Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako tzv. poradne zdravia poskytujú svoje služby všetkým klientom so záujmom o starostlivosť o svoje zdravie. Primárne zameriavajú svoje poradenstvo na prevenciu najčastejšie sa vyskytujúcich chronických ochorení, či už zlepšovaním zdravotného uvedomenia vo všetkých vekových kategóriách, ako aj kontrolou individuálnych rizikových faktorov vedúcich k rozvoju ochorenia alebo zhoršovaniu zdravotných následkov. Odborní pracovníci v poradniach zdravia poskytujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb klientov stanovením osobného rizikového profilu.

Hlavným cieľom poradenských centier ochrany a podpory zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva. 

Poradne zdravia vznikali na Slovensku postupným vývojom pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V roku 1993 bolo Slovensko prijaté Svetovou zdravotníckou organizáciou do siete krajín plniacich program CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Prevention) - Celospoločenský integrovaný program intervencií proti neinfekčným chorobám., ktorý vznikol pre naplnenie WHO programu „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, štvrtého cieľa „Redukcia chronických neinfekčných ochorení“, medzi ktorými dominovali srdcovocievne, nádorové a ďalšie tzv. civilizačné ochorenia. A tak poradne zdravia prebrali súčasť cieľa programu CINDI, ktorým bolo prijatie stratégie namierenej na spoločné rizikové faktory a integrácia intervencií v rôznych častiach spoločnosti. Hlavnou filozofiou programu CINDI bol názor, že zdravie človeka je tvorené z 12,5 % vrodenou danosťou, 12,5 % kvalitou zdravotnej starostlivosti, 25 % vplyvu na zdravie má životné prostredie, ale až 50 % kvality zdravia je určených spôsobom života jednotlivca a spoločnosti, a teda životným štýlom. Životný štýl je z hľadiska vplyvu na zdravie charakteristický rizikovými faktormi, z ktorých medzi najdôležitejšie patrí napríklad fajčenie, nedostatok alebo absencia fyzickej aktivity, nezdravá výživa, zneužívanie alkoholu a iných návykových látok, a stres. Pritom dôležité v tomto vzťahu sú postoje jednotlivcov k svojmu vlastnému zdraviu a snaha prijať taký spôsob života, ktorý povedie k zachovaniu a upevňovaniu vlastného zdravia.

Čo poskytujú poradne zdravia

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a schopnosť vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. Pretože poradenské centrá zdravia sú zamerané na prevenciu, klientami by mali byť predovšetkým ľudia mladší a ľudia stredného veku.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a následného stanovenia osobného rizikového skóre.

Základom účinného predchádzania chronickým neinfekčným (tzv. civilizačným) chorobám je vylúčenie zdravotných rizík, ako sú: 

 • nesprávna výživa,
 • prejedanie sa,
 • nedostatočná fyzická aktivita,
 • fajčenie tabaku,
 • nadmerné užívanie alkoholu,
 • zneužívanie liečiv a nelegálnych drog,
 • neprimeraný spôsob zvládania nahromadeného stresu.

Najhlavnejšie rizikové faktory pôsobia na zdravie spoločne a medzi mnohými z nich sú významné väzby, pričom ich účinky sa vzájomne násobia. Z toho dôvodu je zásadne nevyhnutné ich komplexné vyhodnotenie a vypracovanie komplexného plánu na ich ovplyvnenie a pravidelné sledovanie. Vyhodnotenie jednotlivých rizikových faktorov a osobného rizikového skóre umožnia odporúčať optimálne a danej osobe primerané opatrenia v spôsobe života v základnej poradni a v špecializovaných poradniach.

Činnosť poradenských centier nie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, avšak služby poskytované klientovi sú bezplatné.

