Objektivizácia faktorov životných podmienok

Pracoviská objektivizácie faktorov životných podmienok v zmysle zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia v znení neskorších predpisov vykonávajú laboratórne analýzy a merania zamerané na kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, biologických a fyzikálnych vlastností životného a pracovného prostredia. Ich úlohou je objektivizovať faktory v zložkách životného a pracovného prostredia, ktoré môžu mať škodlivý účinok na zdravie a tiež faktory, ktorých prítomnosť v prostredí zdraviu človeka prospieva.  Laboratóriá analyzujú škodliviny alebo ich metabolity v biologickom materiáli u pracovníkov exponovaných biologickým, chemickým a karcinogénnym faktorom, ako aj u pacientov s intoxikáciami chemického alebo mikrobiologického pôvodu. Pracoviská tiež objektivizujú akustické hladiny zvuku, vibrácií, osvetlenia vo viditeľnej oblasti, infračervené, ultrafialové a elektromagnetické žiarenie a tepelno-vlhkostnú mikroklímu v životnom a pracovnom prostredí. 

Súčasťou odboru sú národné referenčné centrá (NRC), ktoré zabezpečujú špecializované činnosti v svojej oblasti. Niektoré NRC sú zapojené v medzinárodných sieťach národných laboratórií. 

Pracoviská odboru okrem svojich úloh v rámci verejného zdravotníctva poskytujú platené služby (analýzy a merania) verejnosti.

Úlohy špecializovaných pracovísk OFŽP:

 • Surveillance prenosných ochorení 
  • identifikácia pôvodcov zoonóz v potravinách, vodách a v životnom prostredí
 • Prevencia nemocničných nákaz a skvalitnenie sledovania ich výskytu 
  • identifikácia pôvodcov nemocničných nákaz
  • kontrola sterilizačných a dezinfekčných procesov
 • Zefektívnenie štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín 
  • zabezpečovanie analýz potravín, pokrmov, obalov, prostredia, pitných vôd a vôd na kúpanie v rámci sledovania chemického, biologického a mikrobiologického rizika
 • Aktualizovaný akčný plán pre životné prostredie a zdravie SR (NEHAP)
  • biologické, mikrobiologické, ekotoxikologické a chemické analýzy pitných vôd a vôd na kúpanie (sledovanie patogénnych organizmov a chemických škodlivín vo vodách)
  • stanovovanie kvality vonkajšieho a vnútorného ovzdušia (monitoring peľov vo vonkajšom prostredí, mikrobiologické a chemické sledovanie kvality vnútorného prostredia klimatizovaných a neklimatizovaných priestorov).
 • Zníženie rizika ochorení a poškodenia zdravia v dôsledku účinku nebezpečných chemických látok
  • stanovovanie chemických škodlivín (ťažké kovy) v prostredí
 • Znižovanie zdravotných rizík z pracovnej expozície zamestnancov chemickým, karcinogénnym a mutagénnym látkam v pracovnom prostredí 
  • stanovovanie chemických škodlivín, ich metabolitov a chromozomálnych aberácií v biologickom materiáli exponovaných pracovníkov
 • Ochrana zdravia verejnosti vo vzťahu k fyzikálnym faktorom prostredia 
  • meranie a objektivizácia hluku, vibrácií a UV žiarenia (soláriá), neionizujúceho žiarenia, tepelno- vlhkostnej mikroklímy
 • Úlohy programov a projektov verejného zdravotníctva 
 • Výkon platených analýz pre externých zákazníkov vrátane poskytovania názorov a interpretácií