Vody určené na kúpanie

Voda určená na kúpanie (ďalej len „VUK“) je definovaná v súlade s európskymi požiadavkami podľa § 19 odsek 1 zákona č. 355/2007 Z. z. ako akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. VUK sú zároveň jednou z kategórií chránených území, ktoré definuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a taktiež aj čl. 6 a príloha IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Rámcová smernica o vode). Podobne ako na všetky vodné útvary u nás, aj na VUK sa vzťahujú environmentálne ciele definované vyššie uvedenou smernicou, ku ktorým patrí dosiahnutie dobrého stavu vo všetkých vodných útvarov do roku 2027. VUK sú na Slovensku vyhlasované Krajskými úradmi životného prostredia na základe spoločnej identifikácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia. Pri posúdení veľkého počtu kúpajúcich sa berie do úvahy vývoj z minulosti, vybudovanie infraštruktúry alebo zariadení a opatrenia, ktorými sa podporuje kúpanie.

Vo všeobecnosti predstavujú VUK naše najvýznamnejšie a dlhodobo vyhovujúce prírodné vodné plochy, ktoré sú vo významnej miere využívané na kúpanie verejnosťou. Pridelenie štatútu nie je závislé od spôsobu rekreácie a do zoznamu VUK sú zaradené aj prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou aj prírodné vodné plochy, ktoré majú prevádzkovateľa a sú prírodnými kúpaliskami. Zaradenie prírodnej vodnej plochy do zoznamu VUK znamená, že je sledovaná a hodnotená nielen podľa národných požiadaviek, ale aj podľa európskych požiadaviek a údaje o nej sú poskytované aj Európskej komisii. Kúpanie je totiž nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe mimoriadne populárna a dôležitá voľnočasová aktivita. Európska únia má zavedené pravidlá na ochranu verejného zdravia a čistotu prírodných vôd na kúpanie od 70. rokov 20. storočia. Od roku 2006 vyžaduje od členských štátov únie, aby monitorovali a hodnotili vodu (určenú) na kúpanie z hľadiska aspoň 2 mikrobiologických ukazovateľov, ktoré indikujú fekálne znečistenie. Okrem toho musia informovať verejnosť o kvalite vody na kúpanie a manažmente pláží prostredníctvom tzv. Profilov vody na kúpanie.

Požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej len „Smernica 2006/7/ES“) link na legislatívu sú u nás v plnom rozsahu transponované v platných národných predpisoch rezortu zdravotníctva a životného prostredia. V rámci legislatívy rezortu zdravotníctva, základné požiadavky pre monitorovanie a hodnotenie VUK podľa európskych kritérií ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 397/2013 Z. z. (ďalej len vyhláška č. 309/2012 Z. z.) link na legislatívu. V súlade s legislatívou rezortu životného prostredia má podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Slovenská republika vyhlásených 32 prírodných vodných plôch za VUK.
Európska komisia na svojom webovom sídle i Európska environmentálna agentúra na svojom webovom sídle každý rok zverejňujú súhrnnú správu o kvalite VUK a správy jednotlivých krajín na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Čítať celý článok