísk a bazénov a s nimi súvisiacich matríc. Zameriava sa na analýzy fytoplanktónu vo vodách určených na kúpanie a prírodných kúpaliskách s dôrazom na monitoring vodných kvetov a cyanobaktérií, ktorých premnoženie ohrozuje kvalitu vody a ľudské zdravie. Sleduje biologické oživenie v umelo vytvorených kúpaliskách, napr. vo vodách bazénov, víriviek a wellness vodách. Pomocou kultivačných a PCR metód pracovisko tiež vykonáva stanovenie prítomnosti améb v rôznych typoch matríc so zameraním na ľudské patogény rodov Acanthamoeba a Naegleria. Zároveň udržiava a dopĺňa zbierku améb získaných zo životného prostredia pre ďalšie výskumné účely.
NRC je tiež súčasťou siete monitorovacích staníc peľovej informačnej služby v rámci úradov verejného zdravotníctva, ktorá kvalitatívne a kvantitatívne monitoruje prítomnosť biologických alergénov v ovzduší.

NRC pre ekotoxikológiu
monitoruje akútnu toxicitu povrchových vôd a vodných kvetov na vodárenských nádržiach a prírodných rekreačných lokalitách s organizovanou a neorganizovanou rekreáciou. Pracovisko dlhodobo sleduje výskyt cyanobaktériových vodných kvetov vo vodách v SR, ďalej zisťuje toxicitu látok produkovaných cyanobaktériami a riasami, ktoré ohrozujú kvalitu vody a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre obyvateľstvo a živočíchy, rieši problematiku kvality pitnej vody v súvislosti s vedľajšími produktmi dezinfekcie a ochranou zdravia obyvateľov v prípade ohrozenia zdravotnej bezpečnosti vody. NRC používa skúšky toxicity na zistenie prítomnosti kontaminácie ťažkými kovmi a toxínmi vo výživových doplnkoch na báze cyanobaktérií a rias. Pracovisko sa spolupodieľa na molekulárno-biologickej identifikácii améb rodu Acanthamoeba a udržiavaní zbierky améb získaných zo životného prostredia a biologického materiálu pre ďalšie výskumné účely.

NRC pre mikrobiológiu životného prostredia
vykonáva mikrobiologické analýzy vzoriek vôd, potravín, ovzdušia, kozmetiky, sterov z prostredia a špeciálnu diagnostiku za účelom eliminácie mikrobiologického rizika. Podieľa sa na surveillance alimentárnych ochorení, zabezpečuje spracovanie údajov o pôvodcoch zoonóz hlásených do Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).
NRC je zapojené do činnosti sietí Národných referenčných laboratórií členských štátov EÚ v úradnej kontrole potravín v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín pre oblasť:

 1. Listeria monocytogenes (sídlo EURL Agence Francaise De Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, FR)
 2. Koagulázapozitívne stafylokoky a ich toxíny (sídlo EURL Agence Francaise De Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, FR)
 3. Escherichia coli vrátane VTEC (sídlo EURL Instituto Superiore di Sanita, Roma, IT)

NRC pre legionely v životnom prostredí
zabezpečuje najvyššiu odbornú úroveň v oblasti detekcie a nadstavbovej diagnostiky legionel vrátane druhovej identifikácie a serotypizácie legionel v rôznych zložkách životného a pracovného prostredia. NRC monitoruje osídlenie životného prostredia legionelami v zdravotníckych zariadeniach, v budovách občianskeho vybavenia a v oddychových zónach. Zároveň potvrdzuje priame súvislosti ochorení spôsobených legionelami pre potreby epidemiologických šetrení. Zastupuje Slovenskú republiku ako národné referenčné laboratórium v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) a podieľa sa na tvorbe národnej legislatívy.

NRC pre neionizujúce žiarenie
vykonáva merania a hodnotenia statického magnetického poľa, nízkofrekvenčného elektrického a magnetického poľa, vysokofrekvenčného elektrického, magnetického a elektromagnetického poľa osvetlenia, infračerveného a ultrafialového žiarenia a laserov (neionizujúce žiarenie), Pripravuje odborné stanoviská a podklady pre legislatívu v tejto oblasti.

NRC pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu
zabezpečuje meranie ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy, ako je teplota vzduchu, výsledná teplota guľového teplomeru, relatívna vlhkosť vzduchu,  rýchlosť prúdenia vzduchu a ich hodnotenie podľa platnej legislatívy v pracovnom a v životnom prostredí. Vykonáva meranie účinnosti digestorov. Hodnotí krátkodobý a dlhodobý únosný čas práce z nameraných ukazovateľov tepelno–vlhkostnej mikroklímy, energetického výdaja zamestnanca a tepelného odporu jeho odevu. Vykonáva meranie a kontrolu digestorov.

NRC pre expozičné testy xenobiotík
sa zaoberá biologickým monitorovaním exponovaných zamestnancov a bežnej populácie stanovovaním koncentrácií vybraných chemických faktorov a ich metabolitov v biologickom materiáli sledovaných osôb. Spolupracuje pri príprave legislatívy v sledovanej oblasti a  pri navrhovaní biologických medzných hodnôt vybraných chemických faktorov v súlade s legislatívou EÚ. Spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami pri analýzach vzoriek na diagnostické účely a s pracovnými zdravotnými službami pri hodnotení pracovnej expozície. Odborné konzultácie a analýzy chemických látok a ich metabolitov v biologickom materiáli poskytuje aj verejnosti.

NRC pre rezíduá pesticídov
vykonáva kontrolu prítomnosti rezíduí pesticídov v potravinách na počiatočnú výživu a následnú výživu dojčiat, potravinách spracovaných na báze obilnín určených pre dojčatá a iných potravinách určených  pre  dojčatá a  malé  deti,  než  sú  potraviny  na  počiatočnú  výživu dojčiat, potraviny  na následnú výživu dojčiat a potraviny spracované na báze obilnín určené pre dojčatá. Každoročne vyvíja a zavádza nové analytické metódy podľa požiadaviek smerníc Komisie EÚ metódami plynovej a kvapalinovej chromatografie s využitím detektorov rôzneho typu. Spolupracuje s orgánmi a organizáciami EÚ, ako  Referenčné laboratórium pre rezíduá pesticídov a EFSA.
NRC stanovuje obsah chlórovaných fenolov a pesticídov v pitných vodách pre potreby verejného zdravotníctva s pôsobnosťou pre celú SR.

Špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia
Ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré zabezpečujú skúšky zložiek životného a pracovného prostredia, sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia. Tieto pracoviská zabezpečujú skúšky a merania zložiek životného a pracovného prostredia, laboratórne analýzy pre potreby regionálnych úradov verejného zdravotníctva pre ukazovatele, ktorých stanovenie RÚVZ nevykonávajú, zavádzajú do praxe nové metódy podľa najnovších legislatívnych požiadaviek a požiadaviek iných odborov ÚVZ SR, spolupracujú pri tvorbe legislatívy, podieľajú sa na vzdelávaní odborných pracovníkov, realizujú prednáškovú a publikačnú činnosť.

 • špecializované laboratórium chémie vôd
 • špecializované laboratórium chémie potravín a PBP
 • špecializované laboratórium chémie ovzdušia
 • špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS)
 • špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie (HPLC)
 • špecializované laboratórium plynovej chromatografie (GC)
 • špecializované laboratórium hluku a vibrácií
 • špecializované laboratórium molekulárnej biológie
 • pracovná skupina pre odbery vzoriek

Špecializované laboratórium chémie vôd

 • zabezpečuje spektrofotometrické, titračné, elektrochemické, odmerné a gravimetrické analýzy pitných vôd, s osobitným zreteľom na vody určené pre kojeneckú stravu, sleduje chemické zloženie stolových, minerálnych, povrchových, rekreačných, závlahových vôd a stanovuje obsah celkového organického uhlíka vo vodách

Špecializované laboratórium chémie potravín a predmetov bežného používania (PBP)

 • zabezpečuje chemické analýzy potravín, PBP a kozmetiky, kontroluje chemické a nutričné zloženie materského mlieka z laktárií, vyšetruje obsah gluténu  v potravinách určených pre bezlepkovú diétu a stanovuje obsah celkovej potravinovej vlákniny v potravinách. Zabezpečuje analýzu ortuti v potravinách, vodách, PBP a biologickom materiáli (krv, moč, vlasy). Vykonáva kontrolu potravín bez obsahu tuku ošetrených ionizujúcim žiarením, stanovuje obsah vápnika a fosforu vo výživových doplnkoch. Kvalitatívne stanovuje reziduá  antibiotík v surovom mäse, rybách, vajciach a vnútornostiach.

Špecializované laboratórium chémie ovzdušia

 • vykonáva odbery a analýzy chemických škodlivín vo vnútornom prostredí budov a v pracovnom ovzduší, zabezpečuje spracovanie analytických výsledkov a stanovuje expozíciu chemickým škodlivinám v pracovnom prostredí.

Špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS)

 • zabezpečuje analýzy obsahu ťažkých kovov v potravinách, vodách, ovzduší, biologickom materiáli (krv, moč), kozmetike a v  PBP a stanovuje obsah minerálnych látok vo výživových doplnkoch metódami AAS a ICP/MS.

Špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie 

 • vykonáva chromatografické analýzy obsahu konzervačných látok, umelých sladidiel, syntetických farbív, kumarínu, v potravinách, vitamínov rozpustných vo vode a v tuku vo výživových doplnkoch. Analyzuje polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) v potravinách a vodách, pesticídy v pitných vodách, cyanotoxíny vo vodárenských zdrojoch a prírodných kúpaliskách, formaldehyd v ovzduší. Metódou iónovej kvapalinovej chromatografie analyzuje obsah katiónov (lítium, sodík, amoniak, draslík, horčík, vápnik, stroncium, bárium) a aniónov (fluoridy, chloritany, chlorečnany, chloridy, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany) vo vodách, dusitany a dusičnany v potravinách.

Špecializované laboratórium plynovej chromatografie

 • zabezpečuje analýzy organických látok – polychlórovaných bifenylov (indikátorových kongenérov PCB) vo vodách a  v potravinách,  metanolu a alkoholu (etanolu) v liehovinách, esterov kyseliny ftalovej v liehovinách, vo vodách a v predmetoch denného používania, stanovuje prchavé organické látky v ovzduší a vo vodách, vykonáva kontrolu potravín s obsahom tuku ošetrených ionizujúcim žiarením, sleduje obsah trans-izomérov mastných kyselín vo výrobkoch tukového priemyslu a vo výživových doplnkoch na báze olejov, kyseliny erukovej v rastlinných olejoch a v potravinách na počiatočnú a následnú výživu dojčiat s obsahom repkového oleja.

Špecializované laboratórium hluku a vibrácií

 • vykonáva merania hluku a vibrácií  v pracovnom prostredí, hluku a vibrácií v životnom prostredí a stanovuje expozíciu hluku a vibráciám vrátane prípravy odborných stanovísk v oblasti svojho pôsobenia.

Špecializované laboratórium molekulárnej biológie

 • zabezpečuje detekciu, identifikáciu a typizáciu patogénnych mikroorganizmov a vírusov vo všetkých typoch vzoriek životného prostredia a v biologickom materiáli metódami molekulárnej biológie a  vykonáva nadstavbovú diagnostiku pre potreby štátneho zdravotného dozoru, pri identifikácii zdroja ochorenia pre potreby epidemiologických šetrení, pri prevencii vzniku ochorení alebo pri monitorovaní zoonóz.
 • laboratórium ako jediné laboratórium v zdravotníctve vykonáva diagnostiku patogénnych druhov Escherichia coli vrátane verocytotoxín/šigatoxín-produkujúcich Escherichia coli (VTEC/STEC).
 • je zapojené  do činnosti siete Národných referenčných laboratórií členských štátov EÚ v sieti EFSA pre oblasť Listeria monocytogenes, Escherichia coli a pre koagulázapozitívne stafylokoky a ich toxíny, a tiež v oblasti prevencie vzniku a kontroly infekčných ochorení v európskej sieti pre legionely ELDSNet so sídlom v ECDC, v ktorých jednou z hlavných činností je povinná účasť v medzinárodných štúdiách za účelom štandardizácie a validácie  referenčných a alternatívnych metód pre jednotné postupy v rámci molekulárnej diagnostiky v členských štátoch EÚ.

Pracovná skupina pre odbery vzoriek

 • zabezpečuje akreditované odbery vzoriek vôd na kúpanie, pitných, minerálnych, pramenitých, stolových, povrchových a technologických vôd a s nimi súvisiacich matríc, vzoriek ovzdušia a sterov z vnútorného a pracovného prostredia a z technologických zariadení, a vzoriek sterov na kontrolu dezinfekčných a sanitačných procesov.

Odbor hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže.

Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky a podporovaním správneho spôsobu života detí a mládeže.

V oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

 • koordinácia riešenia zásadných smerov štátnej zdravotnej politiky na úseku podpory a ochrany zdravia detí a mládeže SR,
 • koordinácia a tvorivé riešenie štátnych úloh na národnej úrovni v oblasti podpory a ochrany zdravia detí a mládeže zameraných na ochranu a podporu zdravotného stavu mladej populácie,
 • koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti prípravy návrhov hygienických normatívov pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže (nariadenia, smernice, rozhodnutia) a na ich základe odborné usmerňovanie podpory a ochrany zdravia mladej generácie v SR,
 • koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti stanovovania návrhov opatrení na podporu a ochranu zdravia detí a mládeže na celoštátnej úrovni,
 • aproximácia a implementácia acquis v SR v oblasti podpory a ochrany zdravia detí a mládeže,
 • koordinácia výkonu štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru a zabezpečovania opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných ochorení a iných poškodení zdravia vykonávaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a súvisiacich so životnými a pracovnými podmienkami a spôsobom života detí a mládeže,
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a ich výkonnými zložkami, ktoré majú vzťah k starostlivosti o deti a mládež.

V oblasti činností na úseku verejného zdravotníctva súvisiacich s podporou a ochranou zdravia mladej generácie

 • metodické a odborné usmerňovanie a koordinovanie činnosti podriadených pracovísk v SR pri plnení celoštátnych úloh v oblasti podpory a ochrany zdravia detí a mládeže, vrátane pripravovania nových metodík a pracovných postupov,
 • spracovávanie koncepcií a perspektív rozvoja odboru podpory a ochrany zdravia detí a mládeže na národnej úrovni,
 • navrhovanie, realizovanie a garantovanie vedecko-výskumných projektov a projektov na ochranu zdravia,
 • organizácia a výkon štúdií vzťahov životných podmienok a zdravia detí a mládeže, hodnotenie získaných výsledkov a miery rizika poškodenia zdravia a následné navrhovanie opatrení na podporu a ochranu zdravia detí a mládeže; účasť na prerokovávaní komplexných opatrení na úrovni orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj na úrovni rezortov,
 • príprava odborných podkladov pre hodnotenie zdravotných rizík, týkajúcich sa zdravotne významných aspektov životných a pracovných podmienok detí a mládeže,
 • koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti informačných a integračných výchovných aktivít detí a mládeže pri podpore a ochrane zdravia a na úseku tvorby a spracovávania programov v zdravotníckej informatike a v prevencii hromadných ochorení a poškodení zdravia detí a mládeže,
 • intrasektoriálna spolupráca s ostatnými odbormi verejného zdravotníctva, vrátane prenosu informácií, a s praktickými lekármi pre deti a dorast a s dorastovými lekármi pri sledovaní zdravotného stavu detí a mládeže (skupinová diagnostika) a pri realizácii programov ochrany a podpory zdravia,
 • intersektoriálna spolupráca
  1. s rezortmi vlády SR, ktorých činnosť má dopad na zdravie detí a mládeže, a to najmä s MŠ SR, MPSVaR SR, MP SR, MH SR, príp. ďalšími
  2. spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ktoré majú vzťah k starostlivosti o deti a mládež,
  3. s výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva, ale aj iných rezortov, najmä s MŠ SR, MPSVaR SR, MP SR, MH SR,
  4. s masovokomunikačnými prostriedkami pri poskytovaní informácií o kvalite životných a pracovných podmienok detí a mládeže a ich vplyve na zdravie a vývin mladej generácie,
  5. s profesnými a stavovskými organizáciami, prípadne inými zložkami verejného života,
  6. so zdravotníckymi poisťovňami pri sledovaní zdravotného stavu detí a mládeže a pri realizácii programov ochrany a podpory zdravia,
  7. so všetkými rezortmi, ktoré majú vybudovaný monitorovací systém poskytujúci údaje súvisiace so zdravotným stavom a životným prostredím detí a mládeže,
  8. s univerzitnými pracoviskami pri pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní v oblasti verejného zdravotníctva,
  9. s poradenskými pracoviskami (pedagogicko-psychologická problematika, správna výživa, životospráva, pohybová aktivita, študijno-profesná a drogová problematika),
 • zahraničná spolupráca so zahraničnými pracoviskami podobného zamerania, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami pri realizovaní medzinárodných programov zameraných na predchádzanie rizikám poškodenia zdravia detí a mládeže.

