Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Medzi zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú zaradené prevádzky ako sú napr. kaderníctva, pedikúra, manikúra, sauny, soláriá a pod. Vykonáva sa v nich epidemiologicky závažná činnosť, čo je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia a preto je dôležité, aby sa tomu predchádzalo. 

Základné požiadavky na prevádzkovanie zariadení starostlivosti o ľudské telo, ako aj povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb sú uvedené v § 23 zákona č. 355/2007 Z. z. (napr.: stavebno-technické riešenie, vybavenie a vnútorné členenie zariadenia, podrobnosti o požiadavkách na pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky, požiadavky na prevádzku zariadenia) sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. účinnou od 21.7.2020 orgány verejného zdravotníctva nevydávajú rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky pre zriadenia starostlivosti o ľudské telo, ale prevádzkovatelia takýchto zariadení sú povinní najneskôr v deň začatia činnosti miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) písomne alebo elektronicky doručiť „oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov“ podľa § 52 ods. 8 zákona písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon (§ 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.). 

Epidemiologicky závažnú činnosť môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá a osoba zdravotne spôsobilá.

  • Odborná spôsobilosť sa preukazuje buď dokladom o vzdelaní alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktorú vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností je uvedený v prílohe č. 6 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.
  • Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktorú na základe lekárskej prehliadky vydá lekár.

Katalóg služieb

Základné informácie o katalógu služieb

  • predstavuje register na trhu identifikovaných služieb známych v čase spracovania návrhu katalógu
  • bol vypracovaný na základe doterajších získaných skúseností a poznatkov
  • obsahuje odporúčania pre výkon ŠZD v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
  • predstavuje metodický postup pre posudzovanie a výkon ŠZD v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, hlavne z hľadiska správnosti ich začleňovania a následného posudzovania danej služby, resp. činnosti podľa kritérií uvedených v katalógu
  • prehľadne definuje jednotlivé služby
  • služby začleňuje podľa prevažujúcej problematiky a zdravotných rizík do príslušných kategórií
  • priraďuje k nim zdravotné kontraindikácie, požiadavky na odbornú a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov, ako aj ďalšie špecifické požiadavky týkajúce sa danej konkrétnej činnosti