Čo sú hlavné rizikové faktory

Rizikové faktory, ktoré nemôžeme zmeniť:

 • VEK/POHLAVIE

S vekom stúpa pravdepodobnosť ochorenia srdcovo-cievneho systému. Muži majú riziko vyššie než ženy. Najvyššie riziko srdcovo-cievnych chorôb majú muži nad 50 rokov. Avšak riziko stúpa aj u žien v menopauze.

 • RODINNÁ ANAMNÉZA

Srdcovo-cievne choroby často postihujú pokrvných príbuzných. Ak Vaši rodičia, starí rodičia, súrodenci prekonali alebo trpia na srdcovo-cievnu chorobu, Vaše riziko je vyššie. Vaše riziko je podstatne vyššie, ak Vaši príbuzní mali srdcovú alebo mozgovú príhodu mladší než 60-roční. Ak pochádzate z tzv. "rizikovej rodiny", je pre Vás nadmieru dôležitá úprava každého z ďalších rizikových faktorov.

 • OSOBNÁ ANAMNÉZA

Ak už máte ochorenie tepien zásobujúcich srdce, mozog alebo dolné končatiny, je Vaše riziko cievnych príhod zvýšené. Úprava každého z ďalších rizikových faktorov je pre Vás nanajvýš dôležitá.

Rizikové faktory, ktoré môžeme zmeniť:

 • FAJČENIE

Popri zapríčinení 90 % prípadov rakoviny pľúc, fajčenie škodí aj Vášmu srdcu a cievam. Fajčiari cigariet majú o 70 % viac infarktov myokardu ako nefajčiari. Fajčiari majú 5-krát vyššiu pravdepodobnosť náhlej smrti na rozsiahly infarkt myokardu než nefajčiari. Ak prestanete fajčiť, môžete napraviť škody spôsobené cigaretami Vášmu srdcu a cievam. Po ročnej abstinencii sa Vaše riziko môže znížiť na polovicu.

 • VYSOKÝ KRVNÝ TLAK

Normálna hodnota krvného tlaku u zdravého človeka je 120/80 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca) v každom veku. Vysoký krvný tlak poškodzuje Vaše srdce, cievy, mozog, obličky a iné orgány. Vysoký krvný tlak zvyšuje Vaše riziko mozgovej porážky, srdcového zlyhania a infarktu myokardu. Vysoký krvný tlak je mimoriadne nebezpečný, lebo mnohokrát sa dlhú dobu neprejavuje žiadnymi ťažkosťami, a tak ostáva neliečený. Ak je Váš "horný" (systolický) tlak 160 mmHg a viac, a/alebo Váš "dolný" (diastolický) tlak 90 mmHg a viac, navštívte svojho lekára.

 • VYSOKÁ HLADINA CHOLESTEROLU

Normálna hladina cholesterolu u zdravého dospelého človeka je menej než 5 mmol/l (milimolov na liter). Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže spôsobiť upchatie Vašich ciev. Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže mať viaceré príčiny. Strava bohatá na živočíšne tuky a cholesterol môže zvyšovať Vašu hladinu cholesterolu v krvi a tým i Vaše riziko srdcovo-cievnych chorôb. Nevhodné potraviny sú najmä: tučné mäso, vnútornosti, maslo, plnotučné syry, plnotučné mlieko, smotana, zmrzlina, margaríny z palmového a kokosového oleja, čokoláda, údeniny… Hladinu cholesterolu si môžete upraviť napríklad konzumáciou 5 kusov čerstvého ovocia a 500-800g čerstvej zeleniny denne a tiež pravidelnou fyzickou aktivitou (napr. rýchlou chôdzou) denne 1 hodinu a udržiavaním si primeranej hmotnosti.

 • DIABETES MELLITUS (CUKROVKA)

Cukrovka spôsobuje zužovanie ciev zásobujúcich Vaše srdce a iné orgány. U osôb s cukrovkou je riziko srdcovo-cievnych chorôb výrazne zvýšené. K vývoju cukrovky u dospelých vedie veľmi často nadváha. Ak máte nadváhu, zmena zloženia potravy a zvýšenie fyzickej aktivity Vám môže pomôcť znížiť riziko ochorenia na cukrovku.

