Poradňa odvykania od fajčenia

Cieľom poradne je poskytnúť Vám podporu pri odvykaní od fajčenia využitím prostriedkov nefarmakologickej liečby, psychosociálnej podpory, ovplyvňovania sociálno-psychologických väzieb, zvládnutí behaviorálnych postupov.

Poradňa poskytuje záujemcom bezplatne podporu pri odvykaní od fajčenia s využitím nefarmakologických prístupov, a to poskytnutím psychosociálnej podpory, ovplyvňovaním sociálno-psychologických väzieb a zvládnutím techník, ktoré vedú k zmene správania (návykov) prostredníctvom zmeny myslenia.

Klient si musí uvedomiť, že prestať fajčiť je jeho osobným rozhodnutím. Ak sa rozhodne uplatniť vo svojom fajčiarskom živote odporúčania na odvykanie od fajčenia, získa v prvom rade osobnú motiváciu nefajčiť, upevní si vlastné zdravie, utuží si morálno-vôľové vlastnosti a získa lepšiu šancu, že sa k fajčeniu nevráti.

V poradni na odvykanie od fajčenia sa používajú vyšetrovacie metódy, ktorými sa zisťujú základné informácie o návykoch fajčiara a o jeho motivácii skončiť s fajčením. Na základe individuálneho pohovoru a zistených údajov, je klientovi odporúčaná forma odvykania od fajčenia za jeho aktívnej účasti.

  • Vykonáva sa analýza vydychovaného vzduchu, t.j. stanovuje sa koncentrácia alveolárneho oxidu uhoľnatého (CO) a karboxyhemoglobínu (COHb) vo vydychovanom vzduchu
  • Stupeň závislosti na nikotíne ako na droge sa určuje Fagerstromovým dotazníkom

Návšteva poradne obvykle nadväzuje na základnú poradňu, ktorá je zameraná na stanovenie individuálneho rizikového skóre najvýznamnejších chronických chorôb (predovšetkým srdcovo-cievnych chorôb) – so stanovením hladiny tukov (celkový a dobrý cholesterol, triglyceridy) a glukózy v kapilárnej krvi, krvného tlaku a pulzu, stavu telesnej hmotnosti (BMI, WHR), abdominálnej obezity, rizika metabolického syndrómu, % tukového a svalového tkaniva. Spojená je s vyhodnotením ukazovateľov životného štýlu a s následným poradenstvom.