Odbor LM zabezpečuje najmä tieto činnosti

 • vykonáva nadstavbovú mikrobiologickú diagnostiku vybraných nákaz, zavádza a aplikuje nové progresívne molekulárno-biologické metódy do laboratórnej praxe, v zmysle nových diagnostických štandardov odporúčaných SZO a ECDC, čím prispieva ku zvyšovaniu kvality preventívnych programov,
 • zabezpečuje v spolupráci s odborom epidemiológie realizáciu Imunizačného programu v Slovenskej republike a vykonáva celoslovenskú laboratórnu surveillance chrípky a chrípke podobných ochorení, poliomyelitídy a poliomyelitídu napodobňujúcich ochorení (ACHO), meningokokových invazívnych infekcií, salmonelóz, osýpok, rubeoly, parotitídy, arbovírusov a hemoragických horúčok, vedie celoslovenskú databázu rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká,
 • podieľa sa na riešení programov a projektov verejného zdravotníctva a prioritných úloh MZ SR,
 • zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu vrátane požadovaných analýz a hlásení do regionálnych pracovísk špecifických sietí EÚ a SZO,
 • metodicky a odborne usmerňuje a koordinuje ostatné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pri plnení celoštátnych aj medzinárodných programov v ochrane a podpore zdravia,
 • realizuje úlohy a odporúčania SZO a EK pri eliminácii, eradikácii a kontrole závažných infekčných ochorení,
 • zabezpečuje prípravu bunkových kultúr pre spolupracujúce pracoviska na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a Košiciach,
 • poskytuje odborné informácie, konzultácie a školiace akcie v diagnostických metódach,
 • zabezpečuje prezentáciu výsledkov práce jednotlivých NRC formou prednášok, publikácií a účasťou na odborných podujatiach, organizovaním Konzultačných dní.

Činnosť jednotlivých pracovísk odboru:

NRC pre poliomyelitídu zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • surveillance poliomyelitídy a poliomyelitídu napodobňujúcich ochorení(ACHO),
 • sledovanie cirkulácie poliovírusov (PV) a non-polio enterovírusov (NPEV) vo vonkajšom prostredí,
 • vykonáva izoláciu a identifikáciu vírusových izolátov v rámci surveillance poliomyelitídy, polomyelitídu napodobňujúcich ochorení,
 • vykonáva izoláciu a identifikáciu vírusových izolátov v rámci environmentálnej surveillance,
 • zabezpečuje vyšetrovanie biologického materiálu od pacientov so širokým spektrom klinickýchdiagnóz izoláciou na bunkových kultúrach,
 • zabezpečuje enterovírusovú (EV) surveillance v západoslovenskom regióne,
 • zabezpečuje laboratórnu nadstavbovú diferenciálnu diagnostiku vírusových hepatitíd A, B, C,
 • zabezpečuje laboratórnu nadstavbovú diagnostiku vírusových infekcií gastrointestinálneho traktu - Rotavírusy, Adenovírusy, Norovirusy (Norwalk-like), Astrovírusy imunochromatografickými metódami, enzýmovou imunoanalýzou a PCR,
 • vykonáva dôkaz sekrečných a včasných protilátok proti EV infekciám metódou EIA a dôkaz vírusneutralizačných protilátok voči EV,
 • sleduje imunitný stav populácie v danej problematike (imunologické prehľady),
 • zavádza nové metodiky do laboratórnej praxe podľa odporúčaní Regionálneho referenčného laboratória v Helsinkách a Regionálnej úradovne SZO v Kodani,
 • vykonáva kontrolu citlivosti bunkových substrátov na referenčné poliovírusové kmene používaných v pokuse o izoláciu vírusov a kontrolu bunkových substrátov na prítomnosť kontaminácie mykoplazmami,
 • plní všetky úlohy vyplývajúce z odporučení Európskej certifikačnej komisie ECC- Intenzifikácia globálnych polioeradikačných aktivít SZO,
 • spolupracuje s Regionálnym referenčným laboratóriom SZO v Helsinkách a s Regionálnou úradovňou SZO v Kodani o.i. aj formou pravidelných hlásení v programe Laboratory data managment systém (LDMS),
 • zasiela izoláty poliovírusov a netypizovateľných cytopatických agens na intratypovú diferenciáciu (ITD) do RRL v Helsinkách,
 • spolupracuje s národnými referenčnými laboratóriami v Európskej oblasti SZO,
 • zúčastňuje sa na realizácii úloh SZO vyplývajúcich z Akčného plánu laboratórneho uchovávania divých poliovírusov v Euroregióne SZO,
 • zúčastňuje sa medzinárodnej kontroly kvality práce organizovanej SZO,
 • metodicky vedie a koordinuje prácu spolupracujúcich virologických laboratórií na báze RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a v Košiciach,
 • vykonáva externú kontrolu kvality laboratórnej práce pre spolupracujúce pracoviská na báze RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a v Košiciach,
 • zabezpečuje konzultačnú a publikačnú činnosť a prezentáciu na ústavných, celoštátnych a zahraničných podujatiach.

NRC pre chrípku zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • metódou izolácie vírusov na bunkových kultúrach monitoruje výskyt cirkulujúcich kmeňov vírusu chrípky v populácii a identifikuje ich na úroveň typov, subtypov a variantov
 • molekulárno-biologickými metódami zabezpečuje dôkaz nukleovej kyseliny vírusu chrípky a vybraných respiračných vírusov
 • zabezpečuje diagnostiku špecifických protilátok proti vírusu chrípky typu A, vírusu chrípky typu B, respiračnému syncyciálnemu vírusu, vírusu parachrípky sérotypov 1, 2 a 3, adenovírusu a vírusu lymfocytárnej choriomeningitídy,
 • vykonáva sérologickú diagnostiku nevírusových agensov: Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii a Mycoplasma pneumoniae,
 • zúčastňuje sa medzinárodnej kontroly kvality laboratórnej práce,
 • testuje nové súpravy pre diagnostiku, overuje a navrhuje nové metodiky a pracovné postupy,
 • spolupracuje s Referenčným laboratóriom SZO v Londýne,
 • je stálym členom európskej pracovnej skupiny pre chrípku EISN pri ECDC, s ktorou aktívne spolupracuje,
 • metodicky vedie pracoviská zaoberajúce sa diagnostikou chrípky v RÚVZ Banská Bystrica a RÚVZ Košice,
 • organizuje externú kontrolu kvality laboratórnej práce pre pracoviská v RÚVZ Banská Bystrica a RÚVZ Košice
 • participuje na odborných projektoch (domácich či zahraničných),
 • spolupracuje so SZO na celosvetovom programe surveillance chrípky,
 • poskytuje laboratórne údaje formou pravidelných hlásení do sietí SZO a EÚ (ECDC, EISN),
 • poskytuje odborné informácie zainteresovaným inštitúciám v rámci SR.

NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • vykonáva sérologickú diferenciálnu diagnostiku exantémových ochorení,
 • zabezpečuje vyšetrovanie biologických vzoriek na dôkaz nukleovej kyseliny vírusu osýpok, rubeoly a parotitídy testom PCR pri podozrení na uvedené ochorenia,
 • vykonáva izoláciu uvedených vírusov na bunkových kultúrach a v spolupráci s Regionálnym referenčným laboratóriom SZO pre osýpky a rubeolu (RKI-Berlín) sa podieľa na bližšej identifikácií izolovaných kmeňov z hľadiska genotypovej príslušnosti,
 • vykonáva surveillance osýpok, rubeoly a parotitídy v SR,
 • zabezpečuje imunologické prehľady u vybraných skupín obyvateľstva v danej problematike,
 • aktívne sa zúčastňuje na procese eliminácie osýpok vo svete a monitoruje kongenitálny rubeolový syndróm,
 • vykonáva konfirmovanie pozitívnych výsledkov laboratórnych vyšetrení vykonaných v spolupracujúcich laboratóriách na regionálnej úrovni,
 • odborne a metodicky vedie laboratóriá na regionálnej úrovni,
 • zabezpečuje pravidelnú externú kontrolu kvality vyšetrení vykonaných v týchto laboratóriách,
 • vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť,
 • plní úlohy vyplývajúce z členstva v sieti národných referenčných laboratórií pre surveillance osýpok a rubeoly SZO pre Európu,
 • úzko spolupracuje s Regionálnym referenčným laboratóriom SZO.

NRC pre meningokoky zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • vykonáva a zodpovedá za komplexnú fenotypizačnú a genotypizačnú nadstavbovú diagnostiku a konfirmáciu kmeňov N. meningitidis izolovaných z invazívnych meningokokových ochorení, lokálnych a urogenitálnych infektov, ako aj identifikáciu cirkulujúcich nosičských kmeňov na území celej SR,
 • každoročne monitoruje a mapuje situáciu invazívnych meningokokových ochorení, cirkuláciu nosičských kmeňov a jej vývoj na území SR. Porovnáva ju so situáciou v Európe a vo svete,
 • pripravuje laboratórne podklady pre epidemiologickú a mikrobiologickú surveillance meningokokových infekcií v SR,
 • zúčastňuje sa na projekte celoeurópskeho surveillance pomocou zberu, analýzy a interpretácie informácií z meningokokovej molekulárnej typizácie a sekvenčných informácií na účely verejného zdravia na úrovni EÚ,
 • pomocou WGS detailne genotypizuje hypervirulentné kmene z invazívnych ochorení, sleduje cirkuláciu, distribúciu a vývoj špecifických meningokokových klonov,
 • monitoruje citlivosť, rezistenciu a jej mechanizmy u meningokokov voči vybraným ATB pre profylaktické a terapeutické použitie,
 • venuje sa záchytu atypických metabolických fenotypov N. meningitidis a kmeňov spôsobujúcich odlišnú, pre meningokokové invazívne ochorenie, atypickú kliniku,
 • zavádza nové progresívne laboratórne metódy zamerané na rýchlu a presnú diagnostiku,
 • zúčastňuje sa na aktivitách EMGM (The European Meningococcal and Haemophilus Disease Society), prebiehajúcich projektoch IBD-LabNet (Invasive Bacterial Disease Laboratory Network),
 • priebežne zasiela komplexné molekulárne identifikačné charakteristiky invazívnych kmeňov N. meningitidis do európskeho systému EMERT (European Meningococcal Epidemiology in Real Time), PubMLST (Public databases for molecular typing and microbial genome diversity) a do systému EPIS. Dáta klasickej a molekulárnej surveillance invazívneho meningokokového ochorenia hlási do databázy TESSy (The European Surveillance System),
 • konzultačne a metodicky usmerňuje spolupracujúcich klinických pracovníkov medicínskych laboratórií, nemocníc a ÚDZS zainteresovaných v problematike meningokokových ochorení, v zmysle manažmentu zasielania biologického materiálu na vyšetrenie, požadovaných analýz, výsledkov, laboratórnej diagnostiky, antibiotickej citlivosti a vakcinačnej stratégie,
 • vedie PC databázu všetkých relevantných údajov o všetkých meningokokových ochoreniach vrátane úmrtí a o všetkých izolátoch N. meningitidis na Slovensku,
 • udržiava kryo-zbierku kmeňov N. meningitidis izolovaných na území SR od roku 1993,
 • venuje sa podpore spoločných vedeckých projektov a auditov,
 • pravidelne sa podieľa na odbornej publikačnej a prednáškovej činnosti,
 • pravidelne sa podieľa na výukovej činnosti študentov stredných a vysokých škôl v oblasti laboratórnej diagnostiky meningokokov, ktorí v rámci vzdelávacích stáží a exkurzií navštevujú pracoviská ÚVZ SR.

NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • vykonáva expertíznu činnosť spočívajúcu v hodnotení výskytu bakteriálnej rezistencie na antibiotiká s ohľadom na používanie antibakteriálnych liečiv,
 • organizuje, odborne zabezpečuje a vyhodnocuje pravidelnej štvrťročnej externej kontroly v laboratóriách klinickej mikrobiológie, zaradených do siete zdravotníckych zariadení v SR,
 • vytvára celoštátnu databázu údajov o rezistencii, ich spracovanie a prezentácia na internetovej stránke http//www.snars.sk - Národný informačný systém pre sledovanie rezistencie na antibiotiká,
 • zabezpečuje a vykonáva špecializované vyšetrenia,
 • zavádza nové metódy a postupy do laboratórnej praxe.

NRC pre salmonelózy zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • zabezpečuje laboratórne podklady a koordinuje surveillance salmonelóz v SR,
 • vykonáva nadstavbovú a špecializovanú diagnostiku kmeňov salmonel izolovaných z klinického materiálu z hľadiska sérotypizácie a testovania rezistencie na antibiotiká,
 • verifikuje identifikáciu a sérotypizáciu salmonel izolovaných z potravín a z vonkajšieho prostredia,
 • spolupracuje s odborom hygieny výživy a pracoviskami mikrobiológie životného prostredia RÚVZ v SR v oblasti sledovania zdravotnej bezpečnosti potravín,
 • udržiava zbierku špecifických typových kmeňov salmonel na ďalšie fenotypizačné a génotypizačné vyšetrenia, na detekciu a identifikáciu premeňov nákazy, faktorov prenosu a ciest šírenia salmonelóz,
 • zavádza nové progresívne molekulárno-biologické metódy zamerané na rýchlu laboratórnu diagnostiku,
 • vykonáva metodickú, konzultačnú a expertíznu činnosť,
 • vykonáva externú kontrolu kvality laboratórnej práce - typizácie Salmonella spp. v diagnostických laboratóriách v SR,
 • spolupracuje v medzinárodných sieťach pre surveillance salmonelóz (ECDC, GSS) v programoch detekcie, identifikácie a riešení chorôb z potravín,
 • participuje v medzinárodných sieťach pre surveillance salmonelóz (ECDC a Global Salmonella Surveillance).

NRC pre arbovírusy a hemoragické horúčky zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • vykonáva sérologickú diagnostiku kliešťovej encefalitídy, ako aj konfirmáciu sporných výsledkov pre iné pracoviská,
 • vykonáva sérologickú diagnostiku hemoragických horúčok s renálnym syndrómom spôsobených Hantavírusmi (Puumala a Hantaan/Dobrava),
 • vykonáva imunologické prehľady u vybraných skupín obyvateľstva,
 • sumarizuje laboratórne výsledky a epidemiologické údaje pre európsku pracovnú skupinu EVD-LabNet,
 • zúčastňuje sa externej kontroly kvality laboratórnej práce organizovanej EVD-LabNet.

Laboratórium molekulárnej diagnostiky zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • spolupracuje s národnými referenčnými centrami a molekulárno-biologickými metódami prispieva k skvalitneniu laboratórnej diagnostiky,
 • realizuje metódy molekulárnej biológie na detekciu pôvodcov infekčných ochorení (meningokoky, salmonely, Norovírusy, Astrovírusy, Rotavírusy, vírusy chrípky A, B, respiračných vírusov),
 • zabezpečuje PCR a sekvenčné metódy na bližšiu charakterizáciu izolovaných kmeňov,
 • metódou PCR vykonáva kontrolu bunkových kultúr na prítomnosť kontaminácie mykoplazmami,
 • realizuje metódy na zistenie klonálnej príbuznosti izolovaných mikroorganizmov (PFGE, MLST),
 • zúčastňuje sa externej kontroly kvality laboratórnej práce.

Laboratórium bunkových kultúr zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • zabezpečuje prípravu kvalitných a štandardných bunkových substrátov pre nadstavbovú mikrobiologickú diagnostiku vybraných nákaz vírusovej etiológie pre NRC laboratória ÚVZ SR a laboratóriá zriadené na báze RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a so sídlom v Košiciach, čo významnou mierou prispieva k štandardnosti, porovnateľnosti a reprodukovateľnosti výsledkov virologických vyšetrení v rámci uvedených pracovísk,
 • udržiava a priebežne rozširuje zbierku bunkových kultúr získaných zo spolupracujúcich laboratórií v rámci celosvetového programu SZO zameraného na eradikáciu, elimináciu a kontrolu celospoločensky závažných infekčných ochorení,
 • optimalizuje podmienky kultivácie in- vitro pri dodržiavaní štandardných podmienok z hľadiska špecifických, rastových a kultivačných požiadaviek jednotlivých bunkových línií,
 • poskytuje odborné informácie, konzultácie a zaškolenia v oblasti udržiavania a pasážovania bunkových kultúr v podmienkach in-vitro a ich uplatnenia vo virológii.

Laboratórium so stupňom biologickej bezpečnosti pre biofaktory 3 zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • zabezpečuje preberanie a spracovávanie vzoriek z podozrivých rizikových zásielok a materiálov z vonkajšieho prostredia na diagnostiku vybratých nákaz so stupňom ochrany pre biofaktor 3 (BOZP je zabezpečená používaním prostriedkov OPP),
 • zabezpečuje screeningové laboratórne vyšetrenie možnej prítomnosti spór Bacillus anthracis, prípadne iných vybraných biologických agens bakteriálnej a vírusovej etiológie a detekciu prítomnosti génov pre tvorbu toxínov Bacillus anthracis,
 • v laboratórnom diagnostickom procese spolupracuje, komunikuje a konzultuje s Informačným centrom pre biozbrane v RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

Úsek zabezpečenia laboratórnych a sanitárnych činností zabezpečuje:

 • centrálny príjem materiálu na OLM,
 • internú kontrolu laboratórií a pracovísk OLM,
 • prípravu živných pôd, médií a roztokov pre OLM a OOFŽP,
 • prípravu sterilného laboratórneho skla a zdravotníckeho materiálu pre OLM a OOFŽP,
 • deštrukciu bakteriologického a virologického infekčného materiálu z OLM a OOFŽP,
 • sanitárne práce v laboratóriách a priestoroch OLM.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva so zameraním na podporu a rozvoj zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu zabezpečuje najmä tieto úlohy

