Správa SR o kvalite vôd určených na kúpanie

Správa SR o kvalite vôd určených na kúpanie

Správa SR o kvalite vôd určených na kúpanie je spracovaná každoročne pre Európsku komisiu a zverejňovaná v prvej polovici nasledujúceho roku za predchádzajúcu kúpaciu sezónu. Správa obsahuje údaje o kvalite vody a hodnotenie vôd určených na kúpanie založené na klasifikácii do štyroch tried kvality. Takýto spôsob hodnotenia reprezentuje dlhodobý vývoj kvality vody na lokalite, ktorý sa počas kúpacej sezóny nemusí zhodovať s aktuálnym stavom prírodnej vodnej plochy.