Vody určené na kúpanie

Voda určená na kúpanie (ďalej len „VUK“) je definovaná v súlade s európskymi požiadavkami podľa § 19 odsek 1 zákona č. 355/2007 Z. z. ako akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. VUK sú zároveň jednou z kategórií chránených území, ktoré definuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a taktiež aj čl. 6 a príloha IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Rámcová smernica o vode). Podobne ako na všetky vodné útvary u nás, aj na VUK sa vzťahujú environmentálne ciele definované vyššie uvedenou smernicou, ku ktorým patrí dosiahnutie dobrého stavu vo všetkých vodných útvarov do roku 2027. VUK sú na Slovensku vyhlasované Krajskými úradmi životného prostredia na základe spoločnej identifikácie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia. Pri posúdení veľkého počtu kúpajúcich sa berie do úvahy vývoj z minulosti, vybudovanie infraštruktúry alebo zariadení a opatrenia, ktorými sa podporuje kúpanie.

Vo všeobecnosti predstavujú VUK naše najvýznamnejšie a dlhodobo vyhovujúce prírodné vodné plochy, ktoré sú vo významnej miere využívané na kúpanie verejnosťou. Pridelenie štatútu nie je závislé od spôsobu rekreácie a do zoznamu VUK sú zaradené aj prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou aj prírodné vodné plochy, ktoré majú prevádzkovateľa a sú prírodnými kúpaliskami. Zaradenie prírodnej vodnej plochy do zoznamu VUK znamená, že je sledovaná a hodnotená nielen podľa národných požiadaviek, ale aj podľa európskych požiadaviek a údaje o nej sú poskytované aj Európskej komisii. Kúpanie je totiž nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe mimoriadne populárna a dôležitá voľnočasová aktivita. Európska únia má zavedené pravidlá na ochranu verejného zdravia a čistotu prírodných vôd na kúpanie od 70. rokov 20. storočia. Od roku 2006 vyžaduje od členských štátov únie, aby monitorovali a hodnotili vodu (určenú) na kúpanie z hľadiska aspoň 2 mikrobiologických ukazovateľov, ktoré indikujú fekálne znečistenie. Okrem toho musia informovať verejnosť o kvalite vody na kúpanie a manažmente pláží prostredníctvom tzv. Profilov vody na kúpanie.

Požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej len „Smernica 2006/7/ES“) link na legislatívu sú u nás v plnom rozsahu transponované v platných národných predpisoch rezortu zdravotníctva a životného prostredia. V rámci legislatívy rezortu zdravotníctva, základné požiadavky pre monitorovanie a hodnotenie VUK podľa európskych kritérií ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 397/2013 Z. z. (ďalej len vyhláška č. 309/2012 Z. z.) link na legislatívu. V súlade s legislatívou rezortu životného prostredia má podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Slovenská republika vyhlásených 32 prírodných vodných plôch za VUK.
Európska komisia na svojom webovom sídle i Európska environmentálna agentúra na svojom webovom sídle každý rok zverejňujú súhrnnú správu o kvalite VUK a správy jednotlivých krajín na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Hlavným cieľom Smernice 2006/7/ES je chrániť ľudské zdravie znížením výskytu gastroenteritíd a ďalších zdravotných rizík spojených s VUK ako i zachovať, chrániť a zlepšiť kvalitu životného prostredia. Ďalším z cieľov smernice bolo zabezpečiť, aby všetky VUK mali do roku 2015 aspoň dostatočnú kvalitu. Percento európskych VUK, ktoré dosahujú aspoň dostatočnú kvalitu, sa zvýšilo zo 74 % v roku 1991 na viac ako 95 % v roku 2003 a odvtedy zostalo pomerne stabilné. V kúpacej sezóne 2021 tento minimálny štandard kvality spĺňalo 95,2 % všetkých VUK v Európe. Podiel lokalít s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie klesol od roku 2013.