 • sledovanie medzinárodných a národných dokumentov, trendov a prístupov v oblasti podpory a rozvoja zdravia obyvateľstva vo všetkých vekových skupinách,
 • sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyvateľov Slovenskej republiky, rizikových faktorov zdravotného stavu, vzťahov medzi determinantmi zdravia a zdravím populácie, sledovanie epidemiológie a štatistiky, politologických a sociologických analýz, najnovších výsledkov vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí, ktoré by mohli mať vplyv na podporu zdravia populácie, sledovanie najlepšej odbornej praxe v oblasti podpory a rozvoja zdravia a porovnávanie so zahraničím,
 • analýza a identifikácia aktuálnych potrieb slovenskej populácie vo vzťahu k udržiavaniu, upevňovaniu a predlžovaniu jej zdravia na základe zistených ukazovateľov, informácií a vedeckých podkladov,
 • navrhovanie priorít a potrebných intervencií (vrátane identifikácie cieľových skupín, výberu najvhodnejších metód, prostriedkov, zdrojov, prípadne bariér a prekážok, ktoré môžu ovplyvniť proces zvyšovania zodpovednosti obyvateľstva za vlastné zdravie na úrovni jednotlivca, komunity ako aj spoločnosti na základe medicíny založenej na dôkazoch) v podobe národných a medzinárodných koncepčných, strategických, legislatívnych, implementačných a hodnotiacich dokumentov alebo tvorba podkladov pre takéto dokumenty pre národné aktivity podporujúce zdravie obyvateľstva Slovenskej republiky,
 • príprava, koordinácia, realizácia a vyhodnocovanie programov podpory zdravia zameraných na vybrané cieľové skupiny obyvateľstva, vyplývajúcich zo schválených národných a medzinárodných dokumentov na medzinárodnej, národnej, regionálnej, obecnej a lokálnej úrovni,
 • metodické a odborné usmerňovanie, koordinovanie činnosti RÚVZ v SR pri plnení celoštátnych úloh v podpore zdravia, monitoring a vyhodnocovanie aktivít podpory zdravia obyvateľstva vykonávaných v rámci pôsobnosti RÚVZ v SR,
 • spracovávanie a vyhodnocovanie činností poradenských centier zdravia RÚVZ v SR,
 • rozvoj metód zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života [budovanie sietí odborníkov, metodická príprava a usmerňovanie metód individuálneho pôsobenia, skupinového pôsobenia (prednášky, besedy, panelové diskusie, kvízy atď.) a hromadného pôsobenia (články, brožúry, DVD, videofilmy, výstavy, súťaže, konferencie, dištančné vzdelávanie prostredníctvom internetu), edičných materiálov zameraných na podporu zdravia], a zabezpečovanie šírenia informácií, formovania vedomostí, postojov a návykov, zameraných na podporu zdravia obyvateľov SR,
 • hodnotenie kvality a účinnosti jednotlivých foriem a metód programov a intervencií podporujúcich zdravie, hodnotenie procesov plánovania, implementácie a efektivity aktivít v podpore zdravia, využitie metód kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnocovania efektivity,
 • hodnotenie dopadov stratégií, programov, projektov, legislatívnych predpisov z oblasti podpory zdravia obyvateľstva na zdravie a podpora budovania systému hodnotenia dopadov vplyvov legislatívnych, strategických a iných dokumentov, programov, projektov a predpisov iných sektorov na zdravie obyvateľstva.

V uvedenom rámci Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu plní ďalej nasledovné úlohy

 • plnenie úloh a projektov Národného programu podpory zdravia a ďalších programov s celonárodnou pôsobnosťou schválených vládou SR ako sú Národný akčný plán v prevencii obezity, Národný program aktívneho starnutia, Národný program kontroly tabaku, Národný program duševného zdravia, Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom a podprogramov, ktoré majú charakter vlastných programov RÚVZ v SR (Zdravotno-výchovné pôsobenie u detí predškolského veku – stomatohygiena“, CINDI program SR, aktivity pri príležitosti významných dní s osobitným zameraním na témy a termíny odporúčané SZO).

V rámci odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu sú vytvorené  pracovné skupiny:

 • pre aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v SR,
 • pre pohybovú aktivitu, prevenciu nadváhy a obezity,
 • pre podporu zdravia seniorov,
 • pre duševné zdravie a prevenciu drogových závislostí,
 • pre poradne zdravia,
 • pre prevenciu fajčenia,
 • pre prípravu správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR.

Prehľad činnosti odboru PPL

Odbor preventívneho pracovného lekárstva plní úlohy štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci vrátane výkonu štátneho zdravotného dozoru a vykonáva špecializované činnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Úlohy štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci

 • pripravuje podklady na
  1. celoslovenské odborné usmerňovanie a koordináciu RÚVZ v SR pri výkone štátneho zdravotného dozoru v oblasti ochrany zdravia pri práci,
  2. rozhodovaciu činnosť ÚVZ SR na vydanie, zmenu a odobranie oprávnení na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby, 
  3. rozhodovaciu činnosť ÚVZ SR na vydanie, zmenu a odobranie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
  4. harmonizáciu legislatívnych úprav v oblasti ochrany zdravia pri práci s legislatívou Európskych spoločenstiev,
  5. k národnej legislatíve v oblasti ochrany zdravia pri práci,
 • vedie
  1. centrálny register rizikových prác,
  2. evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom,
  3. evidenciu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do  kategórie 1 alebo 2,
  4. evidenciu vydaných, odobratých alebo zmenených oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 • vypracováva
  1. postupy na výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách,
  2. kritériá zdravých pracovných podmienok, pracovného prostredia a spôsobu práce a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú,
  3. zásady na predchádzanie ochoreniam z vplyvu práce a pracovných podmienok,
 • zúčastňuje sa práce v komisiách na preskúšanie odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,
 • pripravuje stanoviská a podklady pre MZ SR k materiálom s problematikou ochrany zdravia pri práci,
 • koordinuje spoločné dozorné aktivity RÚVZ v SR, orgánov inšpekcie práce a iných orgánov dozoru,
 • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s ich výkonnými zložkami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany pracovného prostredia, so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.


Ďalšie odborné činnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci

 • realizuje a koordinuje úlohy, projekty a programy zamerané na hodnotenie vplyvu fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,
 • metodicky a odborne usmerňuje a koordinuje RÚVZ v SR pri plnení úloh a projektov ochrany a podpory zdravia verejnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci a projektov Národného programu podpory zdravia,
 • sleduje a vyhodnocuje celoslovenské údaje o rizikových prácach, vytvára celoslovenskú databázu rizikových prác,
 • zabezpečuje odborné poradenstvo pre zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie.

Cieľ epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať.

Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmetom činnosti epidemiológie prenosných chorôb je proces šírenia nákazy.

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie plní úlohy zamerané na prevenciu, kontrolu a surveillance prenosných ochorení v SR. Prioritnými úlohami sú zabezpečovanie epidemiologickej surveillance infekčných ochorení, koordinácia Národného imunizačného programu SR, pripravenosť na biologické hrozby a pandémie, prednášková a publikačná činnosť.

Epidemiologická problematika je systémovo samostatne riešená v rezortoch ministerstiev vnútra, obrany, dopravy a výstavby. Na riešenie špeciálnej problematiky sa môžu zriaďovať epidemiologické pracoviská alebo úseky aj v zdravotníckych a iných zariadeniach. Epidemiológ koordinuje prácu vo vytvorených pracovných skupinách.

Členenie sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie:

 • odbor imunizácie
 • odbor surveillance infekčných ochorení
 • odbor pripravenosti na biologické hrozby a pandémie

Metódy práce:

 • základom je epidemiologická metóda práce pozostávajúca z pozorovania, zberu údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení,
 • epidemiologické štúdie, ktoré sa využívajú pre analýzu výskytu chorôb a ich príčin vrátane etiologických agensov a dopadov výskytu ochorení na zdravie populácie,
 • monitoring a modelovanie výskytu a šírenia chorôb,
 • epidemiologická surveillance kompatibilná so surveillance krajín EÚ, prinášajúca návrhy na opatrenia, účinnú kontrolu a argumenty pre rozhodovaciu činnosť,
 • štátny zdravotný dozor v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,
 • vybrané metódy pre hodnotenie ekonomickej efektivity aplikovaných preventívnych a represívnych opatrení,
 • intervenčné metódy založené na medicínskych faktoch (Evidence based intervention).

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie zabezpečuje tieto činnosti:

 • plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a s ním súvisiacimi legislatívno-právnymi predpismi na úseku epidemiológie,
 • vypracovávanie návrhov koncepčných materiálov, podkladov a stanovísk pre rozhodovaciu činnosť Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ústredné orgány štátnej správy v SR s pôsobnosťou pre územie SR na úseku epidemiológie infekčných ochorení, vrátane ochorení preventabilných očkovaním a na úseku pripravenosti na biologické hrozby a pandémie,
 • zodpovedá za plnenie vybraných hlavných úloh a projektov a programov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vykonávanie epidemiologických štúdií,
 • vypracováva koncepcie a návrhy materiálov, podkladov a stanovísk, pripravuje a posudzuje návrhy odborno-metodických usmernení na úseku epidemiológie infekčných ochorení,
 • medzinárodná spolupráca,
 • organizačne zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z odporúčaní Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) pre surveillance infekčných ochorení,
 • 24 hodín/7 dní v týždni zabezpečuje európsky systém včasného varovania a reakcie (EWRS) pre monitorovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia.

