Akreditácia a certifikácia

Certifikácia ISO 9001:2015

Úrad verejného zdravotníctva SR má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 od roku 2010. Systém je riadený a neustále zlepšovaný tak, aby Úrad verejného zdravotníctva SR poskytoval služby občanom, podnikateľom a ďalším zainteresovaným stranám s ohľadom na čo najlepšiu kvality.

Politika kvality

Certifikát SMK

Akreditácia ISO/IEC 17025

Úrad verejného zdravotníctva SR - Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok má vypracovaný, zavedený a udržiavaný systém manažérstva vychádzajúci z normy ISO/IEC 17025 Všeobecné kritériá na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií a zodpovedajúci rozsahu jeho činnosti. Zavedený systém kvality určuje politiku, systémy, programy, postupy a návody v rozsahu potrebnom na zabezpečenie kvality výsledkov vykonávaných skúšok.

Osvedčenia

Akreditácia ISO 15189

Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor lekárskej mikrobiológie má udelenú akreditáciu podľa normy ISO 15189. Zavedený systém manažérstva spĺňa požiadavky akreditačnej normy a zabezpečuje kvalitu vykonávaných akreditovaných činností a kompetentnosť medicínskeho laboratória OLM ÚVZ SR.

Osvedčenia

Neakreditované skúšky