 • TELESNÁ HMOTNOSŤ

Osoby s nadváhou umierajú na srdcovo-cievne choroby vo vyššom percente ako osoby s primeranou hmotnosťou. K nadváhe sa často pridružujú ďalšie rizikové faktory ako sú vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu. Telesná hmotnosť sa hodnotí podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI), ktorý sa vypočíta zo vzorca: váha (v kg) vydelená výškou na druhú (v metroch). Normálna hodnota BMI je pre ženy do 24 a pre mužov do 25. BMI do 30 je nadváha a BMI nad 30 je obezita. Jedzte viac čerstvej, surovej zeleniny a ovocia, strukovín, chlieb a pečivo s celozrnnej múky, menej tučných a sladkých jedál. V kombinácii s pravidelnou fyzickou aktivitou Vám to pomôže schudnúť a udržať si primeranú hmotnosť.

Všeobecné poradenstvo

Zmyslom základnej poradne je cielene a aktívne vyhľadávať a stanovovať riziká srdcovo-cievnych, nádorových, metabolických a iných chronických neinfekčných chorôb, zrozumiteľnou formou sprostredkovať klientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi informácie o zásadách zdravého životného štýlu a motivovať ho k pozitívnej zmene pri predchádzaní najzávažnejších chronických neprenosných chorôb. 

Základné poradenstvo poskytuje všetkých 36 poradenských centier na Slovensku. 

Osobný rizikový profil je stanovovaný prostredníctvom:

 • vyšetrenia vybraných parametrov z kvapky kapilárnej krvi odobratej z prsta (celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukóza, triglyceridy), 
 • merania krvného tlaku a pulzu,
 • antropometrických meraní, určením BMI, percenta tuku v tele a hodnotenia rizika, abdominálnej obezity,
 • hodnotenia údajov z vypĺňaného dotazníka zameraného na rizikové faktory týkajúce sa životného štýlu a spôsobu práce,
 • stanovenia rizika vzniku kardiovaskulárnych a iných chronických neinfekčných ochorení,
 • komplexného zhodnotenia všetkých ukazovateľov a konzultáciou o možnosti zmeny životného štýlu klienta.

 V rámci úvodného vyšetrenia sa u klienta zisťuje: 

 • rodinná anamnéza,
 • osobná anamnéza,
 • úroveň psychickej pohody,
 • stravovacie zvyklosti,
 • úroveň pohybovej aktivity.

Po zhodnotení vyšetrení a osobného rizikového skóre sú klientovi poskytnuté personalizované odporúčania k optimálnym a primeraným zmenám v spôsobe života formou komplexného individuálneho poradenstva s následnými kontrolnými návštevami základnej poradne, alebo je mu odporúčané konkrétne špecializované poradenstvo.

V prípade potreby sa klientovi odporučí návšteva jeho všeobecného lekára. 

Pri všetkých vyšetreniach , poradenských a konzultačných činnostiach sa záväzne dodržiavajú štandardné metódy a postupy, ako i aktuálne odborné odporúčania medzinárodných a slovenských odborných lekárskych spoločností pre primárnu prevenciu chronických neinfekčných chorôb.
Do poradne sú klienti zvyčajne objednaní dopredu na určitý deň a čas. Na všeobecné poradenstvo, kde budú klientovi analyzované biochemické parametre, je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

 • Na odber krvi je potrebné prísť nalačno (aspoň 12 hodín, deti 6 hodín),
 • Dovolené je piť dostatok vody alebo nesladeného čaju,
 • Ak klient užíva lieky, musí ich zapiť čistou vodou,
 • Večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí, mastných ťažkých jedál a alkoholu,
 • 30 minút pred vyšetrením nefajčiť, nepiť kávu, ani minerálku,

Pred meraním krvného tlaku by mal klient vylúčiť okrem uvedeného:

 • Ťažkú fyzickú prácu 1 hodinu pred meraním,  
 • Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú krvný tlak minimálne 1 hodinu pred meraním,
 • Vyprázdniť močový mechúr.

