Solária

Pri používaní solária je organizmus vystavený pôsobeniu umelých zdrojov UV žiarenia. Toto žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén, teda faktor, ktorý predstavuje určité zdravotné riziko. V posledných rokoch bol celosvetovo zaznamenaný významný nárast výskytu melanómu kože najmä medzi mladými ženami. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva a pol až trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Opaľovanie sa v soláriu preto nie je vhodné najmä pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, nakoľko koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu na zachytávanie UV lúčov. Koža má len obmedzenú schopnosť regenerácie, čo môže pri neuváženej expozícii UV žiarenia a nárazovom, či jej opakovanom spálení spôsobiť, že niektoré bunky zostanú trvalo poškodené.

Požiadavky na solária ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. V predpisoch sú uvedené povinnosti pre prevádzkovateľov solárií, ktorí sú okrem iného povinní priložiť doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia k oznámeniu o začiatku prevádzky priestorov solária na príslušný RÚVZ a doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia po výmene ultrafialových žiaričov opaľovacieho prístroja.

Problematike solárií venujú orgány verejného zdravotníctva zvýšenú pozornosť a preto zverejnili na webové sídlo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dotazník Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách, kde môže široká verejnosť vkladať údaje, ktoré budú slúžiť na zozbieranie informácii o povedomí obyvateľov o účinkoch UV žiarenia a návštevnosti solárií. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií.

Získané údaje budú slúžiť na zníženie zdravotných rizík spojených s využívaním predmetných služieb a tiež na zefektívnenie štátneho zdravotného dozoru v týchto prevádzkach. Budeme Vám preto vďační, ak si nájdete čas na vyplnenie tohto dotazníka. 

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách

V roku 2017 bol realizovaný dotazníkový prieskum pre študentov zameraný na zistenie vedomostí študentov stredných škôl o škodlivosti UV žiarenia a o návštevnosti solárií ako aj prvý dotazníkový prieskum verejnosti. Výsledky dotazníkového prieskumu poukázali na to, že verejnosť a študenti:

  • 67 % verejnosti a 41 % študentov uviedlo, že personál ich nepoučil o možných zdravotných rizikách pri návšteve solária,
  • 89 % verejnosti a 79 % študentov si uvedomuje, že opaľovanie v soláriu predstavuje zvýšené riziko poškodenia zdravia,
  • 80 % verejnosti uvádza, že keď sa práve opaľovali v soláriu, nemali by sa opaľovať na slnku, pričom až 57 % študentov sa nevedelo k tomuto vyjadriť,
  • verejnosť (91 %) aj študenti (74 %) si uvedomujú, že soláriá môžu navštevovať len osoby s dobrým zdravotným stavom,
  • 98 % verejnosti a 86 % študentov vyjadrili súhlas (áno a skôr áno) so zavedením určitých obmedzení (napr. vekovej hranice) pre voľný prístup do solária.

Najúčinnejšou ochranou pred negatívnymi účinkami UV žiarenia je primárna prevencia od ranného detstva až po dospelosť, založená na edukácii o spôsoboch ochrany zdravia, relevantných znalostiach a vypracovaní návykov a postojov. Preto Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil v rámci edukačných aktivít leták a brožúru "Soláriá a zdravie", ktoré informujú verejnosť o možných zdravotných rizikách v súvislosti s opaľovaním sa v soláriách.