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje najmä s:

 • odbormi a oddeleniami hygieny, preventívneho pracovného lekárstva, podpory zdravia a informatiky úradov verejného zdravotníctva,
 • odbormi a oddeleniami epidemiológie verejného zdravotníctva iných rezortov,
 • medicínskymi preventívnymi, klinickými a laboratórnymi odbormi,
 • Štatistickým úradom SR,
 • Národným centrom zdravotníckych informácií,
 • registrami, demografickou štatistikou,
 • špecialistami veterinárneho lekárstva,
 • inými medicínskymi a nemedicínskymi odbormi,
 • vedecko-výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva i iných rezortov,
 • odbormi zdravotníctva vyšších územných celkov,
 • zdravotnými poisťovňami,
 • miestnymi samosprávami,
 • asociáciami zdravotníckych pracovníkov,
 • ministerstvami v SR,
 • medzinárodnými organizáciami – SZO, ECDC, EK a i. 

Odbor surveillance infekčných ochorení zabezpečuje najmä: 

 • koordináciu komplexnej celoslovenskej surveillance infekčných ochorení,
 • plánovanie, organizačné zabezpečenie a kontrolu plnenia úloh v súlade s odporúčaniami SZO a v súlade s realizovanou surveillance v krajinách Európskej únie,
 • prípravu návrhov odborno-metodických usmernení a kontroly činnosti odborov/oddelení epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a výkon štátnej správy v oblasti zdravotníctva na úseku epidemiológie infekčných ochorení,
 • koordináciu surveillance osobitne chrípky a chrípke podobných ochorení, poliomyelitídy, meningokokových invazívnych infekcií, salmonelóz, osýpok a HIV/AIDS v SR a analýzu a vyhodnotenie jej výsledkov,
 • komplexnosť a včasnosť hlásenia a laboratórneho vyšetrovania ochorení a podozrení z ochorenia,
 • prípravu a koordináciu plnenia Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR,  surveillance HIV/AIDS na území SR, ako aj spoluprácu odborníkov v rezorte zdravotníctva a v ostatných rezortoch pri riešení problematiky prevencie HIV/AIDS cestou Národnej komisie prevencie HIV/AIDS v SR.

Odbor imunizácie zabezpečuje najmä:

 • koordináciu plnenia Národného imunizačného programu v SR,
 • kontrolu plnenia úloh v oblasti imunizácie a prípravu návrhov stratégie očkovania, očkovacích schém a aplikačných postupov pri použití  očkovacích látok v súlade s odporúčaniami SZO a v súlade s realizáciou očkovania v krajinách EÚ
 • vypracovávanie návrhov koncepčných materiálov, podkladov a stanovísk pre rozhodovaciu činnosť Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ústredných orgánov štátnej správy v SR,
 • prípravu návrhov odborno-metodických usmernení, podkladov a stanovísk v oblasti verejného zdravotníctva na úseku imunizácie,
 • analýzu faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a šírenie ochorení preventabilných očkovaním a ich následky, vypracovávanie návrhov preventívnych a represívnych opatrení a sledovanie efektívnosti ich zavedenia,
 • spoluprácu epidemiológov, pediatrov, imunológov, mikrobiológov a ďalších odborníkov pri plnení úloh Národného imunizačného programu SR, 
 • vyhodnotenie úrovne zaočkovanosti v SR, dodržiavanie indikácií a kontraindikácií očkovania, dodržiavanie stratégie očkovania, správnych postupov a manipulácie s očkovacími látkami, dodržiavanie chladového reťazca,
 • sledovanie a analýzu výskytu postvakcinačných reakcií a komplikácií,
 • overenie efektívnosti očkovania cielenými imunologickými prehľadmi,
 • realizáciu očkovacích kampaní a v súlade s odporúčaniami ECDC usmerňuje a vyhodnocuje informačné a edukačné aktivity regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Spoločne s ostatnými odbormi sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie

 • zabezpečuje pravidelné sledovanie akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení a COVID-19 a týždenné vyhodnocovanie výskytu mimoriadnych epidemiologických situácií v SR,
 • v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR plní úlohy v súvislosti so zabezpečením činnosti európskeho Systému rýchleho varovania a reakcie (EWRS),
 • vedie potrebnú dokumentáciu a vytvára databázu informácií,
 • vypracováva a zasiela pravidelné hlásenia a prehľady pre zainteresované inštitúcie,
 • organizačne zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z odporúčaní Európskej komisie a SZO.

Odbor pripravenosti na biologické hrozby a pandémie zabezpečuje najmä:

 • vypracovávanie návrhov koncepčných materiálov, podkladov a stanovísk pre rozhodovaciu činnosť Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ústredné orgány štátnej správy v SR v rámci pripravenosti SR na pandémie,
 • koordináciu pripravenosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR na pandémie, resp. krízové situácie pri ohrození verejného zdravia infekčnými ochoreniami,
 • vypracovávanie návrhov Pandemického plánu SR a jeho aktualizáciu,
 • vypracovávanie návrhov národných plánov, usmernení a stratégií v oblasti vysoko nebezpečných nákaz,
 • odborno-metodické usmerňovanie preventívnych a represívnych epidemiologických opatrení pri ohrození verejného zdravia infekčnými ochoreniami,
 • plnenie úloh v súlade s odporúčaniami SZO, EK a ECDC v oblasti pripravenosti SR na biologické hrozby a pandémie.

Spoločne s ostatnými odbormi Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie:

 • zabezpečuje pravidelné sledovanie akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení a COVID-19 a týždenné vyhodnocovanie výskytu mimoriadnych epidemiologických situácií v SR,
 • v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR plní úlohy v súvislosti so zabezpečením činnosti európskeho systému rýchleho varovania a reakcie (EWRS),
 • vedie potrebnú dokumentáciu a vytvára databázu informácií,
 • vypracováva a zasiela pravidelné hlásenia a prehľady pre zainteresované inštitúcie,
 • organizačne zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z odporúčaní Európskej komisie a SZO.

Odbor medzinárodných vzťahov riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci odboru.

Odbor medzinárodných vzťahov najmä:

 • zabezpečuje najmä plnenie úloh v oblasti verejného zdravotníctva vyplývajúcich z členstva SR v EÚ, SZO iných medzinárodných organizáciách (najmä Rady Európy, OECD). Odbor plní úlohy, ktoré ÚVZ SR vyplývajú z bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti verejného zdravotníctva. Pri svojej činnosti spolupracuje najmä s odbornými útvarmi ministerstva zdravotníctva a inými ústrednými orgánmi štátnej správy a RÚVZ v SR,
 • plní úlohy súvisiace s členstvom SR v EÚ a v iných medzinárodných organizáciách v oblasti verejného zdravotníctva, najmä:
  1. spolupracuje a koordinuje spoluprácu medzi ÚVZ SR, RÚVZ v SR a EK, ako aj jednotlivými členskými štátmi EÚ,
  2. spolupracuje a koordinuje spoluprácu medzi ÚVZ SR, RÚVZ v SR a Radou Európy,
  3. spolupracuje a koordinuje spoluprácu medzi ÚVZ SR, RÚVZ v SR a SZO,
  4. koordinuje spoluprácu medzi ÚVZ SR, ministerstvom zdravotníctva a inými ústrednými orgánmi štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva,
  5. pripravuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva podkladové materiály pre rokovania COREPER 1, COREPER 2, Radu ministrov zdravotníctva EÚ a iné orgány EÚ,
  6. v priamej spolupráci s ministerstvom zdravotníctva zabezpečuje oficiálnu písomnú korešpondenciu ÚVZ SR so zahraničím,
  7. zabezpečuje administráciu činností súvisiacich s účasťou zamestnancov ÚVZ SR a RÚVZ v SR, ako expertov orgánov EÚ, SZO a iných medzinárodných organizácií,
  8. zabezpečuje administráciu a vedie evidenciu zahraničných pracovných ciest zamestnancov ÚVZ SR a RÚVZ v SR, ako expertov orgánov EÚ, SZO a iných medzinárodných organizácií,
  9. plní úlohy informačného centra pre otázky medzinárodnej spolupráce s EÚ a SZO,
  10. zabezpečuje plnenie úloh v oblasti medzinárodných vzťahov vyplývajúcich z uznesení vlády SR,
  11. spolupracuje s príslušnými orgánmi pri zapracovávaní medzinárodných aspektov verejného zdravotníctva pri príprave politík v SR;
 • v oblasti verejného zdravotníctva plní aj tieto úlohy:
  1. koordinuje projektovú spoluprácu prostredníctvom ÚVZ SR a RÚVZ v SR vyplývajúcu najmä z Akčného programu EÚ, Rámcového programu pre vedu a výskum a iných medzinárodných programov pre oblasť verejného zdravotníctva,
  2. koordinuje projektovú spoluprácu ÚVZ SR a ostatných RÚVZ v SR alebo ich zamestnancov s inými subjektmi etablovanými na území SR,
  3. vedie evidenciu medzinárodných projektov realizovaných ÚVZ SR,
  4. zabezpečuje diplomatický protokol a audiencie zahraničných návštev,
  5. zabezpečuje organizáciu medzinárodných odborných konferencií,
  6. zabezpečuje preklady materiálov,
  7. informuje RÚVZ v SR o otázkach medzinárodných vzťahov, vývoji, možnostiach medzinárodnej spolupráce a zverejňuje dôležité informácie na webovej stránke ÚVZ SR.

 • vydáva a vedie evidenciu interných riadených dokumentov hlavného hygienika, vrátane príkazných listov.
 • sumarizuje výročnú správu ÚVZ SR, RÚVZ v SR a Národných referenčných centier.
 • spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR.
 • vypracováva prehľady o činnosti ÚVZ SR a RÚVZ v SR v oblasti verejného zdravotníctva.
 • organizuje porady regionálnych hygienikov a pripravuje plán celoslovenských porád odborov na príslušný kalendárny rok.
 • koordinuje činnosť hlavných odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva.
 • spracováva návrh programov a projektov ÚVZ v SR na príslušný kalendárny rok. Spracováva odpočty plnenia programov a projektov a Plán programov a projektov na ďalšie roky.
 • pripravuje podklady k vymenovávaniu a odvolávaniu hlavných odborníkov hlavného hygienika, krajských odborníkov hlavného hygienika; predsedov a členov poradných zborov hlavného hygienika.
 • aktualizuje kvalifikované elektronické podpisy ÚVZ SR.
 • aplikuje ustanovenia zákona o eGovernmente do praxe.

Odbor organizačno-dokumentačný zabezpečuje realizáciu skúšok odbornej spôsobilosti na :

 • činnosti vedúce k ožiareniu a poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany
 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
 • hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
 • odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
 • prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.

Odbor organizačno-dokumentačný vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb.

Do odboru organizačno-dokumentačného sú začlenené:

a. podateľňa, ktorá je súčasťou správy registratúry ÚVZ SR; podateľňa v elektronickej forme eviduje všetky podania, došlé v listinnej forme, a podania, došlé do elektronickej podateľne ÚVZ SR, vystavuje platobné predpisy a eviduje správne poplatky v Module správnych poplatkov.

b. knižnica a správa registratúry ÚVZ SR, ktorá v ÚVZ SR najmä:

 • je špeciálnou knižnicou a má špecializovaný knižničný fond; knižnica poskytuje knižnično-informačné služby svojmu zriaďovateľovi a s jeho súhlasom verejnosti.
 • zabezpečuje štandardné knižničné služby akvizičné, výpožičné, príp. medziknižničnú výpožičnú službu, cirkulačnú výpožičnú službu, rešeršné služby a poskytovanie bibliografických a faktografických informácií.
 • zabezpečuje komplexnú správu registratúry úradu a vyraďovacie konania, usmerňuje metodicky zamestnancov na úseku správy registratúry, zodpovedá za všetky odborné činnosti súvisiace so správou registratúry ÚVZ SR.
 • zabezpečuje spracovanie prehľadu publikačnej činnosti v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, STN ISO 690 a STN ISO 690-2.

c. manažér kvality podľa ISO normy 9001 a metrológ ÚVZ SR, ktorý najmä:

 • vykonáva:
  1. zavedenie a stále zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
  2. aplikáciu systému procesov v rámci organizácie spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou a ich manažérstvo zamerané na produkciu žiadaných výstupov
  3. funkciu vedúceho audítora v systéme manažérstva kvality, vypracováva plán interných auditov na kalendárny rok, zodpovedá za vypracovanie programu interných auditov, organizáciu auditov a konečné zhodnotenie auditov vo forme sumárnej správy; dohliada na vykonanie nápravných činností, odstránenie nezhôd a ich príčin a overovanie realizovaných činností
  4. prieskumy spokojnosti zákazníkov/klientov, sleduje ich aktuálne potreby a udržiava spätnú väzbu medzi ÚVZ SR a zainteresovanými stranami využívaním dostupných metód prieskumu.
 • zodpovedá za styk ÚVZ SR s certifikačnými spoločnosťami.
 • vedie centrálnu evidenciu interných riadených dokumentov a priebežne dopĺňa zoznam všetkých vydaných a všetkých platných interných riadených dokumentov.
 • metodicky vedie metrológov jednotlivých odborov, riadi metrologický poriadok.
 • vykonáva funkciu risk manažéra pre identifikáciu a riadenie dokumentácie rizík a príležitostí
 • ÚVZ SR.
 • plní úlohy podľa pokynov hlavného hygienika.

d. správca riadenej dokumentácie, ktorý najmä:

 • zabezpečuje v spolupráci s vedúcimi odborov a manažérom kvality ÚVZ SR vypracovanie, registráciu, schvaľovanie, vydávanie, prideľovanie a aktualizáciu internej riadenej dokumentácie.
 • vedie centrálnu evidenciu interných riadených dokumentov a priebežne dopĺňa zoznam všetkých vydaných a všetkých platných interných riadených dokumentov.
 • informuje vedúcich zamestnancov o vydaní a aktualizácii interných riadených dokumentov.

e. zodpovedná osoba za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov, ktorá vykonáva činnosti, súvisiace s ochranou osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len. zákon č. 18/2018 Z. z.), najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme posúdi, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb
 • zabezpečuje realizáciu organizačných, technických a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním, ktoré sa spracúvajú v informačných systémoch ÚVZ SR
 • vedie evidenciu informačných systémov s osobnými údajmi, ktoré sa spracúvajú v ÚVZ SR
 • preškoľuje všetkých zamestnancov ÚVZ SR v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a GDPR
 • vypracováva a priebežne aktualizuje poverenia a poučenia oprávnených osôb
 • vedie zoznamy oprávnených osôb a ostatných zamestnancov, ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť
 • spolupracuje a je kontaktným miestom pre dozorné orgány a kontaktným miestom pre dotknuté osoby v problematike ochrany osobných údajov.

f. Manažér kybernetickej bezpečnosti vykonáva a je zodpovedný za:

 • presadzovanie a kontrolu dodržiavania bezpečnostných zásad kybernetickej bezpečnosti v prostredí ÚVZ SR,
 • zabezpečenie aplikácie bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom organizačných útvarov ÚVZ SR,
 • predkladanie návrhov a informácii v oblasti kybernetickej bezpečnosti Hlavnému hygienikovi, ako štatutárovi orgánu prevádzkovateľa základnej služby,
 • vypracovanie a aktualizáciu zoznamu minimálnych bezpečnostných požiadaviek na zaistenie ochrany aktív ÚVZ SR pre jednotlivé klasifikačné úrovne,
 • vypracovanie a aktualizáciu metodiky pre analýzu rizík prostredia ÚVZ SR,
 • vypracovanie a realizáciu programu budovania bezpečnostného povedomia v prostredí ÚVZ SR,
 • vyhodnocovanie informácií z monitorovania a posudzovania kybernetických bezpečnostných incidentov a odporúča vhodné opatrenia pre identifikované kybernetické bezpečnostné incidenty,
 • koordináciu riadenia kybernetickej bezpečnosti v súčinnosti s manažérmi kybernetickej bezpečnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
 • spoluprácu s vedúcimi zamestnancami ÚVZ SR pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov v rámci ich manažérskych kompetencií,
 • vyhodnocovanie plnenia operatívnych cieľov kybernetickej bezpečnosti vyhodnotením príslušných metrík v spolupráci so zodpovednými zamestnancami za dané operatívne ciele,
 • predloženie správy o vyhodnotení bezpečnostných cieľov hlavnému hygienikovi raz štvrťročne, najneskôr do mesiaca od ukončenia daného štvrťroka,
 • prípravu, spracovanie a revíziu internej bezpečnostnej dokumentácie ÚVZ SR,
 • zabezpečenie, aby základné požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti boli podľa potreby premietnuté v návrhoch zmlúv s treťou stranou,
 • zabezpečenie, aby povinnosti a zodpovednosti, vyplývajúce jednotlivým zamestnancom ÚVZ SR z požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti, boli premietnuté do príslušných interných smerníc a zmlúv,
 • vykonávanie pravidelnej analýzy rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
 • plnenie úloh vyplývajúcich z vyšetrovania kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • plnenia úloh vyplývajúcich z kontrol MZ SR a NBÚ a ďalších oprávnených subjektov,
 • návrh opatrení na minimalizáciu zistených nedostatkov z auditov kybernetickej bezpečnosti,
 • zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov ÚVZ SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Odbor organizačno-dokumentačný sa podieľa na evidovaní a vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií, podaných podľa zák. č. 211/2000 Z.z.

 1. v mediálnej komunikácii:
  1. koordinácia, rozvoj a realizácia komunikačných aktivít,
  2. organizácia tlačových konferencií a odborných seminárov pre masmédiá,
  3. príprava tlačových správ na aktuálne témy,
  4. príprava mediálnych výstupov (stanovísk) v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi ÚVZ SR a s RÚVZ v SR,
  5. spolupráca s MZ SR pri poskytovaní mediálnych výstupov,
  6. zabezpečovanie komunikácie a poskytovanie informácií pre verejnosť prostredníctvom masmédií v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi ÚVZ SR,
  7. koordinácia mediálnej komunikácie s inštitúciami, so stavovskými a záujmovými organizáciami v zdravotníctve,
  8. zabezpečovanie monitoringu masmédií a realizácia spätnej väzby,
 2. v marketingovej komunikácii:
  1. realizácia práce s verejnosťou prostredníctvom marketingových nástrojov (komunikačného mixu),
  2. koordinácia marketingovej komunikácie s inštitúciami, so stavovskými a záujmovými združeniami v zdravotníctve,
  3. poskytovanie informácií pre verejnosť v rôznych formách (vrátane tlačovín, audiovizuálnych formátov či prostredníctvom sociálnych sietí),
  4. pri príprave propagačných materiálov pre laickú i odbornú verejnosť spolupracuje s odbornými organizačnými útvarmi ÚVZ SR,
  5. sledovanie postojov verejnosti a záujmových skupín,
  6. zabezpečuje aktualizáciu webovej stránky ÚVZ SR, zverejňovanie materiálov na Intranete v spolupráci so sekciou informačných technológií,
 3. vybavuje žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi ÚVZ SR,
 4. vedie automatizovanú evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov cez registratúru a hmotnú evidenciu žiadostí,
 5. zabezpečuje administratívnu prácu odboru.

-

-

-

Vzmysle § 8 zákona č. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov je národné referenčné centrum špecializovaným pracoviskom úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva.

Národné referenčné centrum (NRC)

 1. zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych výsledkov,
 2. stanovuje referenčné metódy a štandardy,
 3. vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť,
 4. zabezpečuje epidemiologický dohľad,
 5. uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol získaný zpotvrdeného prípadu ochorenia,
 6. spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou,
 7. zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách.

NRC v pôsobnosti ÚVZ SR:

Špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia
Ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré zabezpečujú skúšky zložiek životného a pracovného prostredia, sú špecializované laboratóriá objektivizácie faktorov prostredia. Tieto pracoviská zabezpečujú skúšky a merania zložiek životného a pracovného prostredia, laboratórne analýzy pre potreby regionálnych úradov verejného zdravotníctva pre ukazovatele, ktorých stanovenie RÚVZ nevykonávajú, zavádzajú do praxe nové metódy podľa najnovších legislatívnych požiadaviek a požiadaviek iných odborov ÚVZ SR, spolupracujú pri tvorbe legislatívy, podieľajú sa na vzdelávaní odborných pracovníkov, realizujú prednáškovú a publikačnú činnosť.

 • špecializované laboratórium chémie vôd
 • špecializované laboratórium chémie potravín a PBP
 • špecializované laboratórium chémie ovzdušia
 • špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS)
 • špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie (HPLC)
 • špecializované laboratórium plynovej chromatografie (GC)
 • špecializované laboratórium hluku a vibrácií
 • špecializované laboratórium molekulárnej biológie
 • pracovná skupina pre odbery vzoriek

Špecializované laboratórium chémie vôd

 • zabezpečuje spektrofotometrické, titračné, elektrochemické, odmerné a gravimetrické analýzy pitných vôd, s osobitným zreteľom na vody určené pre kojeneckú stravu, sleduje chemické zloženie stolových, minerálnych, povrchových, rekreačných, závlahových vôd a stanovuje obsah celkového organického uhlíka vo vodách

Špecializované laboratórium chémie potravín a predmetov bežného používania (PBP)

 • zabezpečuje chemické analýzy potravín, PBP a kozmetiky, kontroluje chemické a nutričné zloženie materského mlieka z laktárií, vyšetruje obsah gluténu v potravinách určených pre bezlepkovú diétu a stanovuje obsah celkovej potravinovej vlákniny v potravinách. Zabezpečuje analýzu ortuti v potravinách, vodách, PBP a biologickom materiáli (krv, moč, vlasy). Vykonáva kontrolu potravín bez obsahu tuku ošetrených ionizujúcim žiarením, stanovuje obsah vápnika a fosforu vo výživových doplnkoch. Kvalitatívne stanovuje reziduá antibiotík v surovom mäse, rybách, vajciach a vnútornostiach.

Špecializované laboratórium chémie ovzdušia

 • vykonáva odbery a analýzy chemických škodlivín vo vnútornom prostredí budov a v pracovnom ovzduší, zabezpečuje spracovanie analytických výsledkov a stanovuje expozíciu chemickým škodlivinám v pracovnom prostredí.

Špecializované laboratórium atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS)

 • zabezpečuje analýzy obsahu ťažkých kovov v potravinách, vodách, ovzduší, biologickom materiáli (krv, moč), kozmetike a v PBP a stanovuje obsah minerálnych látok vo výživových doplnkoch metódami AAS a ICP/MS.

Špecializované laboratórium kvapalinovej chromatografie

 • vykonáva chromatografické analýzy obsahu konzervačných látok, umelých sladidiel, syntetických farbív, kumarínu, v potravinách, vitamínov rozpustných vo vode a v tuku vo výživových doplnkoch. Analyzuje polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) v potravinách a vodách, pesticídy v pitných vodách, cyanotoxíny vo vodárenských zdrojoch a prírodných kúpaliskách, formaldehyd v ovzduší. Metódou iónovej kvapalinovej chromatografie analyzuje obsah katiónov (lítium, sodík, amoniak, draslík, horčík, vápnik, stroncium, bárium) a aniónov (fluoridy, chloritany, chlorečnany, chloridy, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany) vo vodách, dusitany a dusičnany v potravinách.

Špecializované laboratórium plynovej chromatografie

 • zabezpečuje analýzy organických látok – polychlórovaných bifenylov (indikátorových kongenérov PCB) vo vodách a v potravinách, metanolu a alkoholu (etanolu) v liehovinách, esterov kyseliny ftalovej v liehovinách, vo vodách a v predmetoch denného používania, stanovuje prchavé organické látky v ovzduší a vo vodách, vykonáva kontrolu potravín s obsahom tuku ošetrených ionizujúcim žiarením, sleduje obsah trans-izomérov mastných kyselín vo výrobkoch tukového priemyslu a vo výživových doplnkoch na báze olejov, kyseliny erukovej v rastlinných olejoch a v potravinách na počiatočnú a následnú výživu dojčiat s obsahom repkového oleja.

Špecializované laboratórium hluku a vibrácií

 • vykonáva merania hluku a vibrácií v pracovnom prostredí, hluku a vibrácií v životnom prostredí a stanovuje expozíciu hluku a vibráciám vrátane prípravy odborných stanovísk v oblasti svojho pôsobenia.

Špecializované laboratórium molekulárnej biológie

 • zabezpečuje detekciu, identifikáciu a typizáciu patogénnych mikroorganizmov a vírusov vo všetkých typoch vzoriek životného prostredia a v biologickom materiáli metódami molekulárnej biológie a vykonáva nadstavbovú diagnostiku pre potreby štátneho zdravotného dozoru, pri identifikácii zdroja ochorenia pre potreby epidemiologických šetrení, pri prevencii vzniku ochorení alebo pri monitorovaní zoonóz.
 • laboratórium ako jediné laboratórium v zdravotníctve vykonáva diagnostiku patogénnych druhov Escherichia coli vrátane verocytotoxín/šigatoxín-produkujúcich Escherichia coli (VTEC/STEC).
 • je zapojené do činnosti siete Národných referenčných laboratórií členských štátov EÚ v sieti EFSA pre oblasť Listeria monocytogenes, Escherichia coli a pre koagulázapozitívne stafylokoky a ich toxíny, a tiež v oblasti prevencie vzniku a kontroly infekčných ochorení v európskej sieti pre legionely ELDSNet so sídlom v ECDC, v ktorých jednou z hlavných činností je povinná účasť v medzinárodných štúdiách za účelom štandardizácie a validácie referenčných a alternatívnych metód pre jednotné postupy v rámci molekulárnej diagnostiky v členských štátoch EÚ.

Pracovná skupina pre odbery vzoriek

 • zabezpečuje akreditované odbery vzoriek vôd na kúpanie, pitných, minerálnych, pramenitých, stolových, povrchových a technologických vôd a s nimi súvisiacich matríc, vzoriek ovzdušia a sterov z vnútorného a pracovného prostredia a z technologických zariadení, a vzoriek sterov na kontrolu dezinfekčných a sanitačných procesov.