V roku 2021 predstavovali VUK s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie 1,5 % všetkých lokalít v Európe v porovnaní s 2 % v roku 2013, čo svedčí o zlepšení manažmentu lokalít. V predmetnom roku bolo len v 6 krajinách 3 alebo viac % VUK s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie. Oficiálne identifikovaných bolo v tomto roku 21 551 miest na kúpanie v Európskej únii, ako aj 119 v Albánsku a 189 vo Švajčiarsku. Z celkového počtu 21 859 VUK malo 84,7 % vynikajúcu kvalitu vody na kúpanie, pričom až v štyroch krajinách (Rakúsko, Malta, Chorvátsko a Grécko) malo vynikajúcu kvalitu vody na kúpanie 95 alebo viac % VUK; viac podrobných informácií je dostupných tiež na interaktívnej mape.
V období rokov 2015 – 2021 bol podiel VUK s výbornou kvalitou vody na kúpanie stabilný, na úrovni 85 – 88 % v prípade pobrežných VUK a 77 – 81 % v prípade vnútrozemských VUK. Podľa Smernice 2006/7/ES musí byť kúpanie natrvalo zakázané alebo musí byť zavedené trvalé odporúčanie nekúpať sa na VUK, ktoré boli 5 a viac po sebe nasledujúcich rokov klasifikované ako nevyhovujúce; tieto kritéria spĺňalo v roku 2021 celkovo 45 VUK v Európe (31 v Taliansku, 8 vo Francúzsku, 2 v Holandsku a po 1 v Česku, Estónsku, Poľsku a Švédsku).

Monitorovanie, hodnotenie a reportovanie kvality vody na lokalitách sa vykonáva podľa špecifických európskych kritérií Smernice 2006/7/ES. Jednou z hlavných požiadaviek smernice 2006/7/ES pri monitorovaní je analyzovať za kúpaciu sezónu najmenej 4 vzorky vody. Sledujú sa 2 mikrobiologické ukazovatele kvality vody (črevné enterokoky a Escherichia coli). Hodnotenie a klasifikácia kvality vody je založená na vopred definovaných percentilových hodnotách výpočtov z uvedených ukazovateľov získaných z VUK počas štyroch po sebe nasledujúcich kúpacích sezón. Klasifikácia do 4 tried kvality (výborná, dobrá, dostatočná, nevyhovujúca) reprezentuje tak vzhľadom na spôsob hodnotenia dlhodobý vývoj kvality vody na lokalite (ktorý sa počas kúpacej sezóny nemusí zhodovať s aktuálnym stavom). Hodnotenie VUK pre Európsku komisiu spracúva každoročne v Správe Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie.

Z článku 6 Smernice 2006/7/ES vyplýva členským štátom ďalej povinnosť vytvoriť, aktualizovať a zverejňovať tzv. Profily VUK. Profil VUK predstavuje súhrn informácií o kvalite vody na kúpanie a faktoroch, ktoré majú alebo by potenciálne mohli mať vplyv na jej kvalitu. Jeho účelom je prispieť k lepšiemu pochopeniu rizík spojených s ohrozením kvality VUK a zdravia kúpajúcich sa, vrátane realizácie opatrení zameraných na zachovanie, ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia a ľudského zdravia. Internetové profily VUK sú dostupné na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Z pohľadu smernice je tiež dôležité informovanie verejnosti o kvalite vody a možnosť, aby verejnosť mohla vyjadrovať svoje návrhy, poznámky a sťažnosti k VUK. Podľa čl. 3 ods. 1 Smernice 2006/7/ES má členská krajina povinnosť informovať verejnosť o návrhu Zoznamu VUK pre aktuálnu kúpaciu sezónu a taktiež o návrhu dĺžky ich kúpacej sezóny. Po zapracovaní relevantných pripomienok verejnosti sa definitívny Zoznam VUK zverejňuje ešte pred začiatkom kúpacej sezóny prelink na 7.3.2.Zoznam VUK. Každá VUK musí mať pred začiatkom kúpacej sezóny vytvorený aj program monitorovania, pričom monitorovací bod na kontrolu kvality vody na kúpanie sa musí nachádzať na mieste, kde sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa alebo tam, kde sa na základe údajov z profilov očakáva najväčšie znečistenie. Za zabezpečenie monitorovania kvality VUK, vytvorenie programu monitorovania a vymedzenie dĺžky kúpacej sezóny je zodpovedný miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Hodnotenie a klasifikáciu VUK podľa európskych požiadaviek vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.