Poradňa zdravej výživy

Cieľom poradne je identifikovať klientove riziká súvisiace s výživou a poskytnúť odporúčania týkajúce sa racionálneho stravovania. S tým súvisí aj zmena životného štýlu, do ktorej patrí tiež pravidelná pohybová aktivita.

Nesprávna výživa je jedným z hlavných faktorov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku chronických ochorení. Dodržiavanie zásad zdravej výživy účinne prispieva k prevencii týchto ochorení.

Ovplyvňovaním stravovacích zvyklostí možno dosiahnuť výrazný efekt v znížení chorobnosti aj úmrtnosti na kardiovaskulárne i onkologické ochorenia. Výživa je preto nutnou súčasťou terapeutických metód.

Vo všeobecnosti sa táto poradňa zameriava na odstránenie nedostatkov vo výžive ľudí, kde patrí napríklad :

 • nadmerný energetický príjem v strave
 • priveľký príjem najmä živočíšnych tukov
 • nadmerná spotreba cukru
 • prílišné solenie jedál
 • nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny
 • nízky príjem rybieho mäsa
 • nedostatočný pitný režim
 • nedostatočný príjem strukovín a vlákniny.

U klienta v tejto poradni vykonávame klasický preventologický postup spočívajúci zo základného vyšetrenia (pozri základnú poradňu), následne sa poradenstvo rozširuje o hodnotenie stravovacích zvyklostí, kuchynskej úpravy  stravy, dietologických zásad platných pri hypercholesterolémii (zvýšenej hodnote cholesterolu), hypertriacylglycerolémii (vysoké ostatné tuky v krvi), hyperglykémii (zvýšenej hladine glukózy v krvi).

Súčasťou výživových odporúčaní sú aj ďalšie odporúčania v zmysle zmeny spôsobu života, zníženie energetického príjmu, analýza pohybových zvyklostí a odporúčanie vhodnej pohybovej aktivity.

Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

Cieľom poradne je po zhodnotení klientovho zdravotného stavu a vykonávania pohybovej aktivity navrhnúť odporúčania vhodných pohybových aktivít na zlepšenie klientovho zdravia.
Cieľom odporúčaní je:

 • nácvik správneho držania tela kompenzačným cvičením, ktorým predchádzame nežiadúcemu  skráteniu alebo oslabeniu svalov, prevencia deformít a bolestí chrbta,
 • zvýšiť odolnosti voči stresu,
 • znížiť rizika ochorení srdca, ciev, cukrovky, osteoporózy, nádorových a iných chronických ochorení.

Nízka telesná zdatnosť je významným faktorom predurčujúcim zvýšenú morbiditu a mortalitu. Zaradenie pravidelnej primeranej telesnej aktivity do bežného života je základným predpokladom úspešného pôsobenia v primárnej a sekundárnej prevencii. Dôležitá je skutočnosť, že pravidelná telesná aktivita je základom úpravy životného štýlu a pomáha prekonať zmeny v oblasti výživy, fajčenia a zvládania stresu.
Malé zmeny v pohybovej aktivite môžu významne ochrániť zdravie.
30 minút denného cvičenia pomôže:

 • znížiť riziko srdcových ochorení a náhlych cievnych príhod
 • udržať hmotnosť pod kontrolou
 • znížiť hladinu cholesterolu
 • znížiť hladinu triacylglycerolov
 • regulovať hladinu cukru v krvi
 • prevencia osteoporózy 
 • zabrániť zvyšovaniu krvného tlaku
 • zlepšiť spánok

Aktívny pohyb je pre každého. Je možné s ním začať v každom veku. Spôsoby, ktorými môžete zvýšiť svoju pohybovú aktivity počas dňa:

 • z mestskej dopravy vystúpte o zastávku skôr a zvyšok cesty prejdite pešo
 • prechádzajte sa cez prestávku v práci alebo v čase obeda
 • choďte po schodoch, nie výťahom
 • choďte sa s kolegami alebo priateľmi porozprávať osobne namiesto použitia telefónu alebo e-mailu
 • telefonujte po stojačky
 • označte si plán cvičení do svojho kalendára
 • plánujte výlety a dovolenky s cvičením
 • na pláži sa venujte formám aktívneho oddychu, behajte, plávajte, prechádzajte sa alebo hrajte športové hry
 • prezrite si pamätihodnosti mesta pri prechádzke alebo na bicykli
 • tancujte pre radosť (je to tiež významné cvičenie!).

Pohyb by sa mal stať každodennou súčasťou života.

Poradňa odvykania od fajčenia

Cieľom poradne je poskytnúť Vám podporu pri odvykaní od fajčenia využitím prostriedkov nefarmakologickej liečby, psychosociálnej podpory, ovplyvňovania sociálno-psychologických väzieb, zvládnutí behaviorálnych postupov.

Poradňa poskytuje záujemcom bezplatne podporu pri odvykaní od fajčenia s využitím nefarmakologických prístupov, a to poskytnutím psychosociálnej podpory, ovplyvňovaním sociálno-psychologických väzieb a zvládnutím techník, ktoré vedú k zmene správania (návykov) prostredníctvom zmeny myslenia.

Klient si musí uvedomiť, že prestať fajčiť je jeho osobným rozhodnutím. Ak sa rozhodne uplatniť vo svojom fajčiarskom živote odporúčania na odvykanie od fajčenia, získa v prvom rade osobnú motiváciu nefajčiť, upevní si vlastné zdravie, utuží si morálno-vôľové vlastnosti a získa lepšiu šancu, že sa k fajčeniu nevráti.

V poradni na odvykanie od fajčenia sa používajú  vyšetrovacie metódy, ktorými sa zisťujú základné informácie o návykoch fajčiara a o jeho motivácii skončiť s fajčením. Na základe individuálneho pohovoru a zistených údajov, je klientovi odporúčaná forma odvykania od fajčenia za jeho aktívnej účasti. 

 • Vykonáva sa analýza vydychovaného vzduchu, t.j. stanovuje sa koncentrácia alveolárneho oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) vo vydychovanom vzduchu
 • Stupeň závislosti na nikotíne ako na droge sa určuje Fagerstromovým dotazníkom

Návšteva poradne obvykle nadväzuje na základnú poradňu, ktorá je zameraná na stanovenie individuálneho rizikového skóre najvýznamnejších chronických chorôb (predovšetkým srdcovo-cievnych chorôb) – so stanovením hladiny tukov (celkový a dobrý cholesterol, triglyceridy) a glukózy v kapilárnej krvi, krvného tlaku a pulzu, stavu telesnej hmotnosti (BMI, WHR), abdominálnej obezity, rizika metabolického syndrómu, % tukového a svalového tkaniva. Spojená je s vyhodnotením ukazovateľov životného štýlu a s následným poradenstvom.

Ďalšie poradne

V rámci poradenských centier sú v závislosti od regionálnych špecifík vytvorené taktiež iné špecializované poradne. 
Klientovi môže byť podľa potreby odporučená návšteva aj ďalších poradní ako sú napríklad:

 • poradňa podpory psychického zdravia,
 • poradňa pre deti a mládež,
 • poradňa ochrany a podpory pri práci,
 • poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK,
 • poradňa protidrogová - HIV/AIDS,
 • poradňa pre HbsAg pozitívnych a ich rodiny,
 • poradňa pre tehotné a dojčiace matky.