Úvodná informácia o OFŽP

Objektivizáciu faktorov životných podmienok (ďalej len „OFŽP“) vykonávajú vo verejnom zdravotníctve laboratória analýzami a meraniami zameranými na kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, biologických a fyzikálnych vlastností životného a pracovného prostredia. Ich úlohou je objektivizovať faktory v zložkách životného a pracovného prostredia, ktoré môžu mať škodlivý účinok na zdravie a tiež faktory, ktorých prítomnosť v prostredí zdraviu človeka prospieva.

Laboratórne analýzy sú súčasťou úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru v zmysle Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia v znení neskorších predpisov - pri kontrole pitných vôd, vôd na kúpanie, vnútorného prostredia budov, pracovného ovzdušia, pri kontrole potravín a hygieny prevádzky zariadení verejného stravovania, pri kontrole hygieny prevádzky škôl, školských zariadení a športovísk, pri kontrole prevádzok, v ktorých dochádza ku kontaktu s telom, pri kontrole kozmetických výrobkov a predmetov bežného používania, pri sledovaní škodlivín alebo ich metabolitov v biologickom materiáli pracovníkov exponovaných biologickým, chemickým a karcinogénnym faktorom. Laboratóriá vo verejnom zdravotníctve vykonávajú aerobiologický monitoring ovzdušia, ktorým sa verejnosti poskytujú informácie o aktuálnom stave biologických častíc v ovzduší. Výsledky monitorovania sú súčasťou monitoringu európskej peľovej siete so sídlom vo Viedni pre riešenie medzinárodných projektov týkajúcich sa zmien bioklímy a šírenia invazívnych druhov rastlín.

Monitoring slúži na preventívnu ochranu obyvateľstva pred záťažou peľovými alergénmi. Informácie sa poskytujú pre tlačové agentúry v SR (SITA, TASR) a na portáloch https://www.zdravie.sk a https://www.pelovespravy.sk.

Pracoviská OFŽP tiež objektivizujú akustické hladiny zvuku, vibrácie, osvetlenie vo viditeľnej oblasti, infračervené a ultrafialové, elektromagnetického žiarenie a tepelno-vlhkostnú mikroklímu v životnom a pracovnom prostredí.

Laboratóriá OFŽP sú zriadené v Úrade verejného zdravotníctva a v niektorých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Všetky laboratóriá pracujú v systémoch kvality podľa EN ISO 17 025:2005 akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou. Niektoré laboratóriá na objektivizáciu faktorov životných podmienok sú špecializované na riešenie osobitne významných úloh pri ochrane a podpore zdravia obyvateľstva, hodnotia rozsiahle, celoslovensky významné celky a súbory dát a riešia prípadné havarijné situácie pre potreby verejného zdravotníctva na celom území Slovenska. Tieto špecializované laboratóriá vykonávajú určené odborné činnosti pre iné úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike a orgány verejného zdravotníctva podľa konkrétneho určenia, ako aj pre iné zdravotnícke pracoviská. 

V úradoch verejného zdravotníctva sú v problematike OFŽP zriadené národné referenčné centrá, ktoré zabezpečujú laboratórne analýzy na najvyššej odbornej úrovni pre potreby ostatných úradov verejného zdravotníctva, metodicky usmerňujú ostatné laboratóriá, vykonávajú expertíznu činnosť pri riešení problémov v oblasti životného a pracovného prostredia a spolupracujú pri tvorbe legislatívy, najmä z hľadiska jej vecného obsahu. Podieľajú sa na výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a zabezpečujú spoluprácu s vedeckými a odbornými inštitúciami v SR a v zahraničí.

Odborné zameranie činnosti NRC a laboratórií vyplýva zo schválených koncepcií vedných odborov vo verejnom zdravotníctve, a to odboru: