Chemické faktory

Chemické analýzy

Odbor/oddelenie chemických analýz je odbor/oddelenie verejného zdravotníctva, založený/é na analytickej chémii ako aplikovanej prírodovednej disciplíne, ktorá využíva poznatky z anorganickej, organickej a fyzikálnej chémie, biochémie a fyziky na  kvalitatívnu a kvantitatívnu charakteristiku vzoriek. Potrebné informácie o vzorke sa získavajú pomocou metód analytickej chémie, najmä modernými inštrumentálnymi metódami.

Objektom skúmania sú zložky životného a pracovného prostredia (voda, voľné ovzdušie,  vnútorné ovzdušie budov, ovzdušie pracovné a pod.), potraviny, ktoré ovplyvňujú zdravie populácie i jednotlivca, rôzne druhy biologických materiálov (krv, moč, vlasy, a pod.), ktoré odrážajú záťaž organizmu človeka zložkami prostredia, ale aj kozmetické výrobky,  materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami a predmety bežného používania.

Chemické laboratória sú zriadené na ÚVZ SR a RÚVZ v SR:

 • Úrad verejného zdravotníctva s pôsobnosťou pre územie SR so sídlom v Bratislave,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, 
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, 
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, 
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. 

Laboratória v úradoch verejného zdravotníctva sa v súčasnosti špecializujú na rôzne druhy činností. Ich zriadenie v úradoch verejného zdravotníctva v sídlach krajov, v Poprade a v Prievidzi je výsledkom na Slovensku prebiehajúcej postupnej centralizácie chemických laboratórií po roku 2000 za účelom dosiahnutia čo najefektívnejšieho rozvoja laboratórií vzhľadom na regionálne problémy, prístrojové vybavenie a odborný potenciál.

O začlenení zložky chemických laboratórií do organizačnej štruktúry organizácie rozhoduje manažment na úrovni ÚVZ, resp. príslušných RÚVZ. Väčšinou sú chemické laboratória súčasťou vyššieho organizačného celku laboratórií spolu s laboratóriami lekárskej mikrobiológie, mikrobiológie životného prostredia, biológie životného prostredia, merania fyzikálnych faktorov.

Právny rámec pôsobnosti laboratórií v rezorte verejného zdravotníctva je definovaný v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení noviel. V zmysle § 6 a § 11 uvedeného zákona, regionálne úrady verejného zdravotníctva a úrad verejného zdravotníctva SR prostredníctvom chemických laboratórií vykonávajú okrem iného objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie, zabezpečujú vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve, zabezpečujú činnosti národných referenčných centier, vykonávajú odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny, spolu s inými odbormi plnia špecializované úlohy v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok. 

Na získavanie požadovaných informácií sa využívajú metódy analytickej chémie podľa aktuálnych poznatkov vedy v príslušných oblastiach a v závislosti od prístrojového vybavenia jednotlivých odborov. Na zistenie organoleptických vlastností potravín a vôd sa využívajú tiež senzorické metódy. Analýza vzoriek, spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov  sa uskutočňuje pomocou dostupnej výpočtovej techniky.

Laboratóriá sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou a majú zavedený systém manažérstva kvality. Na zabezpečenie porovnateľnosti a akceptovateľnosti výsledkov skúšok sa laboratórne analýzy vykonávajú v súlade so všeobecnými  požiadavkami na akreditáciu laboratórnej činnosti, vyplývajúcimi z normy STN EN ISO/IEC 17 025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií a ďalších súvisiacich  predpisov. Ako akreditované skúšobné laboratória sa v rámci externej kontroly kvality pravidelne zúčastňujú medzilaboratórnych porovnávacích skúšok organizovaných na národnej a medzinárodnej úrovni. 

Na riešenie úloh verejného zdravotníctva sú na účely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení noviel zriadené národné referenčné centrá (NRC) ako špecializované pracoviská úradu verejného zdravotníctva alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

V ÚVZ SR, resp. RÚVZ v SR je zriadených deväť NRC, ktoré zabezpečujú nadstavbovú diagnostiku a špeciálne analýzy podľa rozsahu špecializačných činností a niektoré zastupujú SR v sieťach národných laboratórií Európskej únie. NRC zabezpečujú metodickú činnosť pre potreby ostatných pracovísk ÚVZ v SR pri odbornom usmerňovaní pracovníkov, vykonávajú posudkovú a expertíznu činnosť pri riešení problémov v oblasti životného a pracovného prostredia a spolupracujú pri tvorbe legislatívy, najmä z hľadiska jej vecného obsahu. Podieľajú sa aj na výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.

Na ÚVZ SR a RÚVZ v SR sú zriadené nasledovné národné referenčné centrá:

 • NRC pre expozičné testy xenobiotík, na ÚVZ SR
 • NRC pre rezídua pesticídov, na ÚVZ SR
 • NRC pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského biomonitoringu, na RÚVZ Banská Bystrica
 • NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov, na RÚVZ Nitra
 • NRC pre problematiku uhoľných baní, na RÚVZ Prievidza
 • NRC pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom ovzduší, na RÚVZ Trenčín
 • NRC pre mykológiu životného prostredia, RÚVZ Poprad
 • NRC pre organizovanie MPS v oblasti potravín, RÚVZ Prešov
 • NRC pre kozmetické výrobky, RÚVZ Žilina.

V RÚVZ so sídlom v Poprade je zriadené Národné referenčné laboratórium (NRL) pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa Nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady  o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečovania overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá. NRL má mimoriadne postavenie v rámci chemických laboratórií a plní v rámci SR špecifické úlohy.

Medzinárodná činnosť chemických laboratórií je spojená so špeciálnymi úlohami, ktoré plní v rámci medzinárodných vzťahov ÚVZ SR, RÚVZ hlavného mesta v súvislosti s vyšetrovaním kozmetiky a RÚVZ Poprad ako NRL pre obalové materiály.

V zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a  rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zmien a doplnkov ÚVZ SR a RÚVZ v SR vykonávajú nadstavbové a referenčné činnosti verejného zdravotníctva, vykonávajú vedu a výskumu. Pracoviská, ktoré majú personálne, osobnostné  a kvalifikačné predpoklady  podieľajú sa na systéme Programov a projektov vo verejnom zdravotníctve, každoročne  definujú aktuálne úlohy a prispievajú k nadstavbovým činnostiam verejného zdravotníctva.