Služby

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP)
Cenník laboratórnych analýz a meraní (samostatné cenníky):

 1. Odber vzoriek a vyhotovenie posudku (pdf, 128 kB)
 2. Fyzikálno-chemické ukazovatele vo vodách (pdf, 152 kB)
 3. Mikrobiologické ukazovatele vo vodách (pdf, 151 kB)
 4. Biologické ukazovatele vo vodách (pdf, 158 kB)
 5. Toxicita vôd, vodných kvetov, chemických látok rozpustných vo vode a výluhov (pdf, 156 kB)
 6. Fyzikálno-chemické ukazovatele v potravinách, kozmetike a PBP (pdf, 182 kB)
 7. Mikrobiologické a biologické ukazovatele v potravinaách a kozmetike (pdf, 167 kB)
 8. Chemické, mikrobiologické a biologické faktory vo vnútornom a pracovnom prostredí (pdf, 146 kB)
 9. Biologický materiál (pdf, 111 kB)
 10. Merania fyzikálnych faktorov (pdf, 157 kB)
 11. Gamaspektrometrické a rádiochemické analýzy vôd a ostatných zložiek životného prostredia (pdf, 93 kB)

Odbor radiačnej ochrany (ORO)
Cenník laboratórnych analýz:

Ďalšie oblasti služieb (samostatný cenník)

Knižnica Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je špeciálnou lekárskou knižnicou. Je registrovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 3998/2000-400/3532 a poskytuje výpožičky, osobné nahliadnutia do knižničných titulov, konzultácie a faktografické informácie.

Úradné hodiny pre verejnosť:
Pondelok: 8:00 – 11:30
Utorok: 8:00 – 11:30
Streda: 8:00 – 11:30
Štvrtok: 8:00 – 11:30
Piatok: 8:00 – 11:30

Kontakty
knižnica: kniznica@uvzsr.sk, 02/49 284 207).