Profily VUK

Ak máte záujem dozvedieť sa aktuálne a detailné informácie o konkrétnej vodnej ploche so štatútom voda určená na kúpanie, je vhodné pozrieť sa na jej Profil. Profil každej vyhlásenej vody určenej na kúpanie totiž obsahuje podrobnejšiu a dlhodobú charakteristiku danej lokality so zreteľom na kvalitu vody na kúpanie a faktoroch, ktoré majú alebo by potenciálne mohli mať vplyv na jej kvalitu.

Profily vôd určených